ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประมวลภาพ กิจกรรมปีใหม่ 2556 คณะเภสัชศาสตร์ และการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2555

ประมวลภาพ กิจกรรมปีใหม่ 2556 และการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของคณาจารย์และบุคลากร ที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เป็นกำลังสำคัญให้กับคณะ จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ. 2555 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มีดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาการ ด้านการเรียนการสอน หรืองานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ

ได้แก่ ผศ.ดร. ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในการปฏิบัติงาน ด้านการสอนและการวิจัย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ได้มุ่นมั่นดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีเครือข่ายงานวิจัยที่มีความเข้มแข็ง โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอก จำนวน 6        โครงการ ในจำนวนนี้มีทั้งที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาทิโครงการการผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ต่ออเอเซียติโคไซด์เพื่อการควบคุมคุณภาพบัวบก       และโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ    ปัจจุบันมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จำนวนกว่า 24 บทความ  การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการจำนวน 26 เรื่อง และมีบทความปริทัศน์ จำนวน 2 บทความ  ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการขออนุสิทธิบัตร จำนวน 3 อนุสิทธิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น    เนื่องด้วยการดำเนินงานวิจัยที่มีความโดดเด่น ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ปี พ.ศ 2555 กลุ่มวิชาการ ด้านการเรียนการสอน หรืองานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ

กลุ่มวิชาการ ด้านบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ได้แก่ ผศ.ดร สุดารัตน์ หอมหวล

ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล เป็นผู้ทุ่มเทและมุ่งมั่นให้กับการพัฒนาการบริการวิชาการของคณะมาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ ได้บริหารและพัฒนาหน่วยบริการวิชาการของคณะ ได้แก่ หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนกระทั่งการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และในปี 2555 นี้ ผลแห่งความร่วมมือร่วมใจของ ผศ.ดร. สุดารัตน์ อาจารย์และบุคลากรของหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  ทำให้หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005   นอกจากด้านการบริการวิชาการ ผศ.ดร. สุดารัตน์ ยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรวบรวมพืชสมุนไพรไทย โดยเฉพาะในเขตอีสานใต้ อาทิ การจัดทำสวนสมุนไพรเขตอีสานใต้บริเวณรอบคณะ การจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลสมุนไพร (www.phargarden.com) และฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร (www.thaicrudedrug.com) และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของประเทศและอนุภาคลุ่มน้ำโขง อันเป็นการทำนุศิลปวัฒนธรรมทางเภสัชกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป  

กลุ่มผู้บริหาร

ได้แก่ ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงานด้านการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์   

ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ ถือเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน การประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีความเสียสละเวลาเพื่องานส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรยกย่อง

 

เอาใจใส่ดูแลงานบริหารโดยเฉพาะการซ่อมแซมอาคาร เพื่อให้สามารถใช้การได้ดี  การจัดซื้อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ กำกับดูแลงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ  ดูแลงานด้านสาธารณูปโภคเพื่อให้เพียงพอรองรับการใช้งาน และเน้นการประหยัดทรัพยากรให้หน่วยงานได้เป็นอย่างดี   นอกจากนี้ ยังดูแลงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป ด้านการให้บริการ

ได้แก่ นางชื่นจิต  ภู่ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นางชื่นจิตภู่ทอง ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ของคณะ และงานอื่นๆ ตามที่คณะมอบหมาย   โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของคณะสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา มีความเต็มใจและตั้งใจช่วยเหลืองานของคณะและเพื่อนร่วมงาน ด้วยความกระตือรือร้น ทำให้งานของตนและเพื่อนร่วมงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานหรือขอความช่วยเหลือ โดยบริการทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส สามารถตอบ ข้อซักถามและให้ความกระจ่างในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี นับเป็นบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการมีจิตบริการ และการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานทั้งของตนเอง ผู้อื่น และคณะ ให้ได้รับความสำเร็จ  ดังนั้นในปี พ.ศ. 2555 จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป ด้านการให้บริการ

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป ด้านการพัฒนางาน

ได้แก่ นายปิยวิทย์  คำสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปิยวิทย์  คำสุข  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาและดูแล ระบบฐานข้อมูลต่างๆของคณะ อาทิ ระบบฐานข้อมูลคำนวณภาระงานสำหรับอาจารย์ ระบบ บันทึกขอเดินทางไปราชการ ระบบสารเคมีคงคลัง ระบบฐานข้อมูลพัสดุ และระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ เป็นต้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและการดำเนินงานต่างๆ ของคณะ           นายปิยวิทย์ คำสุข เป็นผู้ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา พยายามปรับปรุงระบบต่างๆ ที่ตนเองพัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานและผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งการริเริ่มสร้างสรรผลงานหรือเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ  และในปี พ.ศ. 2555 ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น ได้รับรางวัลการนำเสนอด้วยวาจา จากการประชุมวิชาการเครือข่าย บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย  ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จากระบบบันทึกขอเดินทางไปราชการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากระบบ คำนวณภาระงานสำหรับอาจารย์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากระบบปฏิทินปฏิบัติราชการ/วันลา

กลุ่มลูกจ้างประจำ

ได้แก่ นางนารี  แก้ววงษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางนารี แก้ววงษา ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการงานพัสดุของคณะ และงานอื่นๆ ตามที่คณะมอบหมาย เป็นผู้อุทิศตน เวลา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบในการทำให้งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การบริการการเบิก-จ่ายพัสดุ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง  มีการติดตามการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับพัสดุตามที่ต้องการ และจัดการเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการเรียนรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูลพัสดุ พยายามนำเข้าข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบ   ในส่วนของการทำงานและประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน นางนารี แก้ววงษา ให้ความร่วมมือทั้งในงานของตน เพื่อนร่วมงาน และกิจกรรมของคณะอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความเต็มใจและตั้งใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น กลุ่มจ้างประจำอีกครั้งในปี 2555 นี้

Share on Facebook