กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 6. วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
8.​ Introduction​ to​ Antimicrobial Agents
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 15:00
กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ (กิจกรรมบรรยายและหารือความร่วมมือทางวิชาการ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
6. สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 11:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 9. Thyroid disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 15:00
สอบย่อยชดเชย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
11:00 - 12:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 10. Obesity
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 Cardiology 2: เรื่องcounseling in cardiology เน้น
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3. Structure and chemical properties of protein
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antiasthmatic Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 6. แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากใบ รากเหง้า แร่ธาตุ สัตว์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)*
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เตรียมสอน
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 12:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ : 3. Surfactant for drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. The Structures and Properties of Nucleic Acids
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Nutrition in cancer patiens
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Structural​ features and​ pharmacological activity (ต่อ)​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
เตรียมการสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ : 4. Lipid based drug delivery system and Self emulsifying drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 4. Therapeutic drug monitoring of antibiotics
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)*
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4. พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม (ต่อ) ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3. Structure and chemical properties of protein
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา The Anticancer drug development process
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
เตรียมสอน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
15:00 - 16:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 4. Therapeutic drug monitoring of antibiotics
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
กิจกรรมรับทราบความคากหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นศ.ชั้นปีที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:30 - 19:30
1503 323-เภสัชเคมี 1 3. Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 21:00
เลือกที่ฝึกงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม 3. การดูแลสุขภาพด้วยเวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 4. การศึกษาแบบ Intervention study /Randomized clinical trial/Pragmatic trial
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Mechanisms of antibiotic resistance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 17:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
เตรียมสอน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
ห้องประชุมมงคลนาม PH105
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
09:00 - 11:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ 6. การจัดทำ Drug specification
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 6. Biological rate processes
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ 7. การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
เตรียมสอน
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
13:00 - 15:00
กิจกรรมรับทราบความคากหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นศ.ชั้นปีที่ 4)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 13/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ 7. การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
ประชุม senior project
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
15:00 - 17:00
กิจกรรมรับทราบความคากหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นศ.ชั้นปีที่ 3)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:00 - 18:00
1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม3
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
16:30 - 18:30
สอนชดเชย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
17:05 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
08:00 - 10:00
กิจกรรมรับทราบความคากหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นศ.ชั้นปีที่ 5)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 10:00
5.เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 1 - ความร้อนที่ใช้ทางเภสัชกรรม 6.เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 2 -การสกัด
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Cell _to_cell adhesion
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 5. สมุนไพรที่มีแนวโน้มการใช้ในงานสาธารณสุข
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (นายประดิษฐ์ โคตรสังข์ และนายประคอง ชิณวงษ์)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 3. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาเทคนิคพิเศษ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 8. Enzymes
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy and histology: structure and function of the respiratory system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
เตรียมสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 3 : การวิเคราะห์ใบสั่งยา การค้นหาปัญหาจากการใช้ยา และความปลอดภัยด้านยา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 404-เภสัชสาธารณสุข 4. หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้นและดัชนีสุขภาพอนามัย
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 1สัณฐานวิทยาของพืช (1) รากและลำต้น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 2 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา (ครั้งที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 3 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:00 - 19:00
ปฏิบัติการที่ 4 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา (ครั้งที่ 3)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
09:00 - 12:00
4. จริยธรรมทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5. พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2561 6. พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
ประชุม เว็บไซต์ บริการวิชาการ CPE
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 Geriatric populations 11. Erectile dysfunction 12. Benign prostate hyperplasia 13. Urinary incontinence 14. Prostatitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ หลักการทางอนุกรมวิธานพืช
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต (ต่อ)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
12:30 - 16:30
วิพากษ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:30
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:30
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 4. Human cardiovascular function
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 5. อคติ ปัจจัยร่วมและโอกาส (Bias, Confounding and Chance)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:30 - 16:00
ประชุมเตรียมความพร้อมวันปริญญา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
08:00 - 12:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 7. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
11.​ Aminoglycosides
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 Principles of infectious diseases
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 Cardiology 3
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. Structure and chemical properties of lipid
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Gout
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
สอนชดเชย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
18:05 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
08:00 - 17:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 7. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 1 - วิธีเลือกใช้ในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 drug absorption and distribution
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 17:00
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
09:00 - 12:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ :5. Polymer based particles (Nano/Microparticles)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 4. ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและสถานะสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 4. Therapeutic drug monitoring of antibiotics
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 8. Enzymes(ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Precision medicine in cancer treatment
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 drug absorption and distribution
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 4. กลยุทธ์ทางการตลาดยา อ.ทวีสิทธิ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
12:00 - 18:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ : 5. Polymer based particles (Nano/Microparticles)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 5. ความสัมพันธ์ชายหญิง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับพฤติกรรมสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 4. Human cardiovascular function
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 5. Therapeutic drug monitoring of cardiovascular drugs e.g. Digoxin
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. Structure and chemical properties of lipid
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 20:00
กิจกรรมรับทราบความคาดหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นศ.ชั้นปีที่ 6)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:30 - 18:30
1503 323-เภสัชเคมี 1 4. CNS stimulants, Anticonvulsants, Antidepressants
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
13:00 - 16:00
สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
09:00 - 12:00
นำเสนอบทความวิชาการสัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก (ครั้งที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 5 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ครั้งที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
09:00 - 12:00
5. บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
08:00 - 13:00
กิจกรรมบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 12:00
Schizophrenia/adhd
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
หัวข้อที่​ 7​ Emulsions I
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 8. การประเมินการทำงานบุคลากร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบเลือด
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการ​ที่​ 3​ Suspension​: Preparation
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการงานประชุม UBPHAR2021
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
15:00 - 17:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 9. Vitamins and Coenzymes
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
สอนชดเชย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
08:00 - 09:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2. Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 8. พืช และสัตว์มีพิษ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 11:30
15.​ Drugs​ Used​ in​ TB &​ Leprosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
เตรียมสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 17:00
วิพากษ์ข้อสอบ อ.วันดี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 12. Principle of antimicrobial treatment
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. Structure and chemical properties of nucleic acid
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมเตรียมความพร้อมการทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569) ด้านการบริหารจัดการ บุคคล และสารสนเทศ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
18.​ Antiviral Drugs​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 เรื่อง endocrine disorder (DM and Thyroid)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. Structure and chemical properties of nucleic acid
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
พบนักศึกษากลุ่มย่อยวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 8. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2 - วิธีเลือกใช้ในการรักษาโรคในระบบผิวหนังกล้ามเนื้อ (แก้แพ้ แก้คัน ปวดเมื่อย) กำจัดยุง แมลงรบกวน
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
เตรียมสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
เรียน วิชา Trends ID
ห้องประชุมมงคลนาม PH105
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 17:00
วิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชบำบัด 4
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ : 7. Transdermal drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Oncology emergencies
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 5. กลยุทธ์ทางการตลาดยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ : 8. Penetration enhancer (PE)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม 4. การดูแลสุขภาพด้วยการนวด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 6. สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
เรียนวิชาแนวโน้มโรคติดเชื้อ
ห้องประชุมมงคลนาม PH105
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
09:00 - 15:00
สอบ mcq (PLE-CC1)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 6. การวิเคราะห์อภิมาณ (Meta–analysis) ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือทางเภสัชระบาดวิทยา และกรณีศึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ One-compartment models
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 15:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 4. การแปลผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 7. คุณภาพชีวิต (Quality of life) และการศึกษาการใช้ยา (Drug utilization study)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
เรียนชดเชย วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย (อ.พรทิพย์ ไววุฒิ)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 18:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
17:00 - 19:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมตัวสัมมนา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
08:00 - 10:00
Senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
08:00 - 15:00
Conference
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
08:00 - 10:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Cellular physiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 7. สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 17:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 11:00
จัดห้องสอบ PLE-PC1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
7.เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 3 -การลดขนาดและการผสม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 4 : ทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 10. Introduction to Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12/63
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 15:00
1507 404-เภสัชสาธารณสุข 5. ระบาดวิทยากับปัญหาสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช (3) ดอก ผล และ เมล็ด
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 5 : ทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:05 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
08:30 - 17:00
สอบ PLE-PC1 (MCQ)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 16:30
ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
นำเสนอความก้าวหน้าหัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 6 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
09:00 - 12:00
6. การเข้าถึงยา ต้นทุนและคุณภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
08:00 - 11:00
17. Bipolar and TDM of lithium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล Active & passive immunization
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
ประชุมหารือการเตรียมการประชุมแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 16:30
วิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
เตรียมสอน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 12:00
หัวข้อที่​ 8​ Emulsions II
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 9. การบริหารความขัดแย้ง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล Immunosuppressive Agents
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:30
ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา
ห้องประชุมมงคลนาม PH105
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
10:00 - 12:00
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
18. Delirium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
12:30 - 16:30
วิพากษ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:30
วิพากษ์ข้อสอบวิชานิติเภสัชและจรรยาบรรณ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:30
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (นางสาวรัชฎาพร พิสัยพันธุ์)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
Conference ครั้งที่​ 1​ (กลุ่มละ​ 30​ นาที​)​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
Post Quiz Conference​(ปฏิบัติ​การที่​ 1-3​)​
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
Post Quiz Conference​(ปฏิบัติ​การที่​ 1-3​)​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 21:00
ประชุมแผน ubu pharmacy event 2020
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 9. สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
สอนหลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
09:00 - 12:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
19.​ Antimalarial Drugs​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Conference I (ปฏิบัติการ 1-5)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 13. Upper respiratory tract infections
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 เรื่อง counseling in DM
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 7. Enzyme
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antimigraine Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
เตรียมการเรียนการสอน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
16:00 - 20:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 5
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 9. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3 - การใช้ร่วมกับศาสตร์แพทย์แผนไทย (**สอบในชั่วโมงเรียน**)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 5.การจัดการร้านยายุค 4.0 และการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)*
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 6. Therapeutic drug monitoring of Theophylline
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 11. Carbohydrate Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Palliative care in cancer patients
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:30
สอนเสริมรายวิชาพฤติกรรมสุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 6. การบริหารยาและเวชภัณฑ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 6. Clinico-pathological conference I: CVS
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:30
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)*
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 7. พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562 8. พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 7. Enzyme
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การตรวจสอบยีนดื้อยาโดยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1- ต่อ)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1- ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1- ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:30 - 18:30
1503 323-เภสัชเคมี 1 4. CNS stimulants, Anticonvulsants, Antidepressants
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
08:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Multiple compartment models
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ 8. บทนำสู่ internet: search engine
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 8. เศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 15:00
สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 6. Clinico-pathological conference I: CVS
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 404-เภสัชสาธารณสุข 6. หลักการ การดำเนินการ และปัญหาของการป้องกันและควบคุมโรค
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การตรวจสอบยีนดื้อยาโดยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec 2 Precipitation titration
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1- ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1- ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1- ต่อ)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
08:00 - 09:00
ให้คำปรึกษา Conference
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
08:00 - 10:00
8. ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น 1 9. ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Body​ tissues
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 8. การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพยาสมุนไพรในโรงพยาบาล
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ห้องประชุมมงคลนาม PH105
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:30 - 15:30
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 6 : การแปลผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 11. Carbohydrate Metabolism(ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบ บริหารเภสัชกิจ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
13:00 - 16:30
วิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชเคมี 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:40
วิพากษ์ข้อสอบ​ อ.เบญจภรณ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 6 : การแปลผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 404-เภสัชสาธารณสุข 7. หลักและการดำเนินงานสุขศึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 5. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชชั้นต่ำและพืชเมล็ดเปลือย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ การศึกษาโครงสร้างเซลล์​และเนื้อเยื่อ​จากกล้องจุลทรรศน์​
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
09:00 - 12:00
Tutorial class: CV system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 7 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ครั้งที่ 3)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคนรีเวชที่ซับซ้อน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563
09:00 - 12:00
7. การสั่งใช้ยาและกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงการสั่งใช้ยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อโรคติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบเภสัชบำบัดขั้นสูง 2
ห้องประชุมมงคลนาม PH105
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 11:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 10. การจัดการบริการด้านเภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
สรุปกิจกรรมพบ นศ. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรภบ. (2566)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:30 - 11:30
วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:45 - 12:00
สอนเสริมและทบทวนความรู้สำหรับนศ.พยาบาล
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
10:00 - 12:00
4. Precipitation titration
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมี ครั้งที่ 10/63
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
12:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มวิชา เภสัชเคมีฯครั้งที่ 10/63
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
12:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมี และเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
เตรียมข้อสอบ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 7. Respiratory system
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 10. หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
สอน online เภสัชบำบัด 2 Lower respiratory tract infection
PH205 ห้องสอนออนไลน์
ดร.วันนิศา ดงใต้
09:00 - 12:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 14. Lower respiratory tract infections
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antibacterials
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการศคภท.
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
นวัตกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 18:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - สอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง Infectious disease
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ **การสอนแบบสาธิต** - การเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
วิพากษ์ข้อสอบความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 6. ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง กับระบบสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
วิพากข้อสอบวิชาเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 12:00
5.​ Study of​ structure-activity relationship
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 7.การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการในร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 12. Protein and Amino Acid Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 7. สถานภาพทางเศรษฐกิจ ความยากจนกับสุขภาพ บทบาทรัฐในการแก้ปัญหาความยากจนกับสุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 7. Respiratory system
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
1504 404-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 ผศ.ดร.วริษฎาจจอง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:30 - 19:30
1503 323-เภสัชเคมี 1 Adrenergic drugs
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563
-
-
-
-