ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานมุทิตาจิต นายพรมมา อินอร่าม ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

งานมุทิตาจิต นายพรมมา อินอร่าม ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ วันที่ 19 กันยายน 2555 (ณ คณะเภสัชศาสตร์) และวันที่ 20 กันยายน 2555 (ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี)

Share on Facebook