ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานประชุมวิชาการเรื่อง การดึงศักยภาพในตนเองสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนางานและการเสริมสร้างสุขภาพ

เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ร่วมกับแผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการปรชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การดึงศักยภาพใสนตนเองสู่การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนางาน และการเสริมสร้างสุขภาพ ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

รางวัลนำเสนอแบบโปสเตอร์
ผลงาน ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน รางวัลที่ได้
การพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์,  นางทองคำ  วงษ์พระจันทร์,  นางสาวกัญญาณัฐ  เรืองศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รางวัลชนะเลิศ 
การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ  อุบลวรรณ บุญเปล่ง, นันทวรรณ จินากุล,กวีวุฒิ กนกแก้ว, กาญจนา ทิมอ่า, ดวงใจ  จันทร์ต้น สุรินทร์ อยู่ยง, ประดิษฐา รัตนวิจิตร์
ดุษณี ธนฐิติพงศ์, รัตนา นาคสง่า,รักษิณีย์ คามานิตย์, กฤษณะ พรมดวงศรี,วิไลวรรณ ทองใบน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล  รางวัลชนะเลิศ 
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของปลั๊กไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ใหม่และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น นายฟื้น อรัญดร และนายกฤษณ์ สุขนันทร์ธะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 1
ชุมชนนักพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R CoP) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์,  นางสาวพรวิภา  สัตนาโค, นางสาวกัญญาณัฐ  เรืองศรีจันทร์, นางสาวธันยพร  หาญเวช,นางทองคำ  วงษ์พระจันทร์,นางเกษราภรณ์  ธรรมดา,นางอัจฉราวรรณ  มณีศรี,
นางอัมพร  คำอินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 2
การพัฒนาระบบการจัดส่งรายงานฝึกปฏิบัติงานผ่านเวบไซต์ นางจิตตรีพร คล้ายแท้ และนางสาวปัทมา ทับทิมทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร รองชนะเลิศอันดับ 2

 

รางวัลนำเสนอแบบวาจา
ผลงาน ผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน รางวัลที่ได้
การพัฒนาระบบเดินทางไปราชการ ปิยวิทย์ คำสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พัฒนางานสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 1
ระบบบันทึกข้อมูลภาระงานสำหรับอาจารย์ version 4 นายปิยวิทย์  คำสุข, ดร.สุรชัย จูมพระบุตร,
ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 1
สื่อวิดีโอช่วยสอนปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเตรียมยาเคมีบำบัด”  นางสุปรีดี สังฆรักษ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2
ระบบปฏิทินการปฏิบัติราชการและวันลา นายปิยวิทย์ คำสุข, นางสาวนิธินันท์  ปวะบุตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 2

 

Share on Facebook