กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


28
ต.ค.
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
หนังสือเวียนของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาออนไลน์ (Please click to open) [1] Detail
2. ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ณห้องรับบริจาคโลหิสสภากาชาดไทย ม.อุบลฯ (Please click to open) [2] Detail
3. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [7] Detail
4. ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมโครงการพัมนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563 (Please click to open) [3] Detail
5. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนระบบบริหารและธุรการ (Please click to open) [3] Detail
6. ขอความอนุเคราะห์ติดประชาสัมพันธ์การศึกษารายวิชาในหัลสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น) สำรหับผู้สนใจ (Please click to open) [3] Detail
7. ขอควาวมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีบล๊อกเซนและสกุบเงินดินจิทัลสำรหับผู้เริ่มต้นหลักสูตร (Please click to open) [6] Detail
8. ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเนณ เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน (Please click to open) [10] Detail
9. ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (Please click to open) [11] Detail
10. เชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [16] Detail
11. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs (Please click to open) [12] Detail
12. ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการทางไกลหัวข้อ"Management of Dyspneain End-Stage Respiratory Diseases" (Please click to open) [14] Detail
13. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM Work-bsaed Education Forum#10 (Please click to open) [20] Detail
14. ค่านิยมองค์กร (Please click to open) [397] Detail
15. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 (Please click to open) [393] Detail
16. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่4 (Please click to open) [395] Detail
17. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [397] Detail
18. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1- รุ่นที่3 (Please click to open) [398] Detail
19. ขอเชิญส่งบุลากรเข้ารับการอบรม (Please click to open) [399] Detail
20. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Advocaty and Policy 2020 (Please click to open) [401] Detail
21. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตคสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 9" (Please click to open) [396] Detail
22. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจการปฎิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ"อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ" (Please click to open) [394] Detail
23. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [394] Detail
24. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 (Please click to open) [391] Detail
25. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 (Please click to open) [422] Detail
26. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [389] Detail
27. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [392] Detail
28. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [391] Detail
29. เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (Please click to open) [399] Detail
30. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ICTMM 2020 (Please click to open) [391] Detail
31. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [397] Detail
32. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก (Please click to open) [388] Detail
33. รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกคับ (Please click to open) [394] Detail
34. การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 Tasp Annual Scientific Meeting 2020 (Please click to open) [393] Detail
35. ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา (Please click to open) [399] Detail
36. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการออบรม (Please click to open) [386] Detail
37. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [397] Detail
38. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุม (Please click to open) [440] Detail
39. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการชีวเวชศาสตร์ (Please click to open) [388] Detail
40. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าการอบรมเชงปฎิบัติการนานาชาติ (Please click to open) [390] Detail
41. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (Please click to open) [389] Detail
42. ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [403] Detail
43. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 (Please click to open) [395] Detail
44. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งยืมเงินทดรองราชการ จากบัญชีพักเงินอุดหนุนเป็นเงินยืมจากเงินทดรองราชการ ประเภท ข แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 (Please click to open) [383] Detail
45. ขอประชาสัมพันธ์โครงการ โรงเรียนริมอกซ์ภาคฤดูหนาว ด้านวิศวะกรรมเนี้อเยื้อและเวชศาสตร์พื้นฟู (Please click to open) [401] Detail
46. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [388] Detail
47. ชอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 (Please click to open) [389] Detail
48. ขอเชิญร่วมกิจกรรม และร่วมประชุมวิชาการใหญ่ กลุ่มเภสัชกรภาคอีสาร(กภอ.) ปี2562 (Please click to open) [384] Detail
49. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [388] Detail
50. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุุมวิชาการ PSU-IPE Conference in Hralth Sciences 2019 (Please click to open) [479] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 3 รายการ