ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการฝึกอบรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการปลอดภัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันอังคารที่  13  พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกลุ่มงานห้องปฏิบัติการได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการปลอดภัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่มีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  เพื่อเรียนรู้ข้อปฏิบัติ ระเบียบ การใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์, ความปลอดภัยด้านเคมี,ความปลอดภัยชีวภาพ และการดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน โดยวิทยากร ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง,ผศ.จารุวรรณ  ธนวิรุณ,ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ และผศ.ดร.วริษฎา  ศิลาอ่ออน  ตามลำดับ   และหลังการอบรม มีการทดสอบเพื่อเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ     ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากเครือข่ายคณะ เภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(คภ.สสส.)

Share on Facebook