กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ ประกาศคะแนนเก็บ รับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Conference ครั้งที่ 2 รายวิชา ปฏิบัติการเทคโนโลยีเสัชกรรม 2
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
09:00 - 12:00
Lab PT 4: Pain management and supportive care
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
09:00 - 12:00
Conference ครั้งที่​ 2​ (กลุ่มละ​ 30​ นาที​)​
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Conference ครั้งที่​ 2​ (กลุ่มละ​ 30​ นาที​)​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 17. การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาต้านจุลชีพ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน EdPEx เข้าติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
8. Gravimetric analysis
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอ drug monograph
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 15:00
Conference เภสัชเคมีวิเคราะห์1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
13:00 - 17:00
Conference ครงั้ที่ 3 รายวิชา ปฏิบัติการเทคโนโลยีเสัชกรรม 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 17:00
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
Conference ครั้งที่​ 3​ (กลุ่มละ​ 30​ นาที​)​
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Conference ครั้งที่​ 3​ (กลุ่มละ​ 30​ นาที​)​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab 15: ปฏิบัติการ Monograph นำเสนอ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบบริหารเภสัชกิจ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
16:00 - 17:00
นัดพบนักศึกษา(conference)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
16:00 - 18:00
พบนักศึกษากลุ่ม Conference
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
08:00 - 17:00
นำเสนอ hospital visit
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 17:00
นำเสนอ hospital visit
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 17:00
นำเสนอ hospital visit
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 17. สมุนไพรเพื่อการค้า
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 17:00
วิพากษ์ข้อสอบเภสัชบำบัด 4
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.วันนิศา ดงใต้
09:00 - 12:30
สอนปฏิบัติการ 1502 221
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 12:30
วิพากษ์ข้อสอบปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชพฤกษศาสตร์-ปลายภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
09:00 - 12:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 13 Hospital Pharmacy visit (SOAP NOTE presentation)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 17:00
รายวิชสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 14 Hospital Pharmacy visit (SOAP NOTE presentation)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 15. นำเสนอ นวัตกรรมและสรุปผล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 16 ไม้ป่ากลิ่นหอมของไทย-เทศ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเครื่องหอม (**สอบในชั่วโมงเรียน**)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน นำเสนอกิจกรรมการ บริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิในโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 19. Biochemical Aspect of Hormones
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:45
เตรียมสอน
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการแนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
นำเสนอ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ :15. นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย (พร้อมส่งเล่มรายงาน)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 15. อิทธิพลของสถาบันทางการแพทย์ต่อพฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
​ CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants (ต่อ)​
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 12. Clinical applications of therapeutic drug monitoring: Case studies
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:30
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
10:00 - 12:00
ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1. นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน นำเสนอกิจกรรมการจัดตั้งร้านยาและแผนการดำเนินงานการจัดตั้งร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 20. Porphyrins, Related Compounds and Blood
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ประชุมเตรียมจัดงานประชุุมออนไลน์ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021
ห้องประชุมมงคลนาม PH105
นางสาวดารุณี นามห่อ
12:00 - 13:00
ประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการออนไลน์(ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขทางการแพทย์ ครั้งที่ 9)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ปี 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:30
นำเสนอกรณีศึกษาวิชา Trends ID
ห้องประชุมมงคลนาม PH105
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 14. Clinico-pathological conference III:
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 12. Clinical applications of therapeutic drug monitoring: Case studies
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 15. นำเสนอ นวัตกรรมและสรุปผล
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Interested issue in cancer presentation
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ไวรัส
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
เตรียมสื่อการสอนวีดีโอ
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
13:30 - 15:00
ประชุมคณะผู้บริหาร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:30 - 16:00
สอนออนไลน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
16:30 - 19:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม 14. การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
บันทึกวิดีโอการสอน
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 12:00
senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชบำบัด 2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 11. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ทางยา)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Applied microbiology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 16. Basic concept on pharmacokinetics-pharmacodynamic relationship and clinical applications
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
เตรียมข้อสอบ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
12:00 - 16:00
สอบ long case เภสัชบำบัด 4
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
ดร.วันนิศา ดงใต้
13:00 - 15:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec 2 Gravimetric analysis
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 14. Clinico-pathological conference III:
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบทักษะกรณีศึกษาแบบรายยาว (Long Case)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 11 : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
11507 404-เภสัชสาธารณสุข 15. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ไวรัส
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบ นิติเภสัช
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 13. ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:00
สอนเสริม
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 16:00
สอบ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 12:00
ซ้อมนำเสนอวิทยานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบเภสัชกรรมการจ่ายยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
สอนเสริมรายวิชาพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
จัดห้องสอบปลายภาค2/2563
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
จัดห้องสอบปลายภาค2/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ วาระพิเศษ/2564
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ห้องประชุมมงคลนาม PH105
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 20. Porphyrins, Related Compounds and Blood (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
12:00 - 16:30
เตรียมข้อสอบ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
12:00 - 13:00
ประชุมกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
บันทึกวิดีโอเพิ่มเติม 1502 220
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
13:00 - 18:00
จัดห้องสอบปลายภาค2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 12 : อาหารทางการแพทย์ รูปแบบปฎิบัติการ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 404-เภสัชสาธารณสุข 1สรุปภาพรวมเภสัชสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพและนำเสนอรายงาน/กรณีศึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 12. ปฏิบัติการการจำแนกพืช
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 18:00
จัดห้องสอบปลายภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
08:00 - 13:00
จัดประชุุมออนไลน์ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 10:00
นำเสนอบทความวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
นำเสนอหัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 11:00
นำเสนอบทความวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:30
นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
ฏิบัติการที่ 15 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคจิตเวชที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
08:30 - 16:30
การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
15. การนำเสนอ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
ยาใหม่และแนวคิดการรักษาใหม่ในโรคติดเชื้อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
08:00 - 16:30
สอบปลายภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นายสายพันธ์ นันทบุตร)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
08:00 - 16:30
สอบปลายภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
ปรุชุมย่อยกลุ่มเภสัชเคมีฯ 3/64
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัขกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 2/64
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
13:00 - 15:00
วิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชเคมี 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
14:00 - 16:30
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
08:00 - 16:30
สอบปลายภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 + หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 16:30
ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2564
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
08:00 - 16:30
สอบปลายภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 17:00
ห้องรายงานตัว OSPE
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 10:00
ห้องชี้แจงการสอบ OSPE
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 18:00
ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab 15: ปฏิบัติการ Monograph นำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
08:00 - 16:30
สอบปลายภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 13:00
สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ สอบ Online (นางสาวกันทิมา ทับทิมหิน)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
14:00 - 16:00
Teleconference งานประชุม The best practice in Oncology
PH206 ห้องสอนออนไลน์
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 13:00
จัดประชุุมออนไลน์ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:30
สอบปลายภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Neoplasia
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:30
สอบปลายภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:30
ประชุมบุคลากรด้านงานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 16:00
เก็บตัว oSPE บำบัด
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 15:00
นำเสนอรายวิชาสัมมนา 1 หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ สาขา Lab
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
นำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์นางสาววรรณธกิจ สระเพชร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:30
สอบปลายภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:30
สอบปลายภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอนชดเชย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2564
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
09:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:30
สอบปลายภาค 2/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
สอบชดเชย รายวิชา 1502 232
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
09:00 - 10:00
ประชุมลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (รับรองผลการเรียน ภาคภการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:00 - 13:00
ห้องชี้แจงการสอบ OSPE
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
12:00 - 16:00
ห้องรายงานตัว OSPE
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 18:00
ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
08:00 - 13:00
จัดประชุุมออนไลน์ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 17:00
จัดสอบ MCQ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
08:00 - 17:00
จัดสอบ MCQ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
13:00 - 15:30
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวอาศิรา ภูศรีดาว)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:30 - 16:30
ประชุมหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (รับรองผลการเรียน ภาคภการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
09:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 15:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:30 - 12:00
ประชุมรับรองผลการเรียน ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รับรองผลการเรียน ภาคภการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
13:00 - 15:00
1504 404-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 Conference 2 ปฏิบัติการ 4-7
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2564
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
09:30 - 14:00
ประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตร ป.โท
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
08:30 - 16:30
จัดสอบ PLE-PC1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
08:00 - 17:00
ห้องกักตัวสอบหลังสอบ PLE-PC2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 17:00
ห้องรายงานตัวสอบ PLE-PC2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 17:00
สอบ PLE-PC2
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 17:00
สอบ PLE-PC2
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 17:00
สอบ PLE-PC2
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 17:00
สอบ PLE-PC2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 17:00
สอบ PLE-PC2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
08:00 - 17:00
ห้องกักตัวสอบหลังสอบ PLE-PC2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 17:00
ห้องรายงานตัวสอบ PLE-PC2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 17:00
สอบ PLE-PC2
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 17:00
สอบ PLE-PC2
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 17:00
สอบ PLE-PC2
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 17:00
สอบ PLE-PC2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 17:00
สอบ PLE-PC2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์