กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
13:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์/งานเกษตรอีสานใต้
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
13:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์/งานเกษตรอีสานใต้
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
13:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์/งานเกษตรอีสานใต้
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สวนพฤษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
13:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์/งานเกษตรอีสานใต้
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สวนพฤษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
13:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์/งานเกษตรอีสานใต้
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
13:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์/งานเกษตรอีสานใต้
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
13:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์/งานเกษตรอีสานใต้
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 11:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านเบส มีเดียไฟล์ ข้างตลาดมีเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
13:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์/งานเกษตรอีสานใต้
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
13:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์/งานเกษตรอีสานใต้
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
แมคโคร (วารินชำราบ)
สิทธิพงศ์ ยิ่งยง
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
12:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน/โรงแรมนาถศิริ
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
17:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์/สนามบิน/โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
17:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์/สนามบิน/โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อ.วารินชำราบและอ.เมือง
สิทธิพงศ์ ยิ่งยง
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
07:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน/อาคารเรียนรวม 5
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
07:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมนาถศิริ/ร้านอาหาร/อาคารรเรียนรวม5
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
08:45 - 09:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมยูเพลส/อาคารเรียนรวม5
ทยากร วริทธานนท์
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อ.วารินชำราบและอ.เมือง
สิทธิพงศ์ ยิ่งยง
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
18:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมนาถศิริ/ร้านอาหารตี๋
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
19:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อาคารเรียนรวม 5/สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
06:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์/สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
07:00 - 21:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน / โรงแรม
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
12:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ศูนย์โตโยต้า
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ห้องเสื้อโมเดล
สมัย กิ่งคำ
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
07:00 - 08:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
16:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
07:00 - 08:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
10:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
07:00 - 08:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
16:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ร้านยาในเมือง/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
07:00 - 08:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
16:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.พระศรีมหาโพธิ์/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
07:00 - 08:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีฯ/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
16:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีฯ/รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี