ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) เยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ร่วมกับแผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) เยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง การดึงศักยภาพในตนเองสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนางานและการเสริมสร้างสุขภาพ ในวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2555 นี้

Share on Facebook