ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยประจำปี 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดับเพลิง กู้ภัยและแนวทางการอพยพหนีไฟ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่   1  พฤศจิกายน  2555   ที่ผ่านมา   กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      ได้จัดอบรมโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยประจำปี   2555   ในหัวข้อย่อย  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดับเพลิง กู้ภัยและแนวทางการอพยพหนีไฟ  ให้แก่นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์    เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะในการการดับเพลิง  กู้ภัยตลอดจนเรียนรู้แนวทางในการอพยพหนีไฟในกรณีเกิดอัคคีภัย โดยคุณภากร  บ้านใหม่ วิทยากรจากงานป้องกันสาธารณภัย เทศบาลนครอุบล   เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมคณะวิทยากร ได้สำรวจระบบการป้องกันอัคคีภัยทั้งสัญญาณเตือนภัย, เครื่องตรวจจับความร้อนและระบบควบคุมการดับเพลิงของคณะฯ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัย    ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากเครือข่ายคณะ เภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(คภ.สสส.)

Share on Facebook