กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


28
ต.ค.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564
07
ต.ค.
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
หนังสือเวียนของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเนณ เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน (Please click to open) [5] Detail
2. ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (Please click to open) [6] Detail
3. เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [4] Detail
4. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs (Please click to open) [6] Detail
5. ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการทางไกลหัวข้อ"Management of Dyspneain End-Stage Respiratory Diseases" (Please click to open) [5] Detail
6. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM Work-bsaed Education Forum#10 (Please click to open) [6] Detail
7. ค่านิยมองค์กร (Please click to open) [387] Detail
8. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 (Please click to open) [386] Detail
9. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [388] Detail
10. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [390] Detail
11. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [391] Detail
12. ขอเชิญส่งบุลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [391] Detail
13. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Advocaty and Policy 2020 (Please click to open) [392] Detail
14. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตคสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 9" (Please click to open) [390] Detail
15. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฎิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ"อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ" (Please click to open) [387] Detail
16. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [388] Detail
17. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 (Please click to open) [384] Detail
18. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 (Please click to open) [410] Detail
19. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [385] Detail
20. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [385] Detail
21. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [385] Detail
22. เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (Please click to open) [391] Detail
23. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ICTMM 2020 (Please click to open) [383] Detail
24. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [393] Detail
25. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก (Please click to open) [385] Detail
26. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกคับ (Please click to open) [392] Detail
27. การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 Tasp Annual Scientific Meeting 2020 (Please click to open) [388] Detail
28. ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [393] Detail
29. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการออบรม (Please click to open) [381] Detail
30. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [390] Detail
31. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุม (Please click to open) [425] Detail
32. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการชีวเวชศาสตร์ (Please click to open) [383] Detail
33. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าการอบรมเชงปฎิบัติการนานาชาติ (Please click to open) [386] Detail
34. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (Please click to open) [384] Detail
35. ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [384] Detail
36. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 (Please click to open) [391] Detail
37. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งยืมเงินทดรองราชการ จากบัญชีพักเงินอุดหนุนเป็นเงินยืมจากเงินทดรองราชการ ประเภท ข แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 (Please click to open) [381] Detail
38. ขอประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนริมอกซ์ภาคฤดูหนาว ด้านวิศวะกรรมเนี้อเยื้อและเวชศาสตร์พื้นฟู (Please click to open) [384] Detail
39. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [387] Detail
40. ชอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 (Please click to open) [383] Detail
41. ขอเชิญร่วมกิจกรรม และร่วมประชุมวิชาการใหญ่ กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาร(กภอ.) ปี2562 (Please click to open) [382] Detail
42. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [386] Detail
43. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุุมวิชาการ PSU-IPE Conference in Hralth Sciences 2019 (Please click to open) [424] Detail
44. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [416] Detail
45. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system)ประจำปี 2563 (Please click to open) [398] Detail
46. เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [403] Detail
47. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ "16 ปี แหล่งความหลัง 9 ปี แหังพลังสร้างสรรค์สังคม" (Please click to open) [421] Detail
48. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์ (Please click to open) [385] Detail
49. งานประชุมวิชาการ Conplementary Medicine in Pharmacy Practhice -Pesearch Updute & Application" (Please click to open) [398] Detail
50. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [388] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 9 รายการ