กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนพฤศจิกายน 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินงบฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 15:30 - 16:30 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมการเสนอของบพัฒนาภาค ประจำปี 2564 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 14:00 - 15:00 หารือกับผู้รับจ้างงานก่อสร้าง นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 08:30 - 13:00 สอบ MCQ ปี 5 รอบ Rx 22 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ 2. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาชง ยาน้ำใส ยาลูกกลอน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 กิจกรรมการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : แนะนำรายวิชาและการประเมินผล 1. หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:30 - 16:30 สอบ MCQ ปี 5 (ครั้งที่ 1) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 3. สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น 4. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 กิจกรรมการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ : 2. การศึกษาแบบ Case-control study* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 5. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:30 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 ประชุมอนุกรรมการโครงการจัดการแข่งขันการเดิน-วิ่งการกุศล "หมอยา พาแล่น" นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 Pharmacoepidemiology ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 09:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาผลการสำเร็จการศึกษา นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมบุคลากรห้องปฏิบัติการ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
13:00 - 16:00 ประชุมกรรการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มงานวิชาการ งานบัณฑิตศึกษา และงานห้องเอกสารอ้างอิง นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช 1. Mental status examinations and diagnostic/ monitoring tools/rating scale in psychiatry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช 1. Mental status examinations and diagnostic/ monitoring tools/rating scale in psychiatry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมฝ่ายประเมินผลกิจกรรมเดิน-วื่ง 25 ปี นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 13:00 ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายวิชา ป.ตรี เทอม 1/2562 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
14:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 1/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 การพบปะกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทสถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงามและสุขภาพ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 13:30 - 15:00 ประชุมคระกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 นางสาวดารุณี นามห่อ
"
15:00 - 16:00 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ตรวจเยี่ยมคณะ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ 2-4 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ครั้งที่ 3/2562 นางสาวดารุณี นามห่อ
"
13:00 - 14:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้า ฝ่ายเทคนิค "หมอยา พาแล่น" นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 15:00 - 16:30 ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการงานวิ่ง นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 13:15 - 16:00 ประชุมคณะอนุกรรมการงานวิ่งการกุศล (หมอยาพาแล่น) ฝ่ายสถานที่ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์ด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาที่จะไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (College of Pharmacy, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา และMonash University ประเทศมาเลเซีย นางสาวดารุณี นามห่อ
"
16:30 - 19:00 สอบคัดเลือกทุนสำหรับฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินิก ณ Auburn University Harrison School of Pharmacy (HSOP), Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 ประชุมฝ่ายพยาบาลงานวิ่ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 11:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562 นางสาวดารุณี นามห่อ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 10:00 - 12:00 ประชุมหารือด้านงานวิจัยร่วมกับบริษัทสถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงามและสุขภาพ นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 10:00 ประชุมหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก วาระพิเศษรับรองผลการเรียนรายวิชาที่วัดผลไม่สมบูรณ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 สัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาเภสัชวิทยา/พิษวิทยา นางนิธินันท์ สุยะลา
"
15:00 - 16:00 สารนิพนธ์กลุ่ม อ.อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การสนทนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 15:00 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 14:00 - 16:00 พบนักศึกษา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 10:00 - 12:00 ระบบพัสดุ (อ.ฐิติเดช) นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 14:00 - 16:00 หารือแนวทางการดำเนินการวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 11:00 พบนักศึกษาสารนิพนธ์ อ.อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 13:00 สัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพัสดุ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
16:00 - 17:00 สารนิพนธ์ประจำปี 2563 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ/บุคลิกภาพและความเหมาะสม สำหรับนักศึกษาที่จะไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 12:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 16:00 บรรจุเสื้อวิ่งส่งไปรษณีย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 16:00 บรรจุเสื้อวิ่งส่งไปรษณีย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 13:00 บรรจุเสื้อวิ่งส่งไปรษณีย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 10/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 10:00 - 12:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 11:00 - 15:00 ประชุมประธานและเลขาอนุกรรมการงานวิ่งการกุศล นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 10:00 - 12:00 ประชุมอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล "หมอยาพาแล่น" นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 สอบข้อเขียน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 16:00 บรรจุเสื้อวิ่งสำหรับกลุ่มที่รับคณะเภสัชศาสตร์ + บรรจุกระเป๋าใส่คิวอาร์โค๊ดและยาไว้มอบเป็นของที่ระลึก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 16:00 บรรจุเสื้อวิ่งสำหรับกลุ่มที่รับคณะเภสัชศาสตร์ + บรรจุกระเป๋าใส่คิวอาร์โค๊ดและยาไว้มอบเป็นของที่ระลึก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอปากเปล่ารอบเก็บตก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Medical cannabis นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 2. การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 16:30 - 18:00 ประชุมนักศึกษาสตาฟสวัสดิการ หมอยาพาแล่น ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 13:00 1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Pharmaceutical care in Schizophrenia and treatment-resistant schizophrenia นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 9/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
17:00 - 18:30 ฝ่ายเทคนิคงานวิ่ง (อ.ฑิภาดา) นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 ประชุมกรรมการงานวิ่ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 ประชุมฝ่ายช่างภาพ งานวิ่ง ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 15:30 - 16:30 ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานวิ่งหมอยา พาแล่น นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 16:00 สอบธุรการกลุ่มวิชา นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 08:30 - 16:00 สอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงานเลขานุการ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 16:00 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 Lab การใช้ excel ในการคำนวณ นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ dis กลุ่มอ.ธีราพร อ.พีรวัฒน์ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 09:30 - 10:00 ประชุมหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ วาระพิเศษรับรองการสำเร็จการศึกษา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 ประชุมเตรียมสอน DIS และจัดทำร่างโครงการอบรมระยะสั้นบริบาลเภสัชกรรม ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 10:00 Introduction to Microbiology & Taxonomy and Evolution นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 11:00 Pathogenicity นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
11:00 - 12:00 Bacterial growth & Cultivation นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 14:00 - 16:00 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 1. บทบาทของผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับความงามและการมีสุขภาพดี การดูดซึมเครื่องสำอาง ช่องทางที่ดูดซึมผ่านผิว รูปแบบเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมผ่านผิวหนัง ปฏิกิริยาของผิวเมื่อเกิดการแพ้เครื่องสำอาง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 19:00 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 2. การเพิ่มการดูดซึมผ่านผิว โดยใช้วิธีทางกล (mechanical skin enhancers) การเพิ่มการนำส่งทางผิวหนังสารเคมี (Chemical skin enhancers) และการทดสอบการดูดซึมผ่านผิว (Franz diffusion cells) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 3. กระบวนการเอ็นแคปซูเลชันโดยการใช้พอลิเมอร์ การประเมินคุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 09:30 - 12:00 นัดพบกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับปี 4 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 10:00 Bacterial growth & Cultivation (ต่อ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 12:00 Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 19:30 นัดพบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 10:00 Structure & physiology of bacteria นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 11:00 Bacterial genetics นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
11:00 - 12:00 Mechanisms of antibiotic resistance นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 19:00 สารนิพนธ์ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09:30 - 12:30 พบนักศึกษาสารนิพนธ์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:30 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:00 ประชุม senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 4. ระบบนำส่งนาโนโดยใช้ไขมัน Solid lipid nanoparticles, Nanostructured lipid carriers วิธีการเตรียม และการประเมินคุณลักษณะ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 5. การเพิ่มการดูดซึมสู่ผิวโดยระบบนำส่งเทคโนโลยี นาโน การประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 6. บทบาทของสารลดแรงตึงผิวและระบบนำส่งทางผิว (Micelles, Microemulsions, Self-emulsifying drug delivery system) โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 Gram positive & Gram negative cocci นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 16:30 - 19:00 ประชุมย่อยโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 6/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อความงามและการชะลอวัยได้ โดยการใช้สารต้านอนุมูลอิสระ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 13:30 - 16:30 ประชุมฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานวิ่งหมอยา พาแล่น นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 10:00 - 14:00 นัดพบนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (รับรองการสำเร็จการศึกษา) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 ประชุมเตรียมสอน dis รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 09:30 - 13:00 ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 1. แนวคิด นิยามเกี่ยวกับสุขภาพ ระบบสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 1. แนวคิด นิยามเกี่ยวกับสุขภาพ ระบบสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 ป.เอก รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
12:00 - 13:00 [CPE_UBU]ประชุมพิจารณาและรับรองการเป็นสมาชิกของหน่วยงานเครือข่าย นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 14:00 - 17:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 ชี้แจงการนำเสนอและการประเมินผล แนะนำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อคัดสรร และเลือกหัวข้อคัดสรร (โดยมีคำอธิบายรายวิชา ดังนี้ แนวคิดของความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิก การค้นคว้าและการทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและอภิปรายเชิงวิชาการ การป นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 14:00 1. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโภชนาการที่ซับซ้อน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
14:00 - 15:00 2. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 17:00 3. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยาที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1. ปัญหาด้านยาในระดับโลกและระดับประเทศ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1. ความก้าวหน้างานเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 08:30 - 12:00 สาธิตการใช้งานชุดถ่ายภาพจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับรองรับสีฟูลออเรสเซนต์ นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 5. ระบบบริการสุขภาพ พฤติกรรมการให้บริการ พฤติกรรมการแสวงหาบริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 14:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 4. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยาที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 5. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (หญิงตั้งครรภ์) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 18:00 6. ปฏิบัติการที่ 1 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโภชนาการและโรคระบบภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 2. ความเข้าใจปัญหาอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1. ความก้าวหน้างานเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
17:00 - 19:00 ปรึกษาเรื่องเภสัชสัญจร (ฉัตราภรณ์ พระไชยบุญ)โดย ผศ.ดร.นิภาพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 12 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 6. แนวคิดเรื่องวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
18:00 - 19:00 นัดนศ.โครงชีวเภสัชศาสตร์สัญจร กลุ่ม 3A อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 14:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
16:30 - 19:00 กลุ่มสัมมนาเภสัชวิทยา2ครั้งที่ 3 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 10:00 7. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (เด็ก) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 12:00 8. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ผู้สูงอายุ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 9. ปฏิบัติการที่ 2 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 19:00 10. ปฏิบัติการที่ 3 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 16:00 ปรับพื้นฐาน OSPE เทคโน นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 16:00 ปรับพื้นฐาน OSPE คลินิค นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Introduction to drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Introduction to drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 สอบเทคนิค OSPE โครงการ P.A.S.S. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 16:00 OSPE # 1 โดย Rx 22 โครงการ P.A.S.S. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:30 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรีนสาขาบริบาลเภสัชกรรม ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 16:00 จัดสอบ OSPE โดย Rx23 โครงการ P.A.S.S. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 wrap up session ของ mcq อาจารย์ โครงการ P.A.S.S. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 13:30 - 18:00 วิเคราะห์ข้อมูล คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 OSPE # 2 โดย Rx 22 โครงการ P.A.S.S. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 16:00 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ (บรรยายภาษาอังกฤษ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 1. บทนำ : แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งค้นคว้า แนะนำจุดประสงค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทนำสู่รายวิชา - เภสัชเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ - ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - เครื่องชั่งและเทคนิคการใช้เครื่องชั่ง - นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 10:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Pharmaceutical care in Major depressive disorders and treatment-resistant depression นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Pharmaceutical care in anxiety and sleep disorder นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 10:00 1. Introduction to Microbiology & Taxonomy and Evolution นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 11:00 2. Pathogenicity นางสาวสมพร นันตะเสน
"
11:00 - 12:00 3. Bacterial growth & Cultivation นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิถีการให้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ . ศึกษาสมุนไพรในสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของ ราก ลำต้น ใบ) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 1. บทนำ : แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งค้นคว้า แนะนำจุดประสงค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทนำสู่รายวิชา - เภสัชเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ - ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - เครื่องชั่งและเทคนิคการใช้เครื่องชั่ง - นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 14:30 3. Bacterial growth & Cultivation (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
14:30 - 16:30 4. Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 10:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 2 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 2 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 14:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 09:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิถีการให้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ . ศึกษาสมุนไพรในสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 10:00 - 12:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 เภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 10:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 3 การสืบค้นข้อมูลจากเภสัชตำรับ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 4. Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:00 - 18:00 ประชุมย่อยโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 09:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น รูปแบบยาเตรียมประเภทต่างๆ (ลักษณะทั่วไป ข้อดีข้อเสีย องค์ประกอบทั่วไป ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา) ยาที่ให้ทางผิวหนัง ยาเม็ด ยาฉีด ยารูปแบบพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ . สัณฐานวิทยาของพืช (2) (ดอก ผลและเมล็ด) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 08:30 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : แนะนำรายวิชาและเกณฑ์ประเมินผล 1. หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:30 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology 2. Cell and Chemical Compositions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 1.บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (ปฏิบัติการละ 30 นาที) ได้แก่ ปฏิบัติการปริมาณสารสัมพันธ์ เทคนิคการเตรียมสารละลายการใช้ pipette,spectrophotometer,centrifugation chromatographyและตรวจเช็คเครื่องแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 1.บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (ปฏิบัติการละ 30 นาที) ได้แก่ ปฏิบัติการปริมาณสารสัมพันธ์ เทคนิคการเตรียมสารละลายการใช้ pipette,spectrophotometer,centrifugation chromatographyและตรวจเช็คเครื่องแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 2. Cell and Chemical Compositions (ต่อ) 3. Biological Buffers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1. Introduction to human body (2 hrs) 1.1Human body Structure 1.2 Body functions and life Process นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 1. หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา (ต่อ) 2. ปฏิกิริยาระหว่างยาและอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 3. การคำนวณขนาดยา 4. ยาเฉพาะที่ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 4. The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 2. pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 2. pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. The Structures and Properties of Nucleic Acids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 1.3 Disease: etiology, pathogenesis, morphology, clinical manifestations, diagnosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 สอนเสริม เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 5. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. The Structures and Properties of Lipids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3. Structure and chemical properties of proteins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3. Structure and chemical properties of proteins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 7. The Structures and Properties of Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2. Cell and tissue function (7 hrs) 2.1 Structure & functional of cellular components: nucleus, cytoplasmic organelles, cell membrane นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 09:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 : Course Introduction นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 : 1. Epilepsy 2. Status epilepticus นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 : 1. Epilepsy 2. Status epilepticus นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :4. Parkinson’s disease 5. Dementia นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : 1. เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : 2. การเตรียมยาเฉพาะคราว (Extemporaneous compounding) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 1. Precision medicine in cancer treatment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 12:00 - 17:00 กิจกรรมโครงการ PASS : ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 09:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :6. Delirium นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :7. Schizophrenia นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 1. 2. Introduction to Pharmacotherapy in cancer patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 3. Symptoms management in cancer patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :8. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 9. Bipolar and TDM of lithium นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : 2. การเตรียมยาเฉพาะคราว (Extemporaneous compounding) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : 3. เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาทั่วไปและปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :Geriatric populations 10. Erectile dysfunction 11. Benign prostate hyperplasia 12. Urinary incontinence 13. Prostatitis นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 14. Invasive fungal infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 18:00 นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 :16. Tropical infections • Leptospirosis • Scrub typhus • Melioidosis • Malaria • Enteric fever 17. Non Tuberculosis Mycobacterium นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 4. The Anticancer drug development process (ตอนที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 5. The Anticancer drug development process (ตอนที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 3. การดูแลสุขภาพด้วยเวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : 4. IV admixture นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 11:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : ความหมายและความสำคัญของการบริการเภสัชสนเทศกิจกรรมในงานบริการเภสัชสนเทศ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Drug Monograph นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : แหล่งข้อมูลสำหรับการบริการเภสัชสนเทศและการเลือกใช้ : แหล่งข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 09:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : แนะนำรายวิชา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 1. Principles of infectious diseases 2. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of antimicrobials นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 3. Review of anti-infective agents นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 1. Principles of management; planning, Organising, and Controlling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 1. Fundamental laws นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 10:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 : แนะนำวิชา 1 Antibiotics: 1.1 Sulfonamides, ß-lactams นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ : 1. บทนำและการศึกษาเชิงพรรณนาทางระบาดวิทยา * นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 1. Introduction 2. UV 3. Fluorescence นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:45 - 16:00 นำเสนอความเชี่ยวชาญสารนิพนธ์ 2563 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 11:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : การจัดทำ Drug specification นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : การเขียนเอกสารอ้างอิง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 10:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 4. Intra-abdominal infections นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 5. Urinary tract infections นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 6. Sexually transmitted diseases นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 2. Leadership and Organisation Behaviours นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 : 1.1 ß-lactams ต่อ 1.2 ß-lactamase inhibitors, Aminoglycosides, Macrolides นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 1. Introduction 2. UV 3. Fluorescence นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 7. Upper respiratory tract infections นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 17:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 8. Lower respiratory tract infections 8.1 Acute and นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 3. Organisation Behaviours นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 : 1.3 Lincosamides, Tetracyclines, Quinolones นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ : 3. การศึกษาแบบ Cohort study* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 4. Atomic Spectroscopy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 17:00 นำเสนอสารนิพนธ์เพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 10:00 1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : Introduction to Pharmaceutical Technology II นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 1 Skin anatomy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 2 Transdermal delivery นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
15:00 - 16:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 เช็คอุปกรณ์ ปฏิบิตการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การประเมินผลการเรียน + หัวข้อที่ 1และ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การประเมินผลการเรียน + หัวข้อที่ 1และ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 17:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :ชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการ “ชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย” โดย หัวหน้าโครงการฯ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 09:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :แนะนำรายวิชาและแนวปฏิบัติในการเรียนและเกณฑ์ประเมิน 1. จิตวิทยาเบื้องต้น นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 11:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : 1. Lead discovery and structural modification นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ การศึกษาแบบ Intervention study /Randomized clinical trial/Pragmatic trial* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 1. Introduction to basic pharmacokinetics Fate of drug in the body: นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 1. บทนำการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :. หลักการจ่ายยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :. หลักการจ่ายยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 10:00 1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 3 Interfacial phenomena/ Adsorption / Absorption นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 4 Colloids (DLVO Theory, Type, properties, Application) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 เช็คอุปกรณ์ ปฏิบิตการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 11:30 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :3. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs 4. Drugs Used in Gout & Rheumatoid Arthritis นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :1. Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 11:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : Lead discovery and structural modification (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Biological and physiological consideration of drug kinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 18:00 นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 3. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลสมุนไพร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :. หลักการจ่ายยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 10:00 - 12:00 1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 5 Suspensions I นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 08:30 - 11:30 1505 302-เภสัชวิทยา 2 :5. Antimigraine Drugs 6. Opioids & Narcotic Analgesic นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :2. Antiasthmatic Drugs นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 09:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :4. ทักษะการสื่อสาร -หลักการสื่อสาร 5. การประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 11:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 : 2. Structural features and pharmacological activity นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 4. Drug transports: active transport, passive นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 นำเสนอ Concept การทำสื่อโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร กลุ่ม 2 B นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 3. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลสมุนไพร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :2. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาเทคนิคพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 17:30 ประชุมนักศึกษาฝ่ายสื่อสารเส้นทาง นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 16:00 ประชุมงาน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 16:00 ประชุมงาน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 16:00 ประชุมงาน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Surfactant for drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Surfactant for drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 10:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 1. Micromeritics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 17:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 2. ยาเม็ด และ Brief lab 1-3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Polymer based particles (Nano/Microparticles) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Polymer based particles (Nano/Microparticles) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 15:30 - 17:30 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 2. ยาเม็ด (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 3.การควบคุมคุณภาพยาเตรียมรูปแบบของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Transdermal drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ Transdermal drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 10:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 5. Capsules & Miscellaneous solid dosage forms นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 1 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็งและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง (สาธิต:การไหล, Bulk and Tapped density, การหาขนาดอนุภาคด้วย sieve analysis) ปฏิบัติการนี้จะให้นศ.เตรียมแกรนูลแค่อบแห้ง เก็บใส่ถุง สำหรับทำต่อวันเสาร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 18:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 2 วิธีการใช้เครื่องตอกยาเม็ด และ การเตรียมยาเม็ดด้วยวิธี wet granulation ผศดร.อรนุช ปฏิบัติการที่ 3 การตอกยาเม็ดและการควบคุมคุณภาพยาเม็ดเบื้องต้น(ความกร่อน, disintegration time, ความหนา, ความแข็งและ weight variation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 08:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม ณัฐิดา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 13:00 - 14:30 พบนักศึกษา ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 1. Introduction and concepts of TDM นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:30 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 2. Pharmacokinetics concepts in therapeutic drug monitoring นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 3. Individual factors or special populations altering PK and PD นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 4. Therapeutic drug monitoring of cardiovascular drugs e.g. Digoxin นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 09:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 5. Therapeutic drug monitoring of Theophylline นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 6. Therapeutic drug monitoring of immunosuppressants and chemotherapy นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -