กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
08:00 - 09:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory) ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:30 - 12:30
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : สอบปลายภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 9 การประเมินคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 10 และ 11 การตั้งตำรับยาของแข็ง (1 และ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory) ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:30
เข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษารายงานวิชาเภสัชบำบัด 3 กลุ่ม อ.พีรวัฒน์ โดยศิริพงศ์ พจนา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory) ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 14. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 12. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (Obesity) และกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก (metabolic syndrome)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :กรณีศึกษาเพิ่มเติมด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมที่พบบ่อยทางคลินิก
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข :15. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 13:00
วิชาการ หารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชารูปแบบยาเตรียม 2 ภาคการศึกษา 2/2562
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 13 HPLC 3 : การทดสอบความน่าเชื่อถือของวิเคราะห์ (Method validation)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :13.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 13 : โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคอ้วน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ ปฏิบัติการที่ 13 : ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : กรณีศึกษา 2 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ห้วข้อ Blood cells, and blood coagulation (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
นัดพบอาจารย์เพื่อปรึกษาการทำ SOAP กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดยลลิตา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
แฟ้มประวัติ 3A
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
16:00 - 19:00
สอบทักษะรายวิชาเภสัชบำบัด 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
18:00 - 20:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม กลุ่ม อ.จินตนา โดยภัทธินันท์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
08:00 - 10:00
สอบทักษะเภสัชบำบัด 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 14
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :ปฏิบัติการที่ 14 Present hospital visit ครั้งที่ 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
พบนักศึกษากลุ่ม 2B ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
09:00 - 10:00
สอบทักษะ กลุ่มย่อยอ.ธีราพร
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 16:00
การสอบปากเปล่า comskill
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
09:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 14. Mass Spectroscopy 15. Method validation
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ- การสืบค้นข้อมูล คัดเลือก และวิเคราะห์บทความวิชาการ -จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ - เรียนแยกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อให้จำนวนเหมาะสมกับ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา - การทดสอบการให้คำแนะนำการใช้ยาเป็
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cell cycle, cell division and Apoptosis
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 13 HPLC 3 : การทดสอบความน่าเชื่อถือของวิเคราะห์ (Method validation)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :31. Pediatric pharmacotherapy
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:30 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ - เรียนแยกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อให้จำนวนเหมาะสมกับ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา - การทดสอบการให้คำแนะนำการใช้ยาเป็
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 20:00
นำเสนอ SOAP Note กลุ่ม อ.ศักดิ์สกล โดยเอกอนงค์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:00
นำเสนองานรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
17:30 - 19:30
พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดยมิ่งกมล
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 20:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม Conference กลุ่ม อ.จินตนา โดย นายณัฐกฤตา รักพรม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 17. Parasite
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา(ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Research proposal and scientific article writing
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินของบุคลากรสายวิชาการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
12:30 - 13:55
ประชุม ฝึกงาน กิจการ วิชาการ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ทวนธน บุญลือ
12:30 - 13:00
ประชุมผู้บังคับบัญชาบุคลากรสายสนับสนุน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 16:00
นำเสนอกรณีศึกษา รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
พบนักศึกษากลุ่ม 2ฺB ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 15:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : นำเสนอและอภิปรายบทความวิจัย ด้านจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cell cycle, cell division and Apoptosis (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the cardiovascular system (2) (Agents for treatment of heart failure)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:30 - 16:30
ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่3/2562
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
14:00 - 16:30
ประชุมหารือร่วมกับ ออแกไนซ์ "หมอยา พาแล่น"
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
14:00 - 15:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cancer genetic and oncogenes
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
15:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:30
Conferene รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 กลุ่ม อ.จินตนา โดย ณัฐิดา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 20:00
นัดพบ Conference เภสัชเวท
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
17:00 - 20:00
พบอาจารย์ปรึกษา Conference กลุ่ม ที่ 1,11,21 กลุ่ม อ.ทวีศักดิ์ โดยปณิธาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:30 - 20:00
ปรึกษาการทำกรณีศึกษา กลุ่ม อ.ศักดิ์ศักดิ์สกล โดย สิิริพร
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 20:00
นำเสนองาน SOAP กลุ่ม อ.ฑิภาดา โดยธันย์ชนก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 15 ครั้งที่ 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :ปฏิบัติการที่ 15 Present hospital visit ครั้งที่ 2
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antihyperlipoproteinemics and inhibitors of cholesterol biosynthesis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทเภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยาฯ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
สอบวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นางสาวชุดาณัฏฐ์ อัครชินวณิชย์)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก 7. Carcinogens and Mutagens
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cancer genetic and oncogenes
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
นำเสนอเภสัชบำบัด
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการในร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 10 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
14:00 - 17:00
นำเสนอกรณีศึกษาร้านยา กลุ่ม อ.อุไรวรรณ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
14:00 - 16:00
นัดพบอาจารย์เพื่อปรึกษาวิชาเภสัชบำบัด กลุ่มอ.วันนิศา โดยนส.พนัชกร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:00 - 16:30
สอบ skills เภสัชบำบัด 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
16:00 - 18:00
แฟ้มประวัติ 3A
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
16:00 - 20:00
นำเสนองาน SOAP กลุ่ม อ.ศักดิ์สกล โดยอาภานันท์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม conference อ.สุรชัย โดยณัฐกฤต
PH305 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
ปรึกษาสัมมนาวิทยา ครั้งที่ 10 กลุ่ม ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย กลุ่ม อัจจิมา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชา Commed กลุ่ม อ.อนุวัฒน์ โดยนางสาวรัฐวรรณ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
1501 805-สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก : 1 นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 3)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :นำเสนอผลงาน กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product พร้อมส่งชิ้นงานฉบับสมบูรณ์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
07:30 - 17:30
จัดติวสอบปลายภาค นายฉัตราภัณฑ์ โอภาสตระกูล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 13:00
สอบปลายภาค หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
1503 797-วิทยานิพนธ์ : นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00
นำเสนอกรณีศึกษาโรงพยาบาล ม.อุบลราชธานี กลุ่ม อ.ฑิภาดา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 12:00
นำเสนอเภสัชบำบัด 4
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
09:00 - 12:00
นำเสนอกรณีศึกษาเภสัชบำบัด 3 กลุ่ม อ.พีรวัฒน์ โดย พิมพ์พนิต
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :11. Chemical Kinetics and Drug Stability
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 13 Medical terminology quiz # 12
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
นำเสนองาน SOAP กลุ่ม อ.น้องเล็ก โดยรัฐวรรณ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Conference กลุ่ม อ.สุภารัตน์ วิชา ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การเปรียบเทียบข้อมูลประชากรหลายกลุ่ม (Comparing the means of many independent samples)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
ซ้อมนำเสนอวิทยานิพนธ์นศ.ป.โท
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 16:00
นำเสนองาน SOAP กลุ่ม อ.กมลชนก โดยรณกฤต
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 13. Conference II
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 14 Integrate dispensing (long case examination)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:00
ประชุมปรับปรุงระบบ PharPab เพื่อรองรับการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
15:00 - 17:00
พบนักศึกษาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 กลุ่ม 2A
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
16:00 - 18:30
นำเสนอ เภสัชบำบัด 3
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
17:00 - 21:00
นำเสนอกรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 10 การนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : ปฏิบัติการที่ 12 การตั้งตำรับยาของแข็ง (3)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 14 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 1
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ ปฏิบัติการที่ 14 : การนำเสนอโครงการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 15. นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข :สรุปภาพรวมเภสัชสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และนำเสนอรายงาน/กรณีศึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 13:00
สอบทักษะ กลุ่มย่อยอ.ธีราพร
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 17:00
รายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
ซ้อมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ นายมงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :14. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 15 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 2
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ ปฏิบัติการที่ 15 : การนำเสนอโครงการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ต่อ)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เคมีไฟฟ้า
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:30 - 17:00
สารนิพนธ์ กิจกรรมเสริมทักษะภาคทฤษฎี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
13:30 - 16:00
สอบทักษะวิชาเภสัชบำบัด กลุ่มอ.วันนิศา โดยนส.พนัชกร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 17:00
นัดคุยงาน SOAP โดยกฤตนัย กลุ่ม อ.ทวนธน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบ เภสัชบำบัด 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 13:00
สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (นายมงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
การสอบปากเปล่า comskill
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
09:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 16-17 Standardized patients
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ- การสืบค้นข้อมูล คัดเลือก และวิเคราะห์บทความวิชาการ -จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 11:00
ประชุมหารืองานแผนและนโยบาย
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ - เรียนแยกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อให้จำนวนเหมาะสมกับ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา - การทดสอบการให้คำแนะนำการใช้ยาเป็
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ครั้งที่ 2/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2Conference 2 ปฏิบัติการที่ 8 ถึง 13
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ : Clinico-pathological conference III (Endocrine system and Blood)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ - เรียนแยกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อให้จำนวนเหมาะสมกับ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา - การทดสอบการให้คำแนะนำการใช้ยาเป็
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
17:00 - 19:00
สอบทักษะเภสัชบำบัด ครั้งที่ 2 กลุ่ม อ.ศักดิ์สกล โดยวรากร วงษ์ขันธ์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00
นำเสนองาน SOAP กลุ่ม อ.อัญมณี โดยปริญญ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
SOAP discussion
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 17. Parasite (ต่อ)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 11:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา(ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Nonparametric statistics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1และปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:45 - 13:00
นัดพบนักศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
12:00 - 13:00
นำเสนอกรณีศึกษาเภสัชบำบัด 3
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
12:00 - 13:00
ประชุมกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 18:00
สอน ป.โท เอก 3B
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 16:00
ประชุมกลุ่ม อ.อนุวัฒน์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอกรณีศึกษา เภสัชบำบัด 3 กลุ่ม อ.วันนิศา โดยชินวัตร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 15 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the gastrointestinal system
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 15 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 15 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:30 - 17:00
สารนิพนธ์ กิจกรรมเสริมทักษะภาคทฤษฎี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน งาน 3 สถาบัน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:30 - 15:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 8/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
08:00 - 10:00
นักศึกษานัดพบวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : นำเสนอกรณีศึกษาการเยี่ยมบ้าน IPE ในรูปแบบ INHOMESSS
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
นำเสนอกรณีศึกษา ศิวพร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เตรียมความพร้อมนศ.ป.เอก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : จริยธรรมและจรรยาบรรณของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 2/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Allergic extracts & Miceobiological products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก 8. Clinical Toxicology Conference II
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การนำเสนอบทบาทวิชาชีพเภสัชกรภาคส่วนต่าง ๆ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบปลายภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : นำเสนอรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องที่ศึกษาของแต่ละกลุ่ม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ : Clinico-pathological conference III (Endocrine system and Blood)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
14:00 - 16:00
ประชุมตรวจรับพัสดุในงานจ้างปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
16:00 - 19:00
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ซ้อม OSPE โดยมัณฑนา กลุ่ม อ.สุรีวัลย์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
นำเสนอกรณีศึกษาโรงพยาบาล กลุ่ม อ.อุไรวรรณ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
09:00 - 17:30
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
09:00 - 20:00
สอนพิเศษเพิ่ม สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
09:00 - 15:00
OSPE รอบเสมือนจริง (ซ้อมใหญ่)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00
เตรียมความพร้อมนักศึกษาปริญญาเอก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค 1/2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค 1/2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:30
การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา อ.พรทิพย์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
อภิปรายและนำเสนอความก้าวหน้าผลการวิจัย ครั้งที่ 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
ประชุมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบวิชาพิษวิทยาลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
นำเสนอวิทยานิพนธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
08:30 - 16:30
เก็บตัวสอบ OSPE รายวิชา เภสัชบำบัด 1 และ 3
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
นำเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 2 รายวิชา 1503 901 สัมมนา 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
ประชุมประธานอนุกรรมการและเลขานุการแต่ละฝ่าย งานวิ่ง เพื่อการกุศล
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : สอบปลายภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 20:00
สอบปลายภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
ประชุมเตรียมความพร้อมชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม (Subgroup เภสัชวิทยา)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 8/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
17:00 - 20:00
สอบปลายภาค 1/2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
17:00 - 20:00
สอบปลายภาค 1/2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบวิทยานิพนธ์ วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (นางสาวปายาลักษณ์ สุดชารี)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:30 - 11:30
หารือตรวจสอบพัสดุประจำปี
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
11:00 - 14:00
รับรองกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 16:30
ประชุมฝ่ายเทคนิค “หมอยาพาแล่น”
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
08:30 - 12:00
สอบปลายภาคหลักสูตรเครื่องสำอาง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
สอบชดเชย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค ชดเชย 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อยอาจารย์สายสังคมและบริหาร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
09:00 - 11:30
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการเรียนการสอนกลุ่มย่อยคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:30 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นายทยากร วริทธานนท์
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค 1/2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค 1/2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 14:30
ประเมินทดลองงาน นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
ห้องประชุมชั้น 1
นางนิธินันท์ สุยะลา
14:00 - 18:00
นศ.โปรเจค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
14:30 - 16:00
ประชุมตารางเรียนวิชา สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
ประชุมประธานอนุกรรมการและเลขานุการแต่ละฝ่าย งานวิ่ง เพื่อการกุศล
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
สารนิพนธ์ กิจกรรมเสริมทักษะภาคทฤษฎี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
13:00 - 17:00
พบนศ.โปรเจค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 16:00
กักตัวก่อนสอบ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
ประชุมกลุ่มย่อย เคมี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
10:00 - 14:00
senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 13:00
senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
10:00 - 12:00
ประชุมฝ่ายเสื้อและเหรียญที่ระลึก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (รับรองผลการเรียน 1/2562)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:00
พบนศ สารนิพนธ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
16:00 - 18:00
สารนิพนธ์ กิจกรรมเสริมทักษะภาคทฤษฎี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
17:00 - 20:00
สอบชดเชย ปลายภาค 1/2562
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
17:00 - 18:00
วทม เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
09:00 - 11:30
ประชุมคณะกรรมการโครงการ P.A.S.S ครั้งที่ 2/2562 (ร่วมกับตัวแทน นศ.ปี 5)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 15:00
สอบปลายภาค 1/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 13:00
พบ นศ โปรเจค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 16:00
นัดพบสารนิพนธ์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
10:00 - 12:00
senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
พบ นศ โปรเจค
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 17:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
สารนิพนธ์ กิจกรรมเสริมทักษะภาคทฤษฎี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
13:30 - 16:00
หารือความร่วมมือกับ โรงพยาบาล 50 พรรษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (รับรองผลการเรียน 1/62)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:05 - 18:00
พบนศ.โปรเจค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
10:00 - 17:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:05 - 21:00
งานสารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
09:00 - 17:00
นัดพบ น.ศ. สารนิพนธ์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 11 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (รับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง (รับรองผลการเรียน 1/62)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 14:00
senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
สารนิพนธ์ กิจกรรมเสริมทักษะภาคทฤษฎี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 10/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (รับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
14:00 - 17:00
พบนศ.โปรเจค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
14:00 - 16:00
ประชุมติดตามความก้าวหน้าตรวจสอบพัสดุ ครั้งที่ 2/2562
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
16:00 - 19:00
Senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562
09:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 12:00
การดำเนินงานสารนิพนธ์ ปี 2562
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
10:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาฯ ครั้งที่ 8/62 เดือน ตุลาคม 2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 17:00
นัดพบ น.ศ. สารนิพนธ์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 17:00
การประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี ประจำเดือนตุลาคม 2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
14:00 - 18:00
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาสารนิพนธ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
15:00 - 17:00
พบ นศ โปรเจค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 18:00
Senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
08:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สารนิพนธ์ ข้อสอบ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
12:00 - 14:00
พบ นศ โปรเจค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
14:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
08:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 10:00
ประชุมรับรองผลการเรียนหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 13:00
ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:30 - 15:00
ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:00 - 16:30
ประชุมตัดเกรด กลุ่มวิชากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
15:00 - 17:00
การประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี ประจำเดือนตุลาคม 2563
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์