กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ฯ
คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยแพทยฯ คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตมุกดาหาร
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการ
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ สถานปฏิบัติการโรงแรม ฯ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ศูนย์การจัดการความรู้ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการวิจัยพัฒนาลุ่มน้ำห้วยข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ศูนย์สุขภาพชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
สำนักงานโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง
คณะกรรมการหน่วยงานใสสะอาด โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (itap)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ โครงการ การศึกษาความเหมาะสมการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำเพื่อพื้นที่ทำกินทางการเกษตร
ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากปรสิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี FM 91.75 MHz
อนุกรรมการสภาอาจารย์ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา "งา" เชิงเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยืน ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สำนักงานโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี