ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริหาร 2 ปี (พ.ศ.2554 - 2555)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ และบุคลากร ร่วม ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบริหาร 2 ปี (พ.ศ.2554 - 2555)
 

เอกสารผลการดำเนินงาน 2 ปี (พ.ศ.2554-2555)

Share on Facebook