กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
08:00 - 11:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 5. Infrared spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ข้อมูลสำคัญของน้ำมันหอมระเหย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:30
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 13:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาเม็ด
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 9: Medical emergencies and ACLS
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 9: Medical emergencies and ACLS
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 16:55
เตรียมสอนออนไลน์
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome and chromosomal disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 15:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 6. Polarimeter 7. Refractometer
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 การควบคุมคุณภาพยาเตรียมรูปแบบของแข็ง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
08:00 - 12:30
สอนบรรยาย เภสัชวิทยา 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
08:00 - 11:00
1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 1. วัยและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย วิตามินแร่ธาตุ สมุนไพรเพื่อความงาม
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 2. พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacodynamics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
หลักวิจัย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 12:00
ประชุมทำสื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 12:00
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Hypothesis formulation
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 16:30
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 2564-2568 แผนปฏิบัติการ 2564
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสดใส ตะรินันท์
11:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Adverse drug reaction and drug interaction
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่6/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
12:45 - 16:30
วิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:30
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท 3. Carbohydrates
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Principles of drug dispensing and communication skills
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Introduction and routes of drug administration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 12 : การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 12 : การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา กรณีศึกษา 12 : โภชนบำบัดผู้ป่วยโรคไตและโรคเก๊าท์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 7 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ ไขมันในเลือดสูง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 7 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ ไขมันในเลือดสูง
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
08:00 - 16:00
ฟังนำเสนอ Case และ JC (ฝึกงาน TDM)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
08:00 - 12:00
1503 325-เภสัชเคมี 2 Hypoglycemic drugs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Neurophysiology
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Pattern of inheritance
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of inheritance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Antigen and antibody
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 2. พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 2. ระบบสืบพันธุ์เพศชาย
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 1 เทคนิคทั่วไปในปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท และการสกัดพืช
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
08:30 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
2. Questionnaire Development for Observed and Latent Variables
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563
08:30 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 18:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม A, B และ C
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
08:00 - 12:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด โภชนบำบัดผู้ป่วยโรคตับและโรคทางเดินอาหาร / โภชนบำบัดผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้และภาวะไข้
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท 4. Amino Acid Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 7 และ 8 การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 7 และ 8 การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 8 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 8 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 3. การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชสนเทศ เพื่อการสร้างสื่อวิชาชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก 2. Principles in Management of Poisoned Patients
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of inheritance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 2. สเตอริโอเคมี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Sensory system
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (IPD) และงานบริบาลเภสัชกรรม ภก.วัชโรดม ศุภลักษณ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 13 : ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 13 : ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 7 และ 8 การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 7 และ 8 การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 13 : โภชนบำบัดผู้ป่วยโรคตับและโรคทางเดินอาหาร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 9 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจ
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 9 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจ
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 ความน่าจะเป็น (Probability)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
08:00 - 12:00
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 13:00
รับรองคณะผู้บริหารจากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ห้องรับรองวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 16:00
เตรียมสอนออนไลน์
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 12:00
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 11:00
บันทึก VDO การสอน
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 12:00
สอบข้อเขียนช่างเทคนิค
ห้องประชุมชั้น 1
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 Capsules & Miscellaneous solid dosage forms
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 1 Infrared spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 10: Musculoskeletal disease (SLE)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 10: Musculoskeletal disease (SLE)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Pattern of inheritance
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Population genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ประชุม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาเม็ดเคลือบ (Film coated tablet and sugar-coated tablet)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 1 Infrared spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 11: Acute care 1 (เหนื่อย เพลีย)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 11: Acute care 1 (เหนื่อย เพลีย)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 4/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
14:00 - 16:00
นัดคุยงาน DIS กับนักศึกษาฝึกงาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
08:00 - 12:30
Introduction to autonomic drugs
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
08:00 - 11:00
1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 2. คำนิยามเครื่องสำอางตามกฎหมาย โครงสร้างผิว ชนิดของผิวและการเลือกใช้เครื่องสำอางทำความสะอาดผิว
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 3. กลไกการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย รูปแบบยาเตรียม และเทคนิคการใช้ยาแบบต่าง ๆ
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยเวชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 09:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Introduction to autonomic pharmacology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ออนไลน์ฝึกงาน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
เตรียมสัมนา ป.เอก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 12:00
นัดหมายคุยงาน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
09:00 - 12:00
ประชุมการจัดทำสื่อ Animation
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 2. สเตอริโอเคมี
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 12: Acute care 2 (อ่อนแรง)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 12: Acute care 2 (อ่อนแรง)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Parasympathomimetic and parasympatholytic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:15 - 17:00
เตรียมสอน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:30 - 16:30
สอบวิชาการออกเเบบเเละพัฒนาสูตรตำรับฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
13:00 - 16:00
กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 : แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ การใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย การใช้บริการสำนักวิทยบริการ เทคนิคการสืบค้น
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:30
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 16:00
บันทึก VDO การสอน
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
13:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 7/2563
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการหน่วยผลิตยาฯ ครั้งที่ 1/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
13:00 - 16:00
สัมมนาทางเภสัชวิทยาครั้งที่ 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
13:00 - 16:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 : แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ การใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย การใช้บริการสำนักวิทยบริการ เทคนิคการสืบค้น
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท 4. Amino Acid Derived Products
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Infant formula and medical foods
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics - Pharmacodynamics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 First aid and medical devices
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
08:00 - 10:00
1503 325-เภสัชเคมี 2 anticancer (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Sensory system
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 12:00
การเรียนรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
10:00 - 12:00
Population genetic
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
10:00 - 12:00
1503 325-เภสัชเคมี 2 Antibiotics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Flow of genetic information
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Cytokines
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 15:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 3. กลไกการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย รูปแบบยาเตรียม และเทคนิคการใช้ยาแบบต่าง ๆ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 3. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง - การปฏิสนธิ - การกำหนดเพศ - การกำเนิดทารก
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 1 ปฏิบัติการที่ 2 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และการตรวจสอบสารกลุ่มกรดอะมิโนและไซยาโนเจเนติกส์ไกลโคไซด์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
TDM Case Discussion (ฝึกงาน TDM)
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
08:00 - 12:00
3. การวิจัยแบบ intervention study
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:30 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
3. Scale Development & Types of Scale
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
09:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
6. ปฏิบัติการที่ 3 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
08:00 - 12:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 5. Gynecologic and obstetric disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เตรียมความพร้อมสัมนาป.เอก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 12:00
บันทึก VDO การสอน
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
09:00 - 12:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 12:00
ตรวจสอบกำจัดปลวก
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4. Solubilization
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Effect of pH balance on drug efficacy and toxicity ในทางเภสัชเคมีคลินิก
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Effect of pH balance on drug efficacy and toxicity ในทางเภสัชเคมีคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมติดตามงานโครงการความก้าวกน้าทางเภสัชศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 12:00
สอบสัมภาษณ์ช่างเทคนิค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
บันทึก VDO สอนออนไลน์
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
บันทึก VDO การสอน
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
13:00 - 16:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 5. Pharmaceutical Buffers
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฎิบัติการครั้งที่ 2 ● Medical terminology quiz #2 ● ADR ● รูปแบบปฏิบัติการ: case based discussion (Small group) ● การประเมินผล : Individual soap note/ ADR report case ● Cold calling quiz #2
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีคลินิก Clinical Chemistry
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีคลินิก Clinical Chemistry
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Sensory system
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
08:00 - 09:55
1505400 พิษวิทยาคลินิก เสริม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
08:00 - 10:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย กรณีศึกษาเพิ่มเติมด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมที่พบบ่อยทางคลินิกและความเสี่ยงทางคลินิก
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย กรณีศึกษาเพิ่มเติมด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมที่พบบ่อยทางคลินิกและความเสี่ยงทางคลินิก
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
เตรียมการสอนออนไลน์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท 5. Extraction and Isolation of Natural Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 10 และ 11 การตั้งตำรับยาของแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 10 และ 11 การตั้งตำรับยาของแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 10 : การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 10 : การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ ระบบสาธารณสุขของไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก 2.3 Decontamination
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Flow of genetic information
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Flow of genetic information
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
บันทึก VDO การสอน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 3 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 2 Polarimetry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Motor system
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 4. ระบบกระจายยาในโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 15 : การนำเสนอสื่อสร้างสุข ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย : การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 15 : การนำเสนอสื่อสร้างสุข ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 10 และ 11 การตั้งตำรับยาของแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 10 และ 11 การตั้งตำรับยาของแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา กรณีศึกษา โภชนบำบัดผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้และภาวะไข้
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 11 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 11 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 ความน่าจะเป็น (Probability)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
08:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากใบ รากเหง้า แร่ธาตุ สัตว์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 1
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 11:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 น้ำที่ใช้ในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 4 UV-Vis spectroscopy Calibration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุม​คณะกรรมการ​บริหาร​งาน​บริการ​วิชาการ​และ​ทำนุ​ฯ​
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
11:00 - 12:00
Flow of genetic information
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
11:00 - 12:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาปราศจากเชื้อ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Flow of genetic information
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
เตรียมเอกสาร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 4. ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) 5. ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) 6. การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) ***รูปแบบการเรียนการสอนแบบออ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
กิจกรรม KM เรื่อง การใช้ Microsoft excel เบื้องต้น
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 17:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาปราศจากเชื้อ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 4 UV-Vis spectroscopy Calibration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 1
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 14: Acute care 3 (fever)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:05 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
08:00 - 12:30
สอนเภสัชวิทยา 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
08:00 - 11:00
1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 3. ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว กำจัดฝ้า และผลิตภัณฑ์กันแดด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยการนวด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 สอบ standardized patients
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 สอบ standardized patients
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 09:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Neuromuscular blocking agents
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
เตรียมการสอนออนไลน์
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
09:00 - 17:00
Group meeting
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 3 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
09:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Sympathomimetic and sympatholytic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณา
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 16:00
นำเสนอ SOAP NOTE (Fammed)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 16:30
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม D, E และ F
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 การใช้ g-suite for education/online tools
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
1503 310-เภสัชเวท 5. Extraction and Isolation of Natural Products
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 Gastrointestinal disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา กรณีศึกษา โภชนบำบัดผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้และภาวะไข้
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 12 : โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคอ้วน
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 12 : โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคอ้วน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
เตรียมบันทึก VDO สอน
PH205 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
15:00 - 16:00
หารือสารสนเทศ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
15:00 - 17:00
เตรียมสอน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Motor system
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:30
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
TDM case discussion (ฝึกงาน TDM)
PH205 ห้องสอนออนไลน์
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:00 - 12:00
สัมนาป.เอก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:30 - 12:30
เตรียมสอน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
10:00 - 12:00
การเรียนรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
10:00 - 12:00
ประชุมสื่อออนไลน์ (ADHD)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
10:00 - 12:00
Flow of genetic information
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Regulation of gene expression
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immune response
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 4. ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 4. พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์ 5. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
กิจกรรมแนะแนว
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 4. ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) 5. ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) 6. การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) ***รูปแบบการเรียนการสอนแบบออ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 310-เภสัชเวท 5. Extraction and Isolation of Natural Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม D, E และ F
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:10 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
08:00 - 12:00
4. การวิจัยแบบ advanced case-control สำหรับเภสัชกรรมคลินิก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:30 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:30 - 12:00
การประชุม ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ โครงการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 17:30
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม D, E และ F
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
4. Dimensions of Questionnaire 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
08:30 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 17:00
ประชุม PharMOOC
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
08:00 - 16:00
ฟังนำเสนอ Case ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:00 - 12:00
ฝึกงาน DUE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 6. Pharmaceutical Packaging
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 6. Dermatologic disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีคลินิก Clinical Chemistry
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีคลินิก Clinical Chemistry
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณี พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  สูญไป หรือไม่จำเป็นในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอความก้าวหน้ารายงานการวิจัย
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 15:00
จัดเตรียมเอกสารโครงการฯ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 ● Medical terminology quiz # 3 ● Gynecologic and obstetric disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #3
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีคลินิก Clinical Chemistry
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีคลินิก Clinical Chemistry
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ DIS
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
13:30 - 16:30
ประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาตร์สุขภาพ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
08:00 - 09:00
ฟังนำเสนอ conference ปี 5
PH206 ห้องสอนออนไลน์
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
08:00 - 16:00
ฟังนำเสนอ Case ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
08:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก 2.6 Toxicokinetic Considerations
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 10:00
สอน GE
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
เตรียมสัมนาป.เอก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 12:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 กิจกรรมสอนเสริม อ.นิภาพร
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท 6. Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 13 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 1
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 13 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 1
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 5. องค์กรวิชาชีพและสภาเภสัชกรรม ผศ.(พิเศษ) ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Regulation of gene expression
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
ประชุมวาระพิเศษเตรียมความพร้อมโครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 3 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 2 Polarimetry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integrative neurophysiology
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 6. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ภก.จักรกฤษ บุษพันธ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 12 การตั้งตำรับยาของแข็ง
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 12 การตั้งตำรับยาของแข็ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 14 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 2
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 14 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 2
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
หารือแนวทางจัดทำ VOC และเตรียมแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะตาราง SIPOC จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการผลิตบัณฑิต)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
16:00 - 17:00
นัดพบ นศ.สารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
16:00 - 17:00
นศ.ขอนัดพบ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:00 - 19:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 ความน่าจะเป็น (Probability)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 1 - วิธีเลือกใช้ในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 15: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 2
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 15: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 15: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 15: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 2
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 การตรวจสอบยาปราศจากเชื้อที่ผลิตเสร็จแล้ว (sterility test, leak test, pyrogen test, clarity/particulate matter test)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 5 UV-Vis spectroscopy for qualitative analysis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Regultion of gene expression
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง ผลัด 3 รอบ 2 กลุ่ม 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอน อ.มานิตย์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 4. ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
กิจกรรม KM เรื่อง การใช้ Microsoft excel ขั้นสูง
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 9. สถานที่และผังโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อและยารูปแบบอื่น
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 5 UV-Vis spectroscopy for qualitative analysis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
08:00 - 12:00
สอบทักษะทางเภสัชกรรมคลินิก (Clinical OSPE) เภสัชบำบัด 3
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
08:00 - 12:30
สอนเภสัชวิทยา 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
08:00 - 11:00
1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 4. สุคนธบำบัดและสปา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 4. ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 09:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Introduction to CNS pharmacology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอนกลุ่มย่อย อ.ทรงพร
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวิตรี สอนพงษ์
09:00 - 12:00
สัมนา journal club TDM
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
09:00 - 12:00
สัมนา ป.เอก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 3 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Survey Research
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 สอบ OSPE
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Drugs used in mood disorder
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
เตรียมสอน
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
12:00 - 17:00
นำเสนองานเภสัชนิเทศ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ทวนธน บุญลือ
12:45 - 17:00
ประชุมวารสาร IJPS
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
13:00 - 16:00
สัมนา ป.เอก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 16:00
นำเสนอฝึกงาน Family medicine
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
13:00 - 16:30
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
13:00 - 16:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
สัมมนาทางเภสัชวิทยาครั้งที่ 3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
13:00 - 16:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ Conference 1 ครั้งที่ 1: รู้ลึก เรื่องราว เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์ในด้านต่างๆ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท 6. Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 6. Dermatologic disorders (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics - Pharmacodynamics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
ประชุมกรรมการพัฒนา pharmooc
ห้องประชุมชั้น 1
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 19:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 ความน่าจะเป็น (Probability)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:05 - 20:00
สอนสถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Behavioral and motivational mechanisms of the brain: The limbic system and the hypothalamus
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
นำเสนอ AC ฝึกงาน DUE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาจารย์ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
09:00 - 12:00
สัมนา journal club TDM
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
09:00 - 12:00
เตรียมสื่อการสอนออนไลน์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
09:00 - 15:00
ฟังนำเสนอ JC (ฝึกงาน TDM)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:30 - 12:30
ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:30 - 12:30
ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง ผลัด 3 รอบ 2 กลุ่ม 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
09:30 - 12:00
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 16:00
เตรียมสอน
PH206 ห้องสอนออนไลน์
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immunopathology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 5. ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 6. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับทารกและมารดาหลังคลอด
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอ AC ฝึกงาน DUE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาจารย์ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1)
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 4. ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท 7. Alkaloids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน นำเสนอรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องที่ศึกษาของแต่ละกลุ่ม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน นำเสนอรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องที่ศึกษาของแต่ละกลุ่ม
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:00
พบกลุ่มย่อยสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
08:00 - 12:00
5. การวิจัยแบบ advanced cohort study สำหรับเภสัชกรรมคลินิก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:30 - 12:00
การประชุม ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ โครงการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
6. Rasch Model 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
4. Dimensions of Questionnaire 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 1)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
08:30 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
08:30 - 21:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 7. Rheumatologic disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้ จากตัวอย่าง (Sampling distributions)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 Online Conference ปฏิบัติการที่ 1-3 (เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและอภิปรายเนื้อหาร่วมกับคณาจารย์)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 ● Medical terminology quiz # 4 ● Dermatological disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #4
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 Quiz ปฏิบัติการที่ 1-3 ผ่านระบบ UBU-LMS
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563
12:45 - 16:00
หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 14:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 10. กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการตรวจสอบความถูกต้อง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 6 UV-Vis spectroscopy for quantitative analysis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 10:30
ตรวจรับสื่อออนไลน์ กลุ่ม 12-18 ปี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
11:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณี พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุมกลุ่มย่อย cpe
ห้องประชุมชั้น 1
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 5. ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 4. หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 6 UV-Vis spectroscopy for quantitative analysis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ และจมูก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
นัดพบกลุ่ม conference วิชา ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
16:00 - 17:30
conference เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการจัดอบรมออนไลน์ PHARMOOC@UBU
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:30
สอนเภสัชวิทยา 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
08:00 - 11:00
1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 5. เครื่องสำอางบำรุงผิวและลดริ้วรอย
PH205 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 5. แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 10:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Drugs used in Parkinson’s disease
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 4. หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Qualitative research methods
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชา ครั้งที่ 7/63
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 7/2563
403
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
10:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Drugs used in Alzheimer' s disease
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:30
ประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลคณะเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 14:00
รับมอบสื่อออนไลน์ ระดับช่วงอายุ 6-12 ปี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:30
สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท 7. Alkaloids
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 403-เภสัชบำบัด 1 7. Rheumatologic disorders (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting the autonomic nervous system
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครัั้งที่ 7-2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
08:30 - 16:30
สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integrative neurophysiology
PH206 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน . พืช และสัตว์มีพิษ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 10:00
Conference รายวิชาเภสัชเคมีวเคราะห์ 2 กลุ่ม ผศ.ดร.จารุวรรณ โดย นายศิวดล ทองสี
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 325-เภสัชเคมี 2 Antiviral & antifungal agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic testing and genetic counseling
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Introduction to biological products
PH 207 ห้องสอนออนไลน์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 6. ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 7. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน
PH 207 ห้องสอนออนไลน์-1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:00
สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 5. ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท 7. Alkaloids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Qualitative research methods
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 18:00
พบนักศึกษากลุ่ม Conference
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง