กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


รายงานผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์

1. ผศ.ดร.วันดี   รังสีวิจิตรประภา   

ตำแหน่งที่ขอ  รองศาสตราจารย์   

การดำเนินการ : อยู่ในระหว่างการรอส่งผลงานทางวิชาการ

2. ผศ.ดร.ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์

ตำแหน่งที่ขอ  รองศาสตราจารย์   

การดำเนินการ : อยู่ในระหว่างการรอส่งผลงานทางวิชาการ

3. ดร.กุสุมา  จิตแสง                    

ตำแหน่งที่ขอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การดำเนินการ : อยู่ในระหว่างการรอส่งผลงานทางวิชาการ

4. ผศ.ธีราพร   ชนะกิจ                 

ตำแหน่งที่ขอ  รองศาสตราจารย์   

การดำเนินการ : อยู่ในระหว่างการรอคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินจากมหาวิทยาลัย และประเมินสอนในวันที่ 7 ก.พ. 2555

5. ดร.ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา 

ตำแหน่งที่ขอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

การดำเนินการ : อยู่ในระหว่างส่งเอกสารประกอบการสอนให้อนุกรรมการพิจารณา

6. ดร.อรนุช  ธนเขตไพศาล        

ตำแหน่งที่ขอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

การดำเนินการ : อยู่ในระหว่างการทาบทามอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเอกสารประกอบการสอน และรอประเมินสอนในวันที่ 20 ก.พ. 2555

 

ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

1. ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล  

ตำแหน่งที่ขอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

การดำเนินการ : อยู่ในระหว่างการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

2. นางนิภาพร  เมืองจันทร์        

ตำแหน่งที่ขอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

การดำเนินการ : อยู่ในระหว่างการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

 


ผู้บันทึกข้อมูล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร