ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมสัมมนาบุคลากร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ภาระงานและการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 งานประชุมสัมมนาบุคลากร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ภาระงานและการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ : ประสบการณ์และกรณีตัวอย่าง จาก ศ.เกียรติคุณ ภก. ดร. สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook