กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


Board of Pharmacy Specialtie 

อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย

Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS)

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
 
อาจารย์ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS)

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
 
อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS)

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
 
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

Board Certified Oncology Pharmacists (BCOP)

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา Oncology
 
อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์

Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS)
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

Board of Pharmacy Specialties

Certificate