กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


การเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง water Quality Officer

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง water Quality Officer รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมทนี้

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (23 มกราคม 2563 ,10:14 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 23 มกราคม 2563 ,10:16 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ (Please click to open)

Page : 1 2 3 4 5 6 7
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (Please click to open) [377] Detail
2. แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (Please click to open) [377] Detail
3. แบบฟอร์มตอบรับการเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [377] Detail
4. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทไทย ครั้งที่ 42 (Please click to open) [388] Detail
5. แบบฟอร์มใบรับตัวอย่าง (Please click to open) [379] Detail
6. แบบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและสัญญา (Please click to open) [377] Detail
7. แบบบันทึกข้อร้องเรียน (Please click to open) [375] Detail
8. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [386] Detail
9. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา (Please click to open) [388] Detail
10. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [377] Detail
11. แบบคำร้องเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา (Please click to open) [388] Detail
12. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแจ้งผลสอบเค้าโครง (Please click to open) [382] Detail
13. แบบคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (Please click to open) [374] Detail
14. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [378] Detail
15. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [377] Detail
16. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [375] Detail
17. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [375] Detail
18. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ_2562 (Please click to open) [378] Detail
19. ใบยืมคืนเครื่องแก้ว/อุปกรณ์/สารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [377] Detail
20. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [379] Detail
21. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (Please click to open) [375] Detail
22. แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ปรับปรุงใหม่ 2562 (Please click to open) [378] Detail
23. ขอความอุปถัมภ์การจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรม คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [372] Detail
24. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี (Please click to open) [372] Detail
25. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝกอบรม ประจำปี 2562 (Please click to open) [372] Detail
26. ขอหนังสือรับรองคณะเภสัชศาสตร์ (รับรองเงินเดือน/ปฏิบัติงาน/ชพค./สหกรณ์)_2562 (Please click to open) [377] Detail
27. แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการภายในและภายนอกเขต อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง (Please click to open) [372] Detail
28. ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด และร่วมฟัการบรรยายพิเศษ "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5" (Please click to open) [372] Detail
29. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้างคอร์รับชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในห้อข้อ "ทำอย่างไร ประเทศไทยจะไรโกง" (Please click to open) [372] Detail
30. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนา (Please click to open) [372] Detail
31. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากรกุล่มเป้าหมาย เข้ารับการฉีดวัคซินป้องไขหวัดใหญ่ ประจำปี 2561 (Please click to open) [372] Detail
32. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ"การสร้างเครื่องมือการวิจัย" (Please click to open) [372] Detail
33. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [372] Detail
34. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ/จ้าง สำหรับใช้ในโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [372] Detail
35. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ (Please click to open) [372] Detail
36. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [372] Detail
37. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติดำเนินงานโครงการปรับใหม่ปี 2561 (Please click to open) [381] Detail
38. แบบขอรับการประเมินผลการสอน (Please click to open) [372] Detail
39. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "The Preformance Excellence Journey.s practiocal Guid" (Please click to open) [376] Detail
40. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (Please click to open) [388] Detail
41. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Please click to open) [378] Detail
42. ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (Please click to open) [376] Detail
43. แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [376] Detail
44. แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์เพื่อใช้ภายนอกสถานที่ (Please click to open) [376] Detail
45. แบฟอร์มขอซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ (Please click to open) [383] Detail
46. แบบฟอร์มขอซ่อมคอมพิวเตอร์ สื่อโสตทัศนปกรณ์ เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า (Please click to open) [388] Detail
47. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมอาคารสถานที่ (Please click to open) [380] Detail
48. ขอจัดส่ง Policy Brief ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ายสุขภาพ (Please click to open) [379] Detail
49. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017 (Please click to open) [375] Detail
50. ขอเชิญร่วมประชุมปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560 (Please click to open) [377] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ