กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนธันวาคม 2563ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 12:00 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการศคภท. นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 6. วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 4. การศึกษาแบบ Intervention study /Randomized clinical trial/Pragmatic trial นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 7. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบเลือด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 8. พืช และสัตว์มีพิษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 09:00 - 15:00 สอบ mcq (PLE-CC1) ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
15:00 - 18:00 เรียนชดเชย วิชาการดูแลสุขภาพตามวัย (อ.พรทิพย์ ไววุฒิ) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 จัดห้องสอบ PLE-PC1 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 08:30 - 17:00 สอบ PLE-PC1 (MCQ) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 08:00 - 09:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล Active & passive immunization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล Immunosuppressive Agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 9. สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 09:45 - 12:00 สอนเสริมและทบทวนความรู้สำหรับนศ.พยาบาล อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 10. หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 08:30 - 15:00 กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ (กิจกรรมบรรยายและหารือความร่วมมือทางวิชาการ) นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 10:00 - 16:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (นายประดิษฐ์ โคตรสังข์ และนายประคอง ชิณวงษ์) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 13:00 - 17:00 ประชุม เว็บไซต์ บริการวิชาการ CPE รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลคณะเภสัชศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:30 - 16:30 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 08:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 08:00 - 13:00 กิจกรรมบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ นางสาวดารุณี นามห่อ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการงานประชุม UBPHAR2021 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569) ด้านการบริหารจัดการ บุคคล และสารสนเทศ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 ประชุมหารือการเตรียมการประชุมแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 08:30 - 16:00 สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 12:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชา เภสัชเคมีฯครั้งที่ 10/63 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 09:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 10:00 - 12:00 วิพากข้อสอบวิชาเภสัชศาสตร์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 16:00 - 18:00 1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม3 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 13:30 - 16:00 ประชุมเตรียมความพร้อมวันปริญญา นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุง นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 08:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 08:30 - 16:30 ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:30 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (นางสาวรัชฎาพร พิสัยพันธุ์) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 08:30 - 16:00 สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 10:00 - 12:30 สอนเสริมรายวิชาพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 13:00 - 17:00 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:30 วิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชเคมี 1 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 นวัตกรรม ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 วิพากษ์ข้อสอบความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 13/2563 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 08:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 08:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 12:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมี ครั้งที่ 10/63 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 7. สถานภาพทางเศรษฐกิจ ความยากจนกับสุขภาพ บทบาทรัฐในการแก้ปัญหาความยากจนกับสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ 8. บทนำสู่ internet: search engine นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 12:30 - 16:30 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ 6. การจัดทำ Drug specification นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ 7. การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ 7. การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 12:30 - 16:30 วิพากษ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 09:00 - 17:00 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 09:00 - 16:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 09:00 - 13:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 12:30 - 16:30 วิพากษ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 10:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
16:00 - 18:00 เตรียมการเรียนการสอน อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 15:00 - 17:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec 2 Precipitation titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 09:30 - 15:30 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 09:30 - 11:30 วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
13:00 - 16:00 เตรียมข้อสอบ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 11:00 - 15:00 สอบย่อยชดเชย ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 14:00 - 16:30 เตรียมสอน ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
16:30 - 19:30 1503 323-เภสัชเคมี 1 3. Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 16:00 สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 2 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 19:00 ปฏิบัติการที่ 4 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 4. จริยธรรมทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:30 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 4. ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและสถานะสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 5. ความสัมพันธ์ชายหญิง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับพฤติกรรมสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 18:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec2 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 นำเสนอบทความวิชาการสัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 5. บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 09:00 - 17:00 วิพากษ์ข้อสอบ อ.วันดี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 09:00 - 17:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชบำบัด 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
16:00 - 18:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 Senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
11:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12/63 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 นำเสนอความก้าวหน้าหัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 6. การเข้าถึงยา ต้นทุนและคุณภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 09:00 - 16:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 16:00 - 20:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 5 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 16:00 - 18:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1- ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 13:00 - 15:00 สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
16:00 - 18:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1- ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 7 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคนรีเวชที่ซับซ้อน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 7. การสั่งใช้ยาและกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงการสั่งใช้ยา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อโรคติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชพฤกษศาสตร์ ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
"
12:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมี และเทคโนโลยีเภสัชกรรม ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 6. ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง กับระบบสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:30 1503 323-เภสัชเคมี 1 Adrenergic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 08:30 - 17:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
17:05 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 4. Human cardiovascular function นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
18:05 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 4. Human cardiovascular function นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 20:00 กิจกรรมรับทราบความคาดหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นศ.ชั้นปีที่ 6) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 08:30 - 17:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
17:05 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 15:00 - 16:00 Post Quiz Conference​(ปฏิบัติ​การที่​ 1-3​)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 6. Clinico-pathological conference I: CVS นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 6. Clinico-pathological conference I: CVS นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 09:30 - 12:00 สรุปกิจกรรมพบ นศ. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรภบ. (2566) ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 7. Respiratory system นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 7. Respiratory system นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 23:55 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 6. แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากใบ รากเหง้า แร่ธาตุ สัตว์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 กิจกรรมรับทราบความคากหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นศ.ชั้นปีที่ 2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Mechanisms of antibiotic resistance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาลักษณะของเชื้อจุลินทรีย์ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 สอนชดเชย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 5.เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 1 - ความร้อนที่ใช้ทางเภสัชกรรม 6.เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 2 -การสกัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy and histology: structure and function of the respiratory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 1สัณฐานวิทยาของพืช (1) รากและลำต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ หลักการทางอนุกรมวิธานพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 18:30 สอนชดเชย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 7. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 1 - วิธีเลือกใช้ในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 สอนชดเชย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 08:00 - 09:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2. Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 8. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2 - วิธีเลือกใช้ในการรักษาโรคในระบบผิวหนังกล้ามเนื้อ (แก้แพ้ แก้คัน ปวดเมื่อย) กำจัดยุง แมลงรบกวน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive bacilli นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 09:00 - 10:00 7.เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 3 -การลดขนาดและการผสม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช (3) ดอก ผล และ เมล็ด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 9. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3 - การใช้ร่วมกับศาสตร์แพทย์แผนไทย (**สอบในชั่วโมงเรียน**) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การตรวจสอบยีนดื้อยาโดยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive bacilli นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การตรวจสอบยีนดื้อยาโดยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 8. ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น 1 9. ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 5. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชชั้นต่ำและพืชเมล็ดเปลือย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 Tutorial class: CV system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 4. Precipitation titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 13:00 - 18:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - สอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ **การสอนแบบสาธิต** - การเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3. Structure and chemical properties of protein นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. The Structures and Properties of Nucleic Acids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3. Structure and chemical properties of protein นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม 3. การดูแลสุขภาพด้วยเวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Cell _to_cell adhesion นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 8. Enzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 08:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. Structure and chemical properties of lipid นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 8. Enzymes(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. Structure and chemical properties of lipid นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 15:00 - 17:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 9. Vitamins and Coenzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. Structure and chemical properties of nucleic acid นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. Structure and chemical properties of nucleic acid นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม 4. การดูแลสุขภาพด้วยการนวด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Cellular physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 10. Introduction to Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 09:00 - 10:00 สอนหลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 7. Enzyme นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 11. Carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 7. Enzyme นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Body​ tissues นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 11. Carbohydrate Metabolism(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ การศึกษาโครงสร้างเซลล์​และเนื้อเยื่อ​จากกล้องจุลทรรศน์​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 12. Protein and Amino Acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 09:00 - 16:00 6. สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Nutrition in cancer patiens นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา The Anticancer drug development process นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 กิจกรรมรับทราบความคากหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นศ.ชั้นปีที่ 5) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 Geriatric populations 11. Erectile dysfunction 12. Benign prostate hyperplasia 13. Urinary incontinence 14. Prostatitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Precision medicine in cancer treatment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปที่พบบ่อย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 1503 323-เภสัชเคมี 1 4. CNS stimulants, Anticonvulsants, Antidepressants นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 Schizophrenia/adhd ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Oncology emergencies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 08:00 - 11:00 17. Bipolar and TDM of lithium ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
11:00 - 12:00 18. Delirium ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 Conference I (ปฏิบัติการ 1-5) ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Palliative care in cancer patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 1503 323-เภสัชเคมี 1 4. CNS stimulants, Anticonvulsants, Antidepressants นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 9. Thyroid disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 10. Obesity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4. พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม (ต่อ) ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 21:00 เลือกที่ฝึกงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 13:00 - 15:00 กิจกรรมรับทราบความคากหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นศ.ชั้นปีที่ 4) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 13:00 - 15:00 1507 404-เภสัชสาธารณสุข 4. หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้นและดัชนีสุขภาพอนามัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 นิติเภสัช - จรรยาบรรณวิชาชีพ ภก.วรวิทย์ อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5. พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2561 6. พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ผศ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 7. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 5. อคติ ปัจจัยร่วมและโอกาส (Bias, Confounding and Chance) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 10:00 - 12:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 Principles of infectious diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 10:00 - 12:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 4. กลยุทธ์ทางการตลาดยา อ.ทวีสิทธิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 8. การประเมินการทำงานบุคลากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 12. Principle of antimicrobial treatment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 10:00 - 12:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 5. กลยุทธ์ทางการตลาดยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 6. การวิเคราะห์อภิมาณ (Meta–analysis) ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือทางเภสัชระบาดวิทยา และกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 7. คุณภาพชีวิต (Quality of life) และการศึกษาการใช้ยา (Drug utilization study) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 13:00 - 15:00 1507 404-เภสัชสาธารณสุข 5. ระบาดวิทยากับปัญหาสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 9. การบริหารความขัดแย้ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 21:00 ประชุมแผน ubu pharmacy event 2020 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 13. Upper respiratory tract infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 5.การจัดการร้านยายุค 4.0 และการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 6. การบริหารยาและเวชภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 7. พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562 8. พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 8. เศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 404-เภสัชสาธารณสุข 6. หลักการ การดำเนินการ และปัญหาของการป้องกันและควบคุมโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 08:00 - 09:00 ให้คำปรึกษา Conference นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
"
13:00 - 15:00 1507 404-เภสัชสาธารณสุข 7. หลักและการดำเนินงานสุขศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 10. การจัดการบริการด้านเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 14. Lower respiratory tract infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 10:00 - 12:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 7.การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการในร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:30 1504 404-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 ผศ.ดร.วริษฎาจจอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 8.​ Introduction​ to​ Antimicrobial Agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antiasthmatic Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Structural​ features and​ pharmacological activity (ต่อ)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 6. Biological rate processes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 กิจกรรมรับทราบความคากหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (นศ.ชั้นปีที่ 3) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 5. สมุนไพรที่มีแนวโน้มการใช้ในงานสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 3. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาเทคนิคพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 08:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 11.​ Aminoglycosides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Gout นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 drug absorption and distribution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 drug absorption and distribution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 หัวข้อที่​ 7​ Emulsions I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ​ที่​ 3​ Suspension​: Preparation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 08:30 - 11:30 15.​ Drugs​ Used​ in​ TB &​ Leprosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 18.​ Antiviral Drugs​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 6. สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ One-compartment models นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 4. การแปลผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมตัวสัมมนา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 7. สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 หัวข้อที่​ 8​ Emulsions II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 Conference ครั้งที่​ 1​ (กลุ่มละ​ 30​ นาที​)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 Post Quiz Conference​(ปฏิบัติ​การที่​ 1-3​)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 09:00 - 11:00 19.​ Antimalarial Drugs​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antimigraine Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 08:00 - 16:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Multiple compartment models นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 8. การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพยาสมุนไพรในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 6 : การแปลผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 6 : การแปลผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Antibacterials นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 10:00 - 12:00 5.​ Study of​ structure-activity relationship นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ : 3. Surfactant for drug delivery system นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ : 4. Lipid based drug delivery system and Self emulsifying drug delivery system นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 15:00 - 16:00 ประชุม senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 08:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ :5. Polymer based particles (Nano/Microparticles) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ : 5. Polymer based particles (Nano/Microparticles) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 18:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 16:00 - 17:00 พบนักศึกษากลุ่มย่อยวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ : 7. Transdermal drug delivery system นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ : 8. Penetration enhancer (PE) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 16:00 - 18:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 09:00 - 16:30 วิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 16:00 - 18:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1- ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 16:00 - 18:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1- ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:40 วิพากษ์ข้อสอบ​ อ.เบญจภรณ์ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 08:00 - 18:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 08:00 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
16:00 - 18:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 16:00 - 18:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:30 วิพากษ์ข้อสอบวิชานิติเภสัชและจรรยาบรรณ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 16:00 - 18:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1- ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 16:00 - 18:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1- ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบ บริหารเภสัชกิจ อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 Cardiology 2: เรื่องcounseling in cardiology เน้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 13:00 - 15:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 4. Therapeutic drug monitoring of antibiotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 4. Therapeutic drug monitoring of antibiotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 3 : การวิเคราะห์ใบสั่งยา การค้นหาปัญหาจากการใช้ยา และความปลอดภัยด้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 Cardiology 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 4. Therapeutic drug monitoring of antibiotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 5. Therapeutic drug monitoring of cardiovascular drugs e.g. Digoxin นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 เรื่อง endocrine disorder (DM and Thyroid) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 10:00 - 13:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 4 : ทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 17:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 5 : ทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 เรื่อง counseling in DM นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 6. Therapeutic drug monitoring of Theophylline นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง Infectious disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 08:30 - 12:00 สอน online เภสัชบำบัด 2 Lower respiratory tract infection ดร.วันนิศา ดงใต้ตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 08:00 - 15:00 Conference ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดาตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 13:00 - 16:00 เตรียมสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทองตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 09:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 เรียน วิชา Trends ID ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 เรียนวิชาแนวโน้มโรคติดเชื้อ อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 09:30 - 11:30 ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบเภสัชบำบัดขั้นสูง 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -