กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมใน ประเทศและสากล ซึ่งเภสัชกรได้พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบในงานบริบาลเภสัชกรรม คือการให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผล การใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะแพทย์และ พยาบาล เพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
หัวหน้ากลุ่มวิชา


เภสัชกรรมคลินิก: รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม การให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผล การใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด


รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
Assoc.Prof.Dr.Teeraporn
Supaphan

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
Asst.Prof.Dr.Nonglek
Kunwaradisai

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
Asst.Prof.Peerawat Jinatongthai

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
Dr.Suttasinee Suwannakul

อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
Prasittichai Poonphol

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
Manit Saeteaw

อาจารย์วันนิศา ดงใต้
Wannisa Dongtai

อาจารย์ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
Saksakol Paratsaphan

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
Tipada Samseethong

ผศ.ทวนธน บุญลือ
Asst.Prof.Tuanthon Boonlue

ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
Asst.Prof.Uraiwan Akanit

อาจารย์กมลชนก จิตอารี
Kamonchanok jitaree

อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
Anyamanee Lapmag

สาขาย่อยเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร: รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถในการบริหารระบบงานเภสัชกรรม การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงจริยธรรม และจรรณยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม


ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
Asst.Prof.Dr.Suwanna
Phattarabenjaphol

ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
Asst.Prof.Dr.Sawaeng
Watcharathanakij

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
Dr.Saksit Sripa

ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
Dr.Anuvadh Vadhnapijyakul

อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
Patcharakorn Peangngam

รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ


- ยังไม่กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ของ อาจารย์ศิศิรา ดอนสมัคร
- ยังไม่กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ของ ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
- ยังไม่กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ของ ผศ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์
- ยังไม่กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ของ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
- ยังไม่กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ของ อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
- ยังไม่กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ของ อาจารย์รชตะ มังกรแก้ว
- ยังไม่กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ของ อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร
- ยังไม่กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ของ อาจารย์ดุรงค์กร พลทม