กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


ข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.อาจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

กลุ่มวิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 13 มกราคม 2549
หลักสูตร ปริญญาเอก
สาขาวิชา General Practice and Primary Care
สถาบัน University of Aberdeen
ประเทศ อังกฤษ
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 12 มกราคม 2555

2. อาจารย์กมลชนก  จิตอารี

กลุ่มวิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 2 มิถุนายน 2557
หลักสูตร วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาวิชา เภสัชบำบัด
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศ ไทย
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ ทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 1 มิถุนายน 2561

3. อาจารย์ อุไรวรรณ อกนิตย์

กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 13 สิหาคม 2552
หลักสูตร ปริญญาเอก
สาขาวิชา Doctor of Pharmacy
สถาบัน University of Maryland at Baltimore
ประเทศ USA
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 12 สิงหาคม 2556

4. อาจารย์ ศิศิรา ดอนสมัคร

กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 22 พฤษภาคม 2552
หลักสูตร ปริญญาโท
สาขาวิชา เภสัชศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศ ไทย
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ กองทุนส่งเสริม ฯ
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 21 มิถุนายน 2555

5. อาจารย์ ฑิภาดา สามสีทอง

กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 1 มิถุนายน 2554
หลักสูตร วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาวิชา เภสัชบำบัด
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศ ไทย
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ กองทุนส่งเสริม ฯ
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 31 พฤษภาคม 2558

6. อาจารย์ มานิตย์ แซ่เตียว

กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 21 พฤษภาคม 2550
หลักสูตร ปริญญาเอก
สาขาวิชา เภสัชบำบัด
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศ ไทย
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ กองทุนส่งเสริม ฯ
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 31 มกราคม 2555

7. อาจารย์ ทวนธน บุญลือ

กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 1 มิถุนายน 2554
หลักสูตร วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาวิชา เภสัชบำบัด
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศ ไทย
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ กองทุนส่งเสริม ฯ
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 31 พฤษภาคม 2558

8. อาจารย์ ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

กลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 1 เมษายน 2550
หลักสูตร ปริญญาเอก
สาขาวิชา ชีวเคมี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศ ไทย
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 5 มิถุนายน 2557

9. อาจารย์ พรทิพย์ ไววุฒิ

กลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 1 ตุลาคม 2551
หลักสูตร ปริญญาเอก
สาขาวิชา Biochemistry
สถาบัน University of Toyama
ประเทศ ญี่ปุ่น
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 31 มีนาคม 2555

10. อาจารย์ วันนิศา ดงใต้

กลุ่มวิชา เภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 13 สิงหาคม 2554
หลักสูตร ปริญญาเอก
สาขาวิชา Doctor of Pharmacy
สถาบัน The University of Maryland at Baltimore
ประเทศ USA
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 12 สิงหาคม 2558

11. อาจารย์ นิภาพร เมืองจันทร์

กลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 10 พฤศจิกายน 2554
หลักสูตร ปริญญาเอก
สาขาวิชา สรีรวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศ ไทย
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ ทุนส่วนตัว
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 9 พฤศจิกายน 2558

12. อาจารย์ ธนวดี ปรีเปรม

กลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 5 มกราคม 2552
หลักสูตร ปริญญาเอก
สาขาวิชา Bioinformatics
สถาบัน Georgia Institute of Technology
ประเทศ USA
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ Fullbright/ Graduate Assistantship
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 4 ธัันวาคม 2557

13. อาจารย์ เด่นใจ บัวทุม

กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 1 มิถุนายน 2556
หลักสูตร วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาวิชา เภสัชบำบัด
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศ ไทย
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ กองทุนส่งเสริม ฯ
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 31 พฤษภาคม 2560

14. อาจารย์ อัญมณี ลาภมาก

กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
วันเดือนปีที่ลาศึกษาต่อ 1 มิถุนายน 2556
หลักสูตร วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาวิชา เภสัชบำบัด
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศ ไทย
ทุนที่ใช้ศึกษาต่อ กองทุนส่งเสริม ฯ
วันเดือนปีที่กลับเข้าทำงาน 31 พฤษภาคม 2560

ผู้บันทึกข้อมูล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร