กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนตุลาคม 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09:30 - 11:00 ประชุมหารืองานแผนและนโยบาย นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 13:30 - 14:30 ประเมินทดลองงาน นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี นางนิธินันท์ สุยะลาตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 จัดห้องสอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 12:00 - 20:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 09:00 - 15:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินของบุคลากรสายวิชาการ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
12:30 - 13:00 ประชุมผู้บังคับบัญชาบุคลากรสายสนับสนุน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 10:00 - 13:00 สอบวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นางสาวชุดาณัฏฐ์ อัครชินวณิชย์) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 1503 797-วิทยานิพนธ์ : นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 ซ้อมนำเสนอวิทยานิพนธ์นศ.ป.โท ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 ซ้อมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ นายมงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09:00 - 13:00 สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (นายมงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 12:00 - 13:00 ประชุมกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน งาน 3 สถาบัน นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 2/2562 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบวิทยานิพนธ์ วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (นางสาวปายาลักษณ์ สุดชารี) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 08:30 - 12:00 สอบปลายภาคหลักสูตรเครื่องสำอาง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์และพยาบาล นางกรชนก แก่นคำ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 ประชุมฝ่ายเสื้อและเหรียญที่ระลึก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 09:00 - 11:30 ประชุมคณะกรรมการโครงการ P.A.S.S ครั้งที่ 2/2562 (ร่วมกับตัวแทน นศ.ปี 5) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:30 - 16:00 หารือความร่วมมือกับ โรงพยาบาล 50 พรรษา นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 11 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (รับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 10:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาฯ ครั้งที่ 8/62 เดือน ตุลาคม 2562 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
13:00 - 17:00 การประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี ประจำเดือนตุลาคม 2563 ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 09:30 - 13:00 ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:30 - 15:00 ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
15:00 - 16:30 ประชุมตัดเกรด กลุ่มวิชากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม นางสาวพัทธนันท์ คำผาตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 14. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:00 - 13:00 วิชาการ หารือการจัดการเรียนการสอนรายวิชารูปแบบยาเตรียม 2 ภาคการศึกษา 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :13.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 18:00 แฟ้มประวัติ 3A ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 พบนักศึกษากลุ่ม 2B ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 13:30 - 16:30 ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่3/2562 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 16:00 - 18:00 แฟ้มประวัติ 3A ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนอกรณีศึกษาเภสัชบำบัด 3 กลุ่ม อ.พีรวัฒน์ โดย พิมพ์พนิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 ประชุมปรับปรุงระบบ PharPab เพื่อรองรับการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
"
16:00 - 18:30 นำเสนอ เภสัชบำบัด 3 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 15. นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :14. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 17:00 นัดคุยงาน SOAP โดยกฤตนัย กลุ่ม อ.ทวนธน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบ เภสัชบำบัด 1 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 09:30 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1และปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
12:00 - 13:00 นำเสนอกรณีศึกษาเภสัชบำบัด 3 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
"
13:00 - 18:00 สอน ป.โท เอก 3B ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 14:00 - 16:00 ประชุมตรวจรับพัสดุในงานจ้างปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษา นางสาวปนิดา มุขมณี
"
16:00 - 18:00 นำเสนอกรณีศึกษาโรงพยาบาล กลุ่ม อ.อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 เตรียมความพร้อมนักศึกษาปริญญาเอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 13:30 - 16:00 นำเสนอวิทยานิพนธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 2 รายวิชา 1503 901 สัมมนา 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 11:00 - 14:00 รับรองกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 14:00 - 18:00 นศ.โปรเจค ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 13:00 - 17:00 พบนศ.โปรเจค ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (รับรองผลการเรียน 1/2562) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 09:00 - 13:00 พบ นศ โปรเจค ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (รับรองผลการเรียน 1/62) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:05 - 18:00 พบนศ.โปรเจค ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 14:00 - 17:00 พบนศ.โปรเจค ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 การดำเนินงานสารนิพนธ์ ปี 2562 ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
15:00 - 17:00 พบ นศ โปรเจค ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 12:00 - 14:00 พบ นศ โปรเจค ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 08:30 - 10:00 ประชุมรับรองผลการเรียนหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 12:30 - 13:55 ประชุม ฝึกงาน กิจการ วิชาการ ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
14:00 - 16:30 ประชุมหารือร่วมกับ ออแกไนซ์ "หมอยา พาแล่น" นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 1501 805-สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก : 1 นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 12:00 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ครั้งที่ 2/2562 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 13:30 - 15:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 8/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 ประชุมประธานอนุกรรมการและเลขานุการแต่ละฝ่าย งานวิ่ง เพื่อการกุศล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 8/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 10:30 - 11:30 หารือตรวจสอบพัสดุประจำปี นางสาวปนิดา มุขมณี
"
14:00 - 16:30 ประชุมฝ่ายเทคนิค “หมอยาพาแล่น” นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 ประชุมประธานอนุกรรมการและเลขานุการแต่ละฝ่าย งานวิ่ง เพื่อการกุศล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 10/2562 นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 ประชุมการตรวจสอบพัสดุประจำปี นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 14:00 - 16:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้าตรวจสอบพัสดุ ครั้งที่ 2/2562 นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 08:30 - 12:30 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : สอบปลายภาค นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 09:00 - 10:00 1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ- การสืบค้นข้อมูล คัดเลือก และวิเคราะห์บทความวิชาการ -จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 17. Parasite นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : นำเสนอและอภิปรายบทความวิจัย ด้านจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 14:00 - 17:00 นำเสนอกรณีศึกษาร้านยา กลุ่ม อ.อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 09:30 - 12:00 นำเสนองาน SOAP กลุ่ม อ.น้องเล็ก โดยรัฐวรรณ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 นำเสนองาน SOAP กลุ่ม อ.กมลชนก โดยรณกฤต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 13:30 - 17:00 สารนิพนธ์ กิจกรรมเสริมทักษะภาคทฤษฎี ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09:00 - 10:00 1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ- การสืบค้นข้อมูล คัดเลือก และวิเคราะห์บทความวิชาการ -จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 17. Parasite (ต่อ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:30 - 17:00 สารนิพนธ์ กิจกรรมเสริมทักษะภาคทฤษฎี ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 13:30 - 15:00 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 อภิปรายและนำเสนอความก้าวหน้าผลการวิจัย ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชาพิษวิทยาลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : สอบปลายภาค นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มย่อยอาจารย์สายสังคมและบริหาร นางสาวพัทธนันท์ คำผา
"
14:30 - 16:00 ประชุมตารางเรียนวิชา สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 10:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 10:00 - 13:00 senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
17:00 - 18:00 วทม เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 13:00 - 17:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 10:00 - 17:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (รับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
12:00 - 14:00 senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
14:00 - 16:00 นัดพบนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 สารนิพนธ์ ข้อสอบ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
14:00 - 16:00 นัดพบนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:30 เข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษารายงานวิชาเภสัชบำบัด 3 กลุ่ม อ.พีรวัฒน์ โดยศิริพงศ์ พจนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:00 - 18:00 นัดพบอาจารย์เพื่อปรึกษาการทำ SOAP กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดยลลิตา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 การสอบปากเปล่า comskill ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 16:30 - 20:00 นัดพบ Conference เภสัชเวท ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนอกรณีศึกษาโรงพยาบาล ม.อุบลราชธานี กลุ่ม อ.ฑิภาดา อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เคมีไฟฟ้า นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 การสอบปากเปล่า comskill ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนองาน SOAP กลุ่ม อ.อัญมณี โดยปริญญ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 นำเสนอกรณีศึกษา เภสัชบำบัด 3 กลุ่ม อ.วันนิศา โดยชินวัตร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 เตรียมความพร้อมนศ.ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:30 การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา อ.พรทิพย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 16:00 - 18:00 วทม เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 ประชุมเตรียมความพร้อมชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม (Subgroup เภสัชวิทยา) ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบชดเชย ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 09:00 - 11:30 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการเรียนการสอนกลุ่มย่อยคลินิก ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
11:30 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นายทยากร วริทธานนท์
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 15:00 - 18:00 ประชุมกลุ่มย่อย เคมี ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 10:00 - 14:00 senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 พบ นศ โปรเจค ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
16:05 - 21:00 งานสารนิพนธ์ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง (รับรองผลการเรียน 1/62) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 19:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
16:00 - 18:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 15:00 - 17:00 การประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี ประจำเดือนตุลาคม 2563 ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :กรณีศึกษาเพิ่มเติมด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมที่พบบ่อยทางคลินิก นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ ปฏิบัติการที่ 13 : ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:00 - 19:00 สอบทักษะรายวิชาเภสัชบำบัด 1 อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 09:00 - 10:00 สอบทักษะ กลุ่มย่อยอ.ธีราพร รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ - เรียนแยกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อให้จำนวนเหมาะสมกับ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา - การทดสอบการให้คำแนะนำการใช้ยาเป็ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ - เรียนแยกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อให้จำนวนเหมาะสมกับ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา - การทดสอบการให้คำแนะนำการใช้ยาเป็ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 17:30 - 20:00 ปรึกษาการทำกรณีศึกษา กลุ่ม อ.ศักดิ์ศักดิ์สกล โดย สิิริพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 15 ครั้งที่ 2 นางสาวสมพร นันตะเสน
"
14:00 - 16:30 สอบ skills เภสัชบำบัด 1 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ ปฏิบัติการที่ 14 : การนำเสนอโครงการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
12:00 - 13:00 สอบทักษะ กลุ่มย่อยอ.ธีราพร รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ ปฏิบัติการที่ 15 : การนำเสนอโครงการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ - เรียนแยกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อให้จำนวนเหมาะสมกับ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา - การทดสอบการให้คำแนะนำการใช้ยาเป็ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ - เรียนแยกกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อให้จำนวนเหมาะสมกับ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา - การทดสอบการให้คำแนะนำการใช้ยาเป็ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 สอบทักษะเภสัชบำบัด ครั้งที่ 2 กลุ่ม อ.ศักดิ์สกล โดยวรากร วงษ์ขันธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 09:00 - 11:00 SOAP discussion รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 16:00 - 19:00 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ซ้อม OSPE โดยมัณฑนา กลุ่ม อ.สุรีวัลย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 09:00 - 15:00 OSPE รอบเสมือนจริง (ซ้อมใหญ่) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 08:30 - 16:30 เก็บตัวสอบ OSPE รายวิชา เภสัชบำบัด 1 และ 3 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 10:00 - 16:00 นัดพบสารนิพนธ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 09:00 - 17:00 นัดพบ น.ศ. สารนิพนธ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 13:00 - 17:00 นัดพบ น.ศ. สารนิพนธ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ห้วข้อ Blood cells, and blood coagulation (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cell cycle, cell division and Apoptosis นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
17:30 - 19:30 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดยมิ่งกมล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cell cycle, cell division and Apoptosis (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
14:00 - 15:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cancer genetic and oncogenes นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cancer genetic and oncogenes นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 Conference กลุ่ม อ.สุภารัตน์ วิชา ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การเปรียบเทียบข้อมูลประชากรหลายกลุ่ม (Comparing the means of many independent samples) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 เตรียม conference ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 09:00 - 20:00 สอนพิเศษเพิ่ม สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 กักตัวก่อนสอบ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 14 นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา(ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทเภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ : Clinico-pathological conference III (Endocrine system and Blood) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา(ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 15 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : จริยธรรมและจรรยาบรรณของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การนำเสนอบทบาทวิชาชีพเภสัชกรภาคส่วนต่าง ๆ นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ : Clinico-pathological conference III (Endocrine system and Blood) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :ปฏิบัติการที่ 14 Present hospital visit ครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :31. Pediatric pharmacotherapy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 18:00 นำเสนองานรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :ปฏิบัติการที่ 15 Present hospital visit ครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 20:00 นำเสนองาน SOAP กลุ่ม อ.ศักดิ์สกล โดยอาภานันท์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :นำเสนอผลงาน กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product พร้อมส่งชิ้นงานฉบับสมบูรณ์ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 08:30 - 13:00 สอบปลายภาค หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 15 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง) ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : นำเสนอรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องที่ศึกษาของแต่ละกลุ่ม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข :15. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : กรณีศึกษา 2 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:30 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Research proposal and scientific article writing นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 พบอาจารย์ปรึกษา Conference กลุ่ม ที่ 1,11,21 กลุ่ม อ.ทวีศักดิ์ โดยปณิธาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antihyperlipoproteinemics and inhibitors of cholesterol biosynthesis นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 7. Carcinogens and Mutagens นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการในร้านยา นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชา Commed กลุ่ม อ.อนุวัฒน์ โดยนางสาวรัฐวรรณ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 07:30 - 17:30 จัดติวสอบปลายภาค นายฉัตราภัณฑ์ โอภาสตระกูล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข :สรุปภาพรวมเภสัชสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และนำเสนอรายงาน/กรณีศึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 รายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:30 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Nonparametric statistics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 15 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : นำเสนอกรณีศึกษาการเยี่ยมบ้าน IPE ในรูปแบบ INHOMESSS นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 8. Clinical Toxicology Conference II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 09:00 - 17:30 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 17:00 - 20:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 08:00 - 09:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory) ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory) ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory) ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 13 HPLC 3 : การทดสอบความน่าเชื่อถือของวิเคราะห์ (Method validation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 20:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม กลุ่ม อ.จินตนา โดยภัทธินันท์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 14. Mass Spectroscopy 15. Method validation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 13 HPLC 3 : การทดสอบความน่าเชื่อถือของวิเคราะห์ (Method validation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 20:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม Conference กลุ่ม อ.จินตนา โดย นายณัฐกฤตา รักพรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the cardiovascular system (2) (Agents for treatment of heart failure) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:00 - 18:30 Conferene รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 กลุ่ม อ.จินตนา โดย ณัฐิดา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยาฯ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 10 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร นางสาวสมพร นันตะเสน
"
17:00 - 20:00 ปรึกษาสัมมนาวิทยา ครั้งที่ 10 กลุ่ม ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย กลุ่ม อัจจิมา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :11. Chemical Kinetics and Drug Stability นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 13. Conference II นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2Conference 2 ปฏิบัติการที่ 8 ถึง 13 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the gastrointestinal system นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Allergic extracts & Miceobiological products นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 17:00 - 20:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค ชดเชย 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 10 และ 11 การตั้งตำรับยาของแข็ง (1 และ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 08:00 - 10:00 สอบทักษะเภสัชบำบัด 1 ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
"
16:00 - 20:00 นำเสนอ SOAP Note กลุ่ม อ.ศักดิ์สกล โดยเอกอนงค์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 13:00 - 15:00 พบนักศึกษากลุ่ม 2ฺB ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
"
18:00 - 20:00 นำเสนองาน SOAP กลุ่ม อ.ฑิภาดา โดยธันย์ชนก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 14:00 - 16:00 นัดพบอาจารย์เพื่อปรึกษาวิชาเภสัชบำบัด กลุ่มอ.วันนิศา โดยนส.พนัชกร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนอเภสัชบำบัด 4 ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
"
15:00 - 17:00 พบนักศึกษาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 กลุ่ม 2A ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : ปฏิบัติการที่ 12 การตั้งตำรับยาของแข็ง (3) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:30 - 16:00 สอบทักษะวิชาเภสัชบำบัด กลุ่มอ.วันนิศา โดยนส.พนัชกร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 10:45 - 13:00 นัดพบนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
13:30 - 16:00 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 08:00 - 10:00 นักศึกษานัดพบวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 สารนิพนธ์ กิจกรรมเสริมทักษะภาคทฤษฎี ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 นัดพบนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
16:00 - 18:00 สารนิพนธ์ กิจกรรมเสริมทักษะภาคทฤษฎี ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 สารนิพนธ์ กิจกรรมเสริมทักษะภาคทฤษฎี ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 สารนิพนธ์ กิจกรรมเสริมทักษะภาคทฤษฎี ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 14:00 - 18:00 กิจกรรมเสริมทักษะวิชาสารนิพนธ์ ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงามตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 9 การประเมินคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 นำเสนอกรณีศึกษา รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 นำเสนอเภสัชบำบัด ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 17:00 - 21:00 นำเสนอกรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 10 การนำเสนอและสาธิตผลิตภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 13:00 - 16:00 ประชุมกลุ่ม อ.อนุวัฒน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 นำเสนอกรณีศึกษา ศิวพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 14:00 - 16:00 พบนศ สารนิพนธ์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
17:00 - 20:00 สอบชดเชย ปลายภาค 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 12. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (Obesity) และกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก (metabolic syndrome) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 13 : โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคอ้วน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 13 Medical terminology quiz # 12 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 14 Integrate dispensing (long case examination) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 14 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 15 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 16-17 Standardized patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -