กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
15:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านน้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านน้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านซ่อมโซฟา วารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นายสมัย กิ่งคำ
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
13:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนบ้านโนนแดง
นเรศน์ กำลังดี
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
09:30 - 14:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
13:30 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
หจก.ยงสงวน จำกัด
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
-
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านไพศาลฟาร์มาซี จ.ศรีสะเกษ
สมัย กิ่งคำ
-
05:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อุบลวัสดุ
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
05:30 - 19:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านไพศาลฟาร์มาซี จ.ศรีสะเกษ
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
13:00 - 14:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ.แลคตาซอย วารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางอนุพร กลางคำ
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
11:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
แมคโครวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ตลาดเจริญและยงสงวน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
15:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
13:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ดูโฮม
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
19:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
13:00 - 14:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
08:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
นเรศน์ กำลังดี
นางอนุพร กลางคำ
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
09:30 - 10:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สำนักงานอธิการบดี
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โฮมฮับ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
11:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
15:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ตลาดเจริญศรี วารินชำราบ
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี