กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมีนาคม 2564ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาต้านจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 Conference ครงั้ที่ 3 รายวิชา ปฏิบัติการเทคโนโลยีเสัชกรรม 2 ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน 17. สมุนไพรเพื่อการค้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 รายวิชสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 14. Clinico-pathological conference III: นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 09:00 - 11:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 08:00 - 16:30 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 08:00 - 16:30 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 08:00 - 16:30 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 08:00 - 16:30 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 08:00 - 16:30 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 08:00 - 16:30 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 08:00 - 16:30 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 08:00 - 16:30 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 08:00 - 16:30 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 08:00 - 16:30 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 จัดสอบ MCQ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 จัดสอบ MCQ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 08:30 - 16:30 จัดสอบ PLE-PC1 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00 นำเสนอ drug monograph รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 09:00 - 10:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ วาระพิเศษ/2564 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นายสายพันธ์ นันทบุตร) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 10:00 - 13:00 สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ สอบ Online (นางสาวกันทิมา ทับทิมหิน) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 สอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 สอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 Lab PT 4: Pain management and supportive care อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 17:00 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 10:00 - 12:00 ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
"
14:30 - 16:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 สอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 สอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 09:30 - 12:00 ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน EdPEx เข้าติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1. นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 09:00 - 10:00 นำเสนอบทความวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 11:00 นำเสนอบทความวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:30 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 08:30 - 16:30 การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 13:00 - 16:30 ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 08:00 - 10:00 ห้องชี้แจงการสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 11:00 - 13:00 ห้องชี้แจงการสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 Conference ครั้งที่ 2 รายวิชา ปฏิบัติการเทคโนโลยีเสัชกรรม 2 ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 12:00 - 16:00 สอบ long case เภสัชบำบัด 4 ดร.วันนิศา ดงใต้ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
16:00 - 18:00 พบนักศึกษากลุ่ม Conference ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 09:00 - 12:30 วิพากษ์ข้อสอบปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชพฤกษศาสตร์-ปลายภาค ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 09:30 - 16:30 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
"
16:30 - 19:00 Senior project อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab 15: ปฏิบัติการ Monograph นำเสนอ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00 Conference เภสัชเคมีวิเคราะห์1 ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ : 15. อิทธิพลของสถาบันทางการแพทย์ต่อพฤติกรรมสุขภาพและสถานะสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 สอนเสริมวิชาพฤติกรรมสุขภาพ อ.อนุวัฒน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 sec 2 Gravimetric analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 นำเสนอหัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 ฏิบัติการที่ 15 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคจิตเวชที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 15. การนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ยาใหม่และแนวคิดการรักษาใหม่ในโรคติดเชื้อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 09:00 - 15:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทองตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 Conference ครั้งที่​ 2​ (กลุ่มละ​ 30​ นาที​)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Conference ครั้งที่​ 3​ (กลุ่มละ​ 30​ นาที​)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 นำเสนอ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 14. Clinico-pathological conference III: นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 09:00 - 18:00 ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 13:00 - 18:00 ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 ห้องกักตัวสอบหลังสอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 ห้องกักตัวสอบหลังสอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ ประกาศคะแนนเก็บ รับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 8. Gravimetric analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 นำเสนอ hospital visit ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 16 ไม้ป่ากลิ่นหอมของไทย-เทศ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเครื่องหอม (**สอบในชั่วโมงเรียน**) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ไวรัส นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Applied microbiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ไวรัส นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 12. ปฏิบัติการการจำแนกพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 15. นำเสนอ นวัตกรรมและสรุปผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 08:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 19. Biochemical Aspect of Hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 20. Porphyrins, Related Compounds and Blood นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 15. นำเสนอ นวัตกรรมและสรุปผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม 14. การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 10:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 20. Porphyrins, Related Compounds and Blood (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 ห้องรายงานตัว OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 08:00 - 10:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ​ Neoplasia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 12:00 - 16:00 ห้องรายงานตัว OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 ห้องรายงานตัวสอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 ห้องรายงานตัวสอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 นำเสนอ hospital visit ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00 1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา Interested issue in cancer presentation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00 สอบทักษะกรณีศึกษาแบบรายยาว (Long Case) ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 09:00 - 11:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 17. การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 425-บริการสารสนเทศทางยา Lab 15: ปฏิบัติการ Monograph นำเสนอ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 13 Hospital Pharmacy visit (SOAP NOTE presentation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 404-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 14 Hospital Pharmacy visit (SOAP NOTE presentation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน นำเสนอกิจกรรมการ บริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิในโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน นำเสนอกิจกรรมการจัดตั้งร้านยาและแผนการดำเนินงานการจัดตั้งร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 11. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ทางยา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 11507 404-เภสัชสาธารณสุข 15. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00 1507 404-เภสัชสาธารณสุข 1สรุปภาพรวมเภสัชสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพและนำเสนอรายงาน/กรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00 นำเสนอฝึกงานสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 13:00 - 15:00 1504 404-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 Conference 2 ปฏิบัติการ 4-7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 Conference ครั้งที่​ 2​ (กลุ่มละ​ 30​ นาที​)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Conference ครั้งที่​ 3​ (กลุ่มละ​ 30​ นาที​)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 นำเสนอ hospital visit ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 09:00 - 11:00 ​ CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants (ต่อ)​ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 16. Basic concept on pharmacokinetics-pharmacodynamic relationship and clinical applications นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 08:00 - 10:00 1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข 13. ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 1504 612-เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ :15. นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย (พร้อมส่งเล่มรายงาน) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 13:30 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบบริหารเภสัชกิจ อาจารย์พัชรากร เพียงงามตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 09:00 - 12:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 12. Clinical applications of therapeutic drug monitoring: Case studies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 12. Clinical applications of therapeutic drug monitoring: Case studies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 11 : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 13:00 - 16:00 1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา ปฏิบัติการที่ 12 : อาหารทางการแพทย์ รูปแบบปฎิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 สอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 สอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 08:00 - 13:00 จัดประชุุมออนไลน์ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 14:00 - 16:00 Teleconference งานประชุม The best practice in Oncology อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 08:00 - 13:00 จัดประชุุมออนไลน์ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 08:00 - 13:00 จัดประชุุมออนไลน์ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 สอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 สอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 สอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 08:00 - 17:00 สอบ PLE-PC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -