กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
09:00 - 13:00
รับรองแขกจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
11:00 - 13:00
ประชุมทบทวนงานและเตรียมการอบรมครูรุ่นที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
12:00 - 14:00
รับรองแขกจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 14:00
จัดเตรียมเอกสารเข้าแฟ้มงานอบรมครู
ห้องประชุมชั้น 1
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:30
ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
15:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษเพื่อแก้ไขผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2561
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
09:00 - 18:00
โครงการพัฒนาแนวคิดฯ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 4/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:30 - 15:30
ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ วาระพิเศษ/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
10:00 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
12:05 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:30 - 16:30
ประชุม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
09:00 - 10:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 17:00
1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 1. แนะนำรายวิชา Drug discovery process
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
09:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 11:00
ประชุมคณะกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 12:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 2. Cell and Chemical Compositions
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
จัดเตรียมเอกสารอบรมครู 5 รอบ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 17:00
1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 2. Structural features, pharmacological activity and drug target binding forces (Chemical bonds/Stereochemistry)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 2. สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของ ราก ลำต้น ใบ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 1. Introduction to Microbiology & Taxonomy and Evolution 2. Pathogenicity
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:00 - 11:00
1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 3. Structure-activity relationship and Quantitative structure-activity relationship
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3. Biological Buffers
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
นำเสนอฝึกงาน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
12:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มย่อย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
13:00 - 16:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 2. สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของ ราก ลำต้น ใบ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 4. The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
10:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 3. Bacterial growth & Cultivation
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
08:00 - 12:00
1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 1. บทนำ : แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งค้นคว้า แนะนำจุดประสงค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทนำสู่รายวิชา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. The Structures and Properties of Carbohydrates
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 3. สัณฐานวิทยาของพืช (2) (ดอก ผลและเมล็ด)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. The Structures and Properties of Lipids
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 4. Structure & physiology of bacteria
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 4. หลักการทางอนุกรมวิธานพืช
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
08:00 - 12:00
1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 2. Precipitation titration 3. Gravimetry
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 4. - Molecular modeling (computer-aided drug design) - Receptor and drug action
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:00
ประชุุมกลุ่มย่อย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
09:30 - 12:00
ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน/IJPS (VDO Conference)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
09:30 - 13:30
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ วาระพิเศษ/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค รายวิชาเทคโนโลยี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 4/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
14:00 - 16:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 5. Bacterial genetics 6. Mechanisms of antibiotic resistance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
08:00 - 12:00
1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 4. Complexometric titration
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 11:00
1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) - Molecular modeling (computer-aided drug design) - Receptor and drug action (ต่อ)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. The Structures and Properties of Lipids
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:30
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ป.ตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
13:00 - 17:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 5.สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย 6. สมุนไพรกลุ่มเฟิร์นและคล้ายเฟิร์น 7. สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 7. Gram positive cocci 8. Gram negative cocci
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค รายวิชาเทคโนโลยี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
09:00 - 11:00
1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 5. เภสัชตำรับ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
12:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 9. Gram positive bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค รายวิชาเทคโนโลยี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
14:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 8. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน 2561 รายวิชา 1503220 เคมีทางยา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Enzymes
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 8. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Vitamins and Coenzymes
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค รายวิชาเทคโนโลยี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
13:00 - 16:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1) 9.1 Subclass Magnolidae 9.2 Subclass Hammamelidae 9.3 Subclass Caryophyllidae
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
09:00 - 14:00
ประชุมกลุ่มย่อย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 11:00
1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 5. Drug metabolism
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
08:00 - 09:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 10. Introduction to Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 6. Redox titration
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
การตรวจประเมินผู้ได้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ สนง.อาหารและยา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
09:00 - 09:30
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ 2/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 11:00
1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 5. Drug metabolism ต่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Carbohydrate Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน เลขนัยสำคัญ และการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 10:00
ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ วาระพิเศษ (รับรองผลการเรียนเพิ่มเติม)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:00 - 13:30
รับรองคณะผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (FMP)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 18:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 10. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) 10.1 Subclass Dillenidae 10.2 Subclass Rosidae
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 10. Gram negative bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
09:00 - 12:00
ประชุม Sakura Program
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 11:00
1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 5. Drug metabolism ต่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน เลขนัยสำคัญ และการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 7. Electrochemical Analysis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 10. Gram negative bacilli (ต่อ) 11. Anaerobic bacteria
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:30
สอบย่อย วิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สุดารัตน์ (Summer)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:00 - 11:00
1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 6. Prodrugs
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Protein and Amino Acid Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน เลขนัยสำคัญ และการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 7. Electrochemical Analysis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
11:30 - 12:00
ประชุมกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 15:00
ประชุมฝ่ายพิธีการทางศาสนา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชเคมีฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
13:00 - 18:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 11. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) 11.1 Subclass Asteridae
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (จัดทำ SAR)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
09:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน และ 1503326 เภสัชเคมี(ครั้งที่ 2)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สอบคัดเลือกหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 11:00
1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 7.Pharmacokinetics Drug absorption and distribution
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์หลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สอบปลายภาค หัวข้อ 2-11 14 ชั่วโมงบรรยาย สอบ 3 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมตามอาจารย์ที่สอน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
จัดทำ spec ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
08:00 - 12:00
1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 8. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
09:00 - 11:00
1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 8. Inorganic drugs
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ลงนามสัญญาซื้อขาย
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:30 - 16:30
ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
08:00 - 12:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Lipid Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 8. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 09:30
สอบสัมภาษณ์หลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 11:00
1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 8. Inorganic drugs ต่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:30
ประชุมกลุ่มย่อย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
09:30 - 13:00
สอบคัดเลือกหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:00
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 4/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1502230 เภสัชจุลชีววิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 14:00
ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
ห้องประชุมชั้น 1
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:00
เตรียมความพร้อม ประชุมทบทวนแผนคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
08:30 - 16:30
ประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนแผนุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 10. Redox titration and Electrochemistry
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:00 - 11:00
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1503220 เคมีทางยา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 10. Redox titration and Electrochemistry
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:30
ลงนามสัญญาซื้อขาย
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:30 - 11:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. Nucleic acid Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
ลงนามสัญญาจ้างทำของ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:30 - 15:30
ประชุมประธานอนุกรรมการฝ่าย โครงการวิ่งการกุศล 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:30 - 16:30
ประชุมเบื้องต้นกับผู้รับจ้างจัดทำระบบติดตามสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี