กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สต.คำขวาง, ต.คำขวาง พื้นที่ 6 หมู่บ้าน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
13:30 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/โรงแรมลายทอง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
08:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมลายทอง/คณะฯ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
08:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมลายทอง/คณะฯ/สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
07:30 - 17:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สต.คำขวาง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
13:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ / คณะเภสัชศาสตร์
สมัย กิ่งคำ
นายทยากร วริทธานนท์
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
09:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ / คณะเภสัชศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
-
09:00 - 19:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ / คณะเภสัชศาสตร์
สมัย กิ่งคำ
นายทยากร วริทธานนท์
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
05:00 - 23:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
10:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
เทศบาลนครอุบลราชธานี
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:20 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านยาในเมือง / โรงเรียนบ้านผาแก้ว
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
10:30 - 13:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
หนองอีเจม
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
10:30 - 13:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สำนักงานอธิการบดี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
17:00 - 20:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
ทยากร วริทธานนท์
นายทยากร วริทธานนท์
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
08:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงเรียน ตชด.เนวินสกินชอร์
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
16:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สวนสาธารณะห้วยม่วง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะวิทยาศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
16:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ถนนคนเดินทุ่งศรีเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงอาหารกลาง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะเกษตรศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะศิลปศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ตลาดวารินเจริญศรี/อบต.ตำบลปทุม/ห้างเซ็นทรัล/เทศบาลนครอุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/โรงแรมลายทอง
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 14:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
16:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สวนสาธารณะห้วยวังนอง
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
07:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมลายทอง/คณะฯ/สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ถนนคนเดินทุ่งศรีเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี