ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมสัมมนาบุคลากรในโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัดประชุมสัมมนาบุคลากรในโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ใหม่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และข้อเสนอแนะการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนหรือสี่อการสอน ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook