กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 11:30 วัดขนาดตัดเสื้อกาวน์สูท/ชุดสูท นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 15:00 - 16:30 หารือแผน นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 15:00 - 16:30 หารือเกี่ยวกับการใช้งานระบบ PHARMOOC นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 13. ปฏิบัติการสาธิต ครั้งที่ 2 การเตรียมยาสมุนไพร/เครื่องสำอางสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 นำเสนอสื่อนวัตกรรม ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 11:30 จัดห้องสอบสำหรับสอบกลางภาคครั้งที่ 2/2563 นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 10. Clinico-pathological conference II นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 สอบกลางภาคครั้งที่ 2 รายวิชาเภสัชบำบัด 4 ดร.วันนิศา ดงใต้
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 16:30 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สา่ขาบริบาล ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 11:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (หัวข้อ 7.2 -12.2 = 15 ชั่วโมง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 12:30 1505 302 เภสัชวิทยา 2 Drug induce ovulation, Drugs used in postmenopausal women ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 17:00 1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Seminar VI. Antiviral drugs ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 11. Structure & organization of the gastrointestinal tract นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมนักศึกษาภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 13:00 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สา่ขาอุตสาหการ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 15:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 10:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล - Insulin and Oral Hypoglycemic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล - Glucocorticoids, Oxytocin and contraceptives นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Seminar VIII. Hypoglycemic drugs ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 12:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 12. หลักการในการเยี่ยมชุมชน 2 นพ.อนุชิต หิรัญกิตติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 12. Gastrointestinal motility นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมนักศึกษาภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 18:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยารักษามะเร็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 Clinical debates ดร.วันนิศา ดงใต้
"
15:00 - 16:30 เตรียมความพร้อมฝึกงาน ปี 5 อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 16. พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 รายวิชสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 12:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 13.การดำเนินการเพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภญ.รุ่งนภา กงวงษ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 13. Anatomy of the reproductive system นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 18:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 11:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มงานวิชาการ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 18:00 นวัตกรรม ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:55 ประชุมกลุ่มย่อยเทคโนฯ ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
"
13:00 - 16:00 ปฎิบัติการ7-8 เภสัชบำบัด 2 ดร.วันนิศา ดงใต้
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมี ครั้งที่ 2/64 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ :12. Mucoadhesive dosage form นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 12:00 ประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลา
"
15:30 - 16:30 จองเพื่อจัดประชุมกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลคณะ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 14:00 รับรองวิทยากร นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 13:00 สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัํณฑ์สุขภาพ แบบ Online (นางสาววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 สอบวิทยานิพนธ์ ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (นางสาวปรัตดา ศรีสมบัติ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:30 ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 16:30 - 19:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผผลิตภัณฑ์สุขภาพ (นางสาววลัยพร กันหารักษ์ ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัํณฑ์สุขภาพ สอบ Online (นางสาวกันต์ฤทัย มาลัย) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2564 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:00 - 17:00 ฟังนำเสนอ drug spec รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 14:00 หารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี เพื่อรองรับการดำนเินงานสู่ EdPEx 300 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 10:55 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ งานประชุมวิชาการ UBPHAR2021 ครั้งที่ 1/2564 นางสาวดารุณี นามห่อ
"
13:00 - 16:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผผลิตภัณฑ์สุขภาพ (นางสาววรรณธกิจ ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 ปฎิบัติการ7-8 เภสัชบำบัด 2 ดร.วันนิศา ดงใต้
"
13:00 - 17:00 สอนเภสัชวิทยา 2 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 12:00 ประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 12:00 สอนออนไลน์ อ.นิภาพร เมืองจันทร์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 14:00 รับรองวิทยากร นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 16:00 - 18:00 นวัตกรรม ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 สอนปฏิบัติการ 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 12:00 ประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:00 - 16:00 ประชุม ป.เอก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 12:55 นวัตกรรม ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:00 - 15:00 เตรียม VDO สอนออนไลน์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
15:05 - 18:30 พบนักศึกษากลุ่ม 8 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 17:00 สอนชดเชย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 สอน TDM ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:30 ประชุมเวบไซต์สมุนไพร ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 10:00 สอน dispensing pharmacy อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
"
10:00 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 พบนักศึกษา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
16:30 - 18:00 พบ นศ สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 11:00 สอนชีวเคมี 1 ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 17:00 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 group discussion biochem ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
"
16:05 - 18:00 นวัตกรรม ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 17:00 ประชุมกลุ่มย่อยภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 สอนเสริม รายวิชาระบาดวิทยาฯ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:10 - 18:00 พบนักศึกษา senior project อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 08:30 - 12:00 สอนออนไลน์อาจารย์พิเศษ ป โท นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 13:00 ขอเชิญประชุม คกก.โครงการ P.A.S.S. ครั้งที่ 1/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564 อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:30 ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 13. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 13. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 สอบทักษะยาเทคนิคพิเศษ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 14:00 สอบกลางภาค 2/2563 ครั้งที่ 2 วิชาเภสัชบำบัด 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
14:00 - 16:00 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2564 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
16:00 - 17:00 สอบทักษะยาเทคนิคพิเศษ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 ปรับปรุงสายสัญญาณเสียง นายอิศราวุธ สายมาศ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 14. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 14. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 สอบปฏิบัติ รายวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 18:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาการบริการเภสัชสนเทศ (อาจารย์มานิตย์) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab 7-8: ปฏิบัติการฝึกตอบคำถาม ทางยา และการเขียนเอกสารอ้างอิง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบกลางภาคครั้งที่ 2 วิชา 1502226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 อาจารย์กาญจนา สุขศรี
"
12:00 - 16:30 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบกลางภาคครั้งที่ 2 วิชา 1502227 ปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 อาจารย์กาญจนา สุขศรี
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 20:00 พบนักศึกษาปี 2 case conference อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab5-6: นำเสนอการประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec 2 6. Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 10:00 สอน online นศ.ปี 1 อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 17:00 ทำงาน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 17:00 ทำงาน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 เตรียมสอน รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 สอบชดเชย รายวิชาเลือก Onco อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:00 Senior project อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab 9-10: ปฏิบัติการ Drug specification อภิปรายกับอาจารย์และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec 2 6. Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 17:30 ทำงาน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:30 ทำงาน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 ทำงาน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:00 - 16:00 เตรียมสอน 1502 221 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 สอน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 10:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:00 Senior project อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab 9-10: ปฏิบัติการ Drug specification อภิปรายกับอาจารย์และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
16:00 - 18:00 พบนักศึกษากลุ่ม Conference ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 บันทึกวีดีโอสอนออนไลน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 17:00 อบรมสัตว์ทดลอง นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 12:00 เตรียมสอน รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
16:00 - 18:00 พบนักศึกษากลุ่ม Conference ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 group discussion biochem ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 เตรียมการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab 13-14: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 พบนักศึกษากลุ่ม Conference ผศ.ทรงพร จึงมั่นคงตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 08:30 - 11:00 เตรียมสื่อการสอน ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:30 สอนเภสัชวิทยา 2 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 10. การดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพตามระบบการแพทย์ทางเลือก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 1503 323-เภสัชเคมี 1 Angiotensin converting enzyme inhibitors, antagonists and calcium blockers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:30 บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 10 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบประสาทที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 18:00 ปฏิบัติการที่ 11 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 11. ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐศาตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ-แบคทีเรียแกรมบวกดื้อยา -แบคทีเรียแกรมลบดื้อยา -เชื้อเอชไอวีดื้อยา -เชื้อวัณโรคดื้อยา โรคเขตร้อน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 เตรียมการสอน ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
"
12:00 - 13:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนา microbiology ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 11. บทบาทขององค์กรศาสนากับระบบสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:30 1503 323-เภสัชเคมี 1 Angiotensin converting enzyme inhibitors, antagonists and calcium blockers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 11:30 สอนออนไลน์ อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
"
13:00 - 16:00 สอนรายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec2 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 10:00 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบประสาทที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 12:00 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคจิตเวชที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 12 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบประสาทที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 12. ระบบการบริหารจัดการยา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ-แบคทีเรียแกรมบวกดื้อยา -แบคทีเรียแกรมลบดื้อยา -เชื้อเอชไอวีดื้อยา -เชื้อวัณโรคดื้อยา โรคเขตร้อน (ต่อ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 18:00 สอน dis และสอบ ป.โท รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 เภสัชบำบัด 2 : ปรึกษา SOAP นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 13. อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 1503 323-เภสัชเคมี 1 9. Hypoglycemic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 นัดนักศึกษาปเอก รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 15:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec 2 7. Electrochemical Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 สอบทักษะให้คำแนะนำยาเทคนิคพิเศษ ครั้งที่ 1 (กลุ่ม อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16:30 - 18:30 สอบทักษะให้คำแนะนำยาเทคนิคพิเศษ ครั้งที่ 2 (กลุ่ม อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 13 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบประสาทที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคจิตเวชที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 13. นโยบายด้านยา การเข้าถึงและผลลัพธ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อโรคติดเชื้อในกระแสเลือด นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 15:00 - 18:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชา 1502221 ปฏิบัติการชีวเคมีฯ 1 (นางสาวปิยธิดา) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 อภิปรายกรณีศึกษาทางเภสัชจุลชีววิทยาฯ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
18:00 - 20:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนา microbiology ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 14. พฤติกรรมขององค์กรธุรกิจด้านยา และผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพประชาชน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 group discussion biochem ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 15:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec 2 7. Electrochemical Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:30 - 18:30 พบอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชา 1502221 ปฏิบัติการชีวเคมีฯ 1 (นางสาวปิยธิดา) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 นำเสนอบทความวิชาการสัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 ปฏิบัติการที่ 14 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคจิตเวชที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 14. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ และกรณีศึกษา นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 10. Clinico-pathological conference II นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 11. Structure & organization of the gastrointestinal tract นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 16:00 - 20:00 สอบซ่อมเภสัชบำบัด 4 ดร.วันนิศา ดงใต้
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 16:00 - 18:00 สอบชดเชย วิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (นศ.ที่พ้นระยะกักตัว) ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 12. Gastrointestinal motility นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 16:00 - 17:00 senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 13. Anatomy of the reproductive system นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 6. Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 8 Complexometric titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 8 Complexometric titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 13. วิธีใช้น้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพ เบื้องต้น (นวด อาบ อบ ประคบ ทา แช่ สูดดม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Fungi นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 09:00 13.การชั่ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 7. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 6. Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 9 Redox titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 9 Redox titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ **การสอนแบบสาธิต** -การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยดูแลสุขภาพเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:00 สอนเสริม อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 09:00 13.การตวง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 7. Electrochemical Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 10 Electrochemistry and Acid-base titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 10 Electrochemistry and Acid-base titration นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 14. ประเภทของธุรกิจสปา และการบริหารจัดการ หลักการฟื้นฟูสุขภาพ และความงามด้วยสปา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ราและปรสิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ราและปรสิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 09:00 13.การกรอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 9.ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 09:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 7. Electrochemical Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - Conference ครั้งที่ 2 (ปฏิบัติการ 8-10) (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:30 - 18:30 นัดพบอาจารยที่ปรึกษาประจำกลุ่ม รายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา1 นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 15. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีน้ำมัน หอมระเหยเป็นส่วนประกอบที่มีจำหน่ายในท้องตลาด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา ทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา ทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 10:30 - 15:00 เตรียมการสอน ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
"
16:00 - 17:00 นัดพบอาจารย์วิชาปฏิบัติการชีวเคมี 1 จัดทำสื่อนวัตกรรม นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 14. Nucleic acid Metabolism (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม 11.การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 10:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Cellular​ responses to​ stress นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 15. Integration of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 16. Energy Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม 12.การดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 10:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Cell​ injury and​ death นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 17. Nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 16:00 - 19:00 สอบ Re-exam ชีวเคมี 1 ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 17. Nutrition ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม 13.การดูแลสุขภาพจิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 สอบ Re-exam ชีวเคมี 1 ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 10:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Cell​ injury and​ death นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 18. Control of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:30 จัดห้องสอบสำหรับสอบวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 สอบ รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 18. Control of Metabolism (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม 14. การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 26. Solid cancers: Breast cancer, Lung cancer ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 7. แนวทางการศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวและกรณีศึกษา ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 15:00 8. GMP ของการเตรียมยาในโรงพยาบาล และ การออกแบบพื้นที่ในการเตรียมยา (Plant layout) ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 27. Hematologic cancers - Acute leukemia - Lymphoma ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการเภสัชบำบัด 4 ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 Conference II (ปฏิบัติการ 6-9) ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 28. Supportive care in cancer - Nausea and vomiting - Anemia and the use of erythropoiesis-stimulating agents - Cancer related infection and use of colony stimulating factor ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Chronic leukemia ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Chronic leukemia ภญ.ตรัย ธารพานิช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Chronic leukemia ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง ภก.ตรัย ธารพานิช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 12:00 29. Palliative care in cancer and End of Life care 30. Drug intoxications and antidotes ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการ 10: การนำเสนอกรณีศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราว ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ :14. Protein and Vaccine delivery นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 16:00 - 18:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม SOAP นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 13-14: นำเสนอ Clinical Pharmacy Debates ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 13-14: นำเสนอ Clinical Pharmacy Debates ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Multiple myeloma นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการแนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 12. การบริหารดำเนินการ (Operation Management) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 15:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 20. Tuberculosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 12:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 8. บทบาทเภสัชกรในการการคัดกรองโรคเรื้อรังและให้คำปรึกษาการอดบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 14. พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 15. พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 10. หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 15:00 1507 404-เภสัชสาธารณสุข 11. กฎหมายและนโยบายสาธารณสุขที่สำคัญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ ภญ.กิตติยาพร ทองไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 14. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab 9-10: ปฏิบัติการ Drug specification อภิปรายกับอาจารย์และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 15:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 21. Vaccines, toxoids and other immunobiologics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 12:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน 11. หลักการในการเยี่ยมชุมชน 1 นพ.อนุชิต หิรัญกิตติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 16. พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 17. กรณีศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเภสัชกร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 11. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ทางยา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 15:00 1507 404-เภสัชสาธารณสุข 12. การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกับปัญหาสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 15. การบริหารความเสี่ยง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอน Lab DIS (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 15:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 18. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 11. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ทางยา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 15:00 1507 404-เภสัชสาธารณสุข 13. การสาธารณสุขมูลฐาน/ ระบบสุขภาพภาคประชาชน / ประชาสังคมกับสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 16:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 16. การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab 13-14: ปฏิบัติการ Drug specification นำเสนอ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 สัมมนาแนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
15:00 - 16:00 พบอาจารย์ประจำกลุ่ม วิชาบริการสารสนเทศทางยา นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 11. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ทางยา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1504 404-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 ผศ.ดร.วริษฎาจจอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:30 พบอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 (นางสาวประถมาภรณ์) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 15:00 1507 404-เภสัชสาธารณสุข 14. การแพทย์แผนไทยและทางเลือก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 หัวข้อที่​ 12​ Extemporaneous​ compounding​ for​ non-sterile นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ​ที่​ 6​ Topical​ II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 09:00 สอนเภสัชวิทยา 2 อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
"
09:00 - 12:00 25.​ Estrogen, Progestin & Oral​ Contraceptives นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Cancer Chemotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 09:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม 7. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Antihistamines(ต่อ)​ 7.Cholinergic drugs​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 12. Renal drug clearance & Dose optimization in renal impairment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 10. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 20:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 6 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 สอบชดเชย กลางภาค 2/2563 (เภสัชจุลชีววิทยา) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการ​ที่​ 7​ Topical​ III นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กิจกรรม​เสริมการเรียน​ Pre-OSPE ครั้งที่​ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 14. ผักกับการป้องกันและรักษาโรค (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Hypoglycemic Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 09:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม 7. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Cholinergic drugs​(ต่อ)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 14. Non-linear pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 11. กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 20:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อ Bresat canser นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 13:00 โครงการเตรียมความพร้อมสาขาเภสัชอุตสาหการ รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการ​ที่​ 8​ Formulation of​ Topical​ preparations นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ​ที่​ 9​ Extemporaneous I: oral นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 09:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม 7. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 8.​ Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาเภสัชบำบัด 2 อ.วันนิศา ดงใต้ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 10:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 8. อุปกรณ์ทางการแพทย์และการคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 15. Bioavailability and bioequivalence นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics(ต่อ)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 พบอาจารย์รายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 13. ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 9. อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์นมและอาหารสำหรับทารก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:30 จัดห้องสอบสำหรับสอบวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 17:00 โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย 2564 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 11:00 สอบ หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการ​ที่​ 10​ Extemporaneous​ II: topical นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กิจกรรม​เสริมการเรียน​ Pre-OSPE ครั้งที่​ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 12:00 - 17:00 lสอบปฏิบัติ รายวิชา 1504520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 09:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม 7. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 9.​ CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Bioavailability and bioequivalence นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 13. ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 สอนเสริม รายวิชาระบาดวิทยาฯ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ :11. Modified release dosage form (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 14:30 - 18:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 16:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 16:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 16:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาเภสัชบำบัด 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ :13. Pulmonary drug delivery system นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 16:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 16:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:30 นัดคุยกับนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 16:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 11:00 - 12:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab7-8: Drug monograph อภิปรายกับอาจารย์ตามห้องย่อย และศึกษาด้วยตนเอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 14:30 - 18:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 16:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Group discussion : lipid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 16:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 16:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Group discussion : nucleic acid metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 16:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 16:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 16:30 ปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 8 Infectious disease 3: นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 9. Therapeutic drug monitoring of anticonvulsants e.g. นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 9 Infectious disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 9. Therapeutic drug monitoring of anticonvulsants e.g. นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา 7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 10 เรื่อง Hospital/ community pharmacy visit นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 11 Infectious disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 10. Therapeutic drug monitoring of - Lithium - Antidepressants and antipsychotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 10 : อาการวิทยา อาการปวดศีรษะ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง อาการปวดที่พบบ่อย อาการทางผิวหนัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 12 สอบ counseling for patients in ambulatory care setting นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 11. Current concepts and clinical applications in therapeutic drug monitoring นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 11:00 - 12:00 สอน Lab DIS ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
16:05 - 18:00 พบนักศึกษา case conference อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 10:00 สอน Lab เภสัชบำบัด 2 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 15:00 สอน Lab เภสัชบำบัด 4 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 12. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 08:30 - 12:00 สอนออนไลน์ (วิชา PK) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 12:30 - 15:00 สอนออนไลน์ Lab Dispensing ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 12:00 สอน online เภสัชบำบัด 4-Palliative Care/EOF, Drug intoxication ดร.วันนิศา ดงใต้
"
13:00 - 17:00 Lab PT4 Solid and hematologic malignancy ห้อง1 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 08:30 - 12:00 สอน Lab เภสัชบำบัด 2 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 16:00 สอน online counseling in English: HIV/TB ดร.วันนิศา ดงใต้
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 16:00 บันทึกวีดีโอสอนออนไลน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 15:00 - 18:00 สอน รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 08:30 - 12:00 สอนออนไลน์ (วิชา PK) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 11:30 ฟังนำเสนอสัมมนา ป.โท ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุลตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 12:00 สอน Pharmacotherapy 4 ฺBreast and Lung cancer online อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:05 - 16:00 1505 201 เตรียมการสอนออนไลน์ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 12:30 เตรียมสอน 1502 220 Nucleoetide Metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 15:00 เตรียมสอน รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 08:30 - 12:00 สอน 1502 220 Nucleotide metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 เตรียมสอน 1502 220 Porphyrin ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 16:00 เตรียมสอน 1502 220 Porphyrin ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 สอนเทคโนบริบาลฯ รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
"
13:00 - 16:00 เตรียมสอน รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 เตรียมสอน 1502 220 Porphyrin ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 Case discussion อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 12:30 - 16:00 Lecture PT 4; Supportive care อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 17:00 Lab PT4 Solid and hematologic malignancy ห้อง 2 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:30 สอน 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีฯ 1 Lipid Metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:30 บันทึก 1502 220 Integration of metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 Journal club presentation อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 13:30 - 16:00 Case discussion อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:30 เตรียมสอน 1502 220 Porphyrin ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 08:30 - 12:00 Pharmaceutical care in cancer focus on MM อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 12:00 1505 201 เภสัชวิทยาทางการพยาบาล L-14 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
13:00 - 16:00 สอนออนไลน์ อ.นิภาพร เมืองจันทร์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 08:00 - 16:00 1505302 เภสัชวิทยา 2 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 สอนออนไลน์ (วิชา PK) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 16:00 สอนวิชา เภสัชเคมีวิคราะห์1 ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 12:00 - 17:00 สอน online drug spec รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 13:00 เตรียมสอน 1502 220 Porphyrin ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 สอนปฏิบัติการ 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 15:00 - 18:00 การเรียนการสอน วิชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม สมุนไพรลดน้ำหนัก นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 16:00 สอนออนไลน์ อ.นิภาพร เมืองจันทร์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 15:00 - 18:00 การเรียนการสอน วิชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม หลักการเลือกซื้อ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 สอนออนไลน์ (วิชา PK) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 16:00 สอนวิชา เภสัชเคมีวิคราะห์1 ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:00 1505302 เภสัชวิทยา 2 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 12:30 เตรียมสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:30 - 17:00 gravimetric analysis ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 - 12:30 ประชุม online รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อนตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาและวางแผนสุขภาพจิต ความเครียดและภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 10:00 - 12:00 สอนวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 16:00 - 18:00 สอบยาเทคนิคพิเศษรายวิชาเภสัชกรรมจ่ายยา อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
"
13:00 - 16:00 lสอบเทคนิคการจ่ายยา รายวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมฯ (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -