ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาที่มีการใช้สัตว์ทดลองห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกลุ่มงานห้องปฏิบัติการได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาที่มีการใช้สัตว์ทดลองห้องปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้จรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง ตลอดจนขั้นตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดูแล การใช้ และการกำจัดซากสัตว์ทดลองหลังจากการทำปฏิบัติการ   โดยวิทยากร ดร.เพียงเพ็ญ  ธิโสดา  รองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากเครือข่ายคณะ เภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(คภ.สสส.)"
 

Share on Facebook