ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอบแบบโมดูล คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอบแบบโมดูล วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook