ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล ได้รับรางวัลนำเสนอแบบวาจา ในงานประชุมวิชาการ ศคภท. 2555

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลนำเสนอแบบวาจา ในการประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่ง ประเทศไทย 

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาระบบเดินทางไปราชการ โดยนายปิยวิทย์ คำสุข 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พัฒนางานสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำคณะเภสัชศาสตร์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ระบบบันทึกข้อมูลภาระงานสำหรับอาจารย์ version 4 โดยนายปิยวิทย์  คำสุข ดร.สุรชัย จูมพระบุตร และดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระบบปฏิทินการปฏิบัติราชการและวันลา โดย นายปิยวิทย์ คำสุข และ นางสาวนิธินันท์  ปวะบุตร

 

Share on Facebook