ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการจัดการระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกลุ่มงานห้องปฏิบัติการได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย” ให้แก่ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำระบบวิธีการจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบของคณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ นำไปสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ยังหน่วยงานอื่นๆ มีการบรรยายหัวข้อ หลักการจัดระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย ในวันที่ 18 ต.ค. 2555 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชฯ โดยวิทยากรคือ ผศ.ดร.สุดารัตน์  หอมหวล (อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ) และมีการฝึกปฏิบัติ การจัดกลุ่มสารเคมีตามรหัสสีและตามระบบมาตรฐานสากล ที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(คภ.สสส.)

Share on Facebook