กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมีนาคม 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอันตรายจากการใช้สารเคมีฯ นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอันตรายจากการใช้สารเคมีฯ นางสาววิภาดา ขจัดมลทินตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 โครงการปัจฉิมนิเทศ(หัวข้อพัฒนาบุคลิกภาพ Pearypie) นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 10.วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 09:00 - 10:00 รับรองคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 08:00 - 17:00 อบรมวิชาการ เรื่อง อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรวิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 วิธีเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 รายวิชาเภสัชบำบัด 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 Pulmonary function: Volume, capacities and air flow rates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบรูปแบบยาเตรียม 2 ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาลตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 11:30 - 14:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 แนะนำรายวิชาและการวัดผลการเรียน 1. หลักการ ประเภท และกระบวนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ความหมาย/ประเภท/กระบวนการ/จริย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:30 - 19:30 1. แนะนำรายวิชาและบรรยายหัวข้อเวชสำอางรักษาสิว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 . ที่มา ความหมายและประเภทของผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ -ที่มาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 3. เวชสำอางเพื่อการรักษา ฝ้า กระ และเวชสำอางเพื่อผิวขาวกระจ่างใส นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ปีการศึกษา 2560 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 3. การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การตั้งและทดสอบสมมติฐาน 4. การออกแบบการทดลอง (Experimental design) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 . กายวิภาคของผมและเวชสำอางป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผม ปลูกผม ขจัดรังแค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 5. เวชสำอางกันแดด นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 13:00 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ 12 มี.ค. 61 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 2/2561 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 นางสาวภัณฑิรา กัลยา
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
14:00 - 16:00 คณบดีเตรียมรับประเมิน นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 08:30 - 13:00 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 รับรองวิทยากร : งานกิจการนักศึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 5. สถิติพื้นฐานเพื่องานวิจัย 1. Descriptive analysis : Mean, Mode, Median, SD, SE, range, การแจกแจงความถี่ (การคิดอันตร นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 อาหารเสริมบำรุงร่างกาย (วิตามินและเกลือแร่) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 บันทึกลายนิ้วมือระบบลงเวลาปฏิบัติงานใหม่ของมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 Presentation of LIU รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 08:30 - 16:30 ประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 3/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 . การใช้ Anova ในงานวิจัยทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 7. การออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้ เฮโดนิกสเกล 9 จุด สำหรับการประเมินความพึงพอใจด้วยประ นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 นำเสนอกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 11:00 - 13:00 รับรองวิทยากร (Pearypie) นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 09:00 - 10:00 นำเสนอฝึกงาน นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 09:00 - 17:00 Lab14-15:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 10:00 - 15:00 ประชุมกรรมการหลักสูตรเครื่องสำอาง นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 09:00 - 13:00 รับรองคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
14:30 - 17:30 9. Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 10:00 - 13:00 รับรองวิทยากร คก.อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
13:00 - 16:00 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 09:00 - 17:00 Lab15-16:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 3-4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
10:00 - 15:00 นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยรายวิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 14:30 - 17:30 10. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 10. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 รูปแบบการจัดการองค์การแบบต่างๆกับพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 16:30 ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 11:30 - 15:00 เสวนาหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 15. ความเป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 13:30 - 15:30 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานบุญสงกรานต์ ประจำปี 2561 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 09:00 - 10:00 ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีรอบ 2 ปี นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 09:00 - 17:00 Lab14-15:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 09:00 - 15:00 การมาคัดกรองความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน จากนักศึกษาว.แพทย์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 09:00 - 16:30 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 การมาคัดกรองความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนจากนักศึกษาคณะพยาบาล นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 09:00 - 17:00 Lab15-16:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 3-4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 08:30 - 16:30 ประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 14:30 - 16:30 อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 14:30 - 16:30 อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 14:30 - 16:30 อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 14:30 - 16:30 อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน นางวิลาวัลย์ บุตรีตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 08:30 - 10:00 วิพากษ์ข้อสอบกลางภาค ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
13:30 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบ บริหารเภสัชกิจ อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 พฤติกรรมการให้บริการสุขภาพ ระบบระบบตลาด โครงสร้างระบบสาธารณสุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:00 - 17:00 วิพากษ์ข้อสอบ เภสัชบำบัด 4 ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 14. บริโภคนิยมกับพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 14. บริโภคนิยมกับพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 16:00 - 18:10 สารนิพนธ์ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้าน จุลชีววิทยา 4.1 สถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาและการพัฒนายาต้านจุลชีพชนิดใหม่ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 การพัฒนาตำรับสำหรับโปรตีนและ เปปไทด์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 Anatomy & Physiololgy II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา 1/2561 ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 9. Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 13:00 เตรียมปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 การประยุกต์ใช้ข้อมูลพันธุศาสตร์ของ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 การตรึงเอนไซม์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 16:00 - 19:00 กิจกรรมสอนเสริม อ.เพียงเพ็ญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 Selected Toopics in Biopharmaceutical Sciences ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 09:30 - 16:00 ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ ครั้งที่ 4/2561 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
16:00 - 18:00 10. Cardiac glycosides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 16:00 - 17:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบชดเชย เภสัชบำบัด 2 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 13:00 - 14:55 โครงการโรคและยาในผู้สูงอายุ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบบริหารเภสัชกิจ อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 12:00 - 16:00 ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1&2 ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
14:00 - 18:00 Anatomy & Physiology II ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มย่อย รายวิชาบริการเภสัชสนเทศ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 09:00 - 17:00 Lab14-15:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 11:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นายทยากร วริทธานนท์
"
13:00 - 16:30 ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 14:30 - 17:30 9. Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 09:00 - 12:55 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏอบัติ ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 6 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 09:00 - 17:00 Lab15-16:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 3-4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 13:30 - 15:00 ประชุมหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 14:30 - 17:30 10. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 10. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 ฝึกทักษะ OSPE Ep.1 ครั้งที่ 1/2561 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 ฝึกทักษะ OSPE Ep.1 ครั้งที่ 2/2561 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 ฝึกทักษะ OSPE Ep.1 ครั้งที่ 3/2561 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 10:00 - 11:00 2. Cell and tissue function (7 hrs)2.5 Body tissues: epithelial, connective, muscle & nervous tissues (2hrs)ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00 เก็บตัวนักศึกษา ปี 2 ที่รอสอบวิชาปฏิบัติการกายวิภาคฯ 2 ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 5.6 The gastrointestinal system (10hrs) (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 09:00 - 10:00 Introduction to Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 Cellular physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 12. Protein and Amino Acid Metabolism ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 5.6 The gastrointestinal system (Cont.) (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
11:00 - 12:00 Medical Terminology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 13. Lipid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 3.1 Cellular responses to stress (2 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 10:00 - 11:00 Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 Fungi นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Pulmonary function: Volume, capacities and air flow rates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00 5.6 The gastrointestinal system (Cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 กายวิภาคศาตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 09:00 - 11:00 13. Lipid Metabolism ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Molecular biology in medicine and rene therapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 5.6 The gastrointestinal system (Cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 10:00 - 11:00 ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 14. Nucleic acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 3.2 Cell injury and death (2 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 สอบทักษะปฏิบัตการชีวเคมีฯ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ชดเชยหลักการทำงานของเซลล์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 08:00 - 09:00 ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบเลือด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 อภิปรายกรณีศึกษา ครั้งที่1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 9. Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 9. Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 Molecular biology in medicine and gene therapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 ยาระงับปวด ลดไข้ และต้านการอักเสบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 10. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 10. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 Basic concepts in pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 3.2 Cell injury and death (2 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 08:00 - 18:00 ห้องชี้แจงกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 หัวข้อ 12-23 (22 ชั่วโมง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Lab 11: Review on clinical practice guideline (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 4. การตั้งตำรับยาของแข็ง ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การนำเสนอกรณีศึกษาความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 Lab 13-14: Review on clinical practice guideline และนำเสนอclinical guideline นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 12:30 - 16:30 สอบเทคนิคการเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว IV admixture ยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 14. บริโภคนิยมกับพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 12 การตั้งตำรับยาของแข็ง (3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 9. Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 13 เรื่อง Hospital / community pharmacy visit นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 08:30 - 13:00 ประชุมเตรียมความพร้อม OSPE ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 7. แนวทางการศึกษาความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราวและกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 8. GMP ของการเตรียมยาในโรงพยาบาล และ การออกแบบพื้นที่ในการเตรียมยา (Plant layout) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 08:00 - 18:00 ห้องรายงานตัวฝึกทักษะวิชาชีพ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00 Opportunistic infections in HIV-infected patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 Tuberculosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 สอบ MCQ (ครั้งที่ 3) ลำดับที่ 49-96 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 14:00 - 17:00 Lab7:ปฏิบััติการ: การจัดทำสื่อให้ความรู้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00 11. การบริหารดำเนินงาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 5NSAIDs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาโดยรัฐ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 8. การศึกษาการใช้ยา (Drug utilization study) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 ชี้แจงขั้นตอนการสั่งซื้อวัสดุโครงการสารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 09:00 - 17:00 Lab14-15:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 13:00 - 15:00 12. การบริหารโครงการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 5NSAIDs ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1. ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์กับคุณภาพชีวิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 13 เรื่อง Hospital / community pharmacy visit นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 09:00 - 17:00 Lab15-16:ปฏิบััติการ: Drug specification ครั้งที่ 13-4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 10. เศรษฐศาสตร์กับระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 13. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 6Analgesics (opioids) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 11. หลักการทางเศรษฐศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 7 ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 09:00 - 10:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 5 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างงจากวิถีชิกิเมท1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 6 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 สอบ MCQ (ครั้งที่ 3) ลำดับที่ 1-48 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 5. Pharmacokinetics Drug absorption and distribution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Conference ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการที่ 4-7 (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 9. Acetate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 10. Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 09:00 - 11:00 18. Antiviral Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 19. Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 09:00 - 11:00 8. Polarimeter 9. Refractometer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 6. Inorganic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 18:00 เปิดห้องสำหรับเตรียมสอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 10. Mevalonate Derived Products ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 11. Biological Screening of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน และการสกัด แลพะตรวจสอบน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 08:00 - 12:00 7. ยาปราศจากเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 7. ยาปราศจากเชื้อ ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 8. น้ำที่ใช้ในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 20. Hypothalamic and Pituitary Hormones 21.Thyroid and Antithyroid drugs 22. Androgen & Anabolic steroids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 6. Antivirals นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 09:00 - 10:00 11. Introduction to Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 12. Thin Layer Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 8 Polarimetry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 6. Inorganic drugs ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 8 Polarimetry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 08:00 - 18:00 ห้องเก็บตัวหลังฝึกทักษะวิชาชีพ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 สอบการให้คำปรึกษาด้านยา ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 09:45 - 13:00 จัดสอบ อ.อนุวัฒน์ นางวิลาวัลย์ บุตรี
"
13:00 - 16:00 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 lab14-15: ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 9. Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 9. Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 ปฎิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบครั้งที่ 2-3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 การเรียนการสอน อ.พรทิพย์ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ บริการเภสัชสนเทศ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
18:00 - 21:00 การเรียนการสอน อ.พรทิพย์ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ บริการเภสัชสนเทศ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
14:30 - 17:30 10. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 10. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 การเรียนการสอน อ.พรทิพย์ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 09:00 - 11:00 การเรียนการสอน อ.พรทิพย์ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
13:00 - 16:00 8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 08:00 - 10:00 สอบการให้คำปรึกษาด้านยา ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
10:00 - 12:00 15. นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 1. นำเสนอข้อมูลกรณีศึกษาผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 6. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 lab14-15: ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 9. Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 9. Group discussion : carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 ปฎิบัติการ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบครั้งที่ 2-3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 14:30 - 17:30 10. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:30 - 20:30 discussion วิชาปฏิบัติการชีวเคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 08:00 - 11:00 10. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 13:00 - 16:00 8. Group Discussion : Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 10:00 - 12:00 12.การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 09:00 - 16:00 Lab 11-12: Standardized Patient (oncology counseling) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 14 : การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฎิบััติการที่ 15: นำเสนอสื่อให้ความรู้/นวัตกรรมเพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -