กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


28
ต.ค.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564

Page : 1 2 3 4 5 6
แนวปฏิบัติของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แนวทาง การขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ ในระบบ UBUFMIS (Please click to open) [16] Detail
2. 1507 524 พฤติกรรมสุขภาพ (Please click to open) [395] Detail
3. 1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Please click to open) [395] Detail
4. 1506 529 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [395] Detail
5. 1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [398] Detail
6. 1506 523 การตรวจติดตามระดับยา (Please click to open) [392] Detail
7. 1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Please click to open) [398] Detail
8. 1506 536 แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ (Please click to open) [410] Detail
9. 1506 535 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน (Please click to open) [393] Detail
10. 1506 534 เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ (Please click to open) [392] Detail
11. 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [388] Detail
12. 1503 532 การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา (Please click to open) [388] Detail
13. 1507 527 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Please click to open) [395] Detail
14. 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [391] Detail
15. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรการเงินคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 (Please click to open) [372] Detail
16. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ฉบับ พ.ศ.256-2564) ปรับปรุงปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [374] Detail
17. รายละเอียดการปรับแผนการศึกษา ปรับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ปรับคำอธิบายรายวิชาและปรับ Mapping หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตพ.ศ.2559 (ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยอุบลฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2562) (Please click to open) [389] Detail
18. แนวปฏิบัติการรับจดหมาย พัสดุ สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์และพัสดุอื่นๆ งานธุรการและสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [372] Detail
19. แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [372] Detail
20. 1501 101 สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [395] Detail
21. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [392] Detail
22. 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [403] Detail
23. 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [393] Detail
24. 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [392] Detail
25. 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [391] Detail
26. 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [443] Detail
27. 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [388] Detail
28. 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [403] Detail
29. 1502 232 หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ (Please click to open) [392] Detail
30. 1503 201 เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [388] Detail
31. 1501 100 นิเทศเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [394] Detail
32. 1501 400 นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Please click to open) [393] Detail
33. 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [406] Detail
34. 1501 502 สารนิพนธ์ (Please click to open) [388] Detail
35. 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [425] Detail
36. 1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [387] Detail
37. 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [422] Detail
38. 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [386] Detail
39. 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [389] Detail
40. 1503 310 เภสัชเวท (Please click to open) [389] Detail
41. 1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท (Please click to open) [388] Detail
42. 1503 323 เภสัชเคมี 1 (Please click to open) [392] Detail
43. 1503 325 เภสัชเคมี 2 (Please click to open) [390] Detail
44. 1503 326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (Please click to open) [388] Detail
45. 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (Please click to open) [396] Detail
46. 1503 328 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (Please click to open) [393] Detail
47. 1503 329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (Please click to open) [385] Detail
48. 1503 411 ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข (Please click to open) [389] Detail
49. 1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Please click to open) [387] Detail
50. 1504 300 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (Please click to open) [390] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 3 รายการ