กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนเมษายน 2563ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 13:00 - 14:00 พัสดุกับคู่สัญญาจัดทำเอกสารงานจ้างปรับปรุงเฉลวสโมสร นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 13:30 - 15:00 นัดดูแคตตาล็อกสีผ้าม่านอาคารนวัตกรรมฯ นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 08:00 - 13:00 สอบ PLE-PC1 (MCQ) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 13:30 - 16:30 สอนออนไลน์ (ผศ.ทวนธน บุญลือ) นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 08:30 - 16:30 สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 13:30 - 16:00 ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอนฯ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการงบฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงเฉลวสโมสรคณะเภสัชศาสตร์ นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 10:00 - 16:00 ซ้อมการนำเสนอการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาววรรณิภา พรเวธน์จินดา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 13:00 - 16:00 สอบวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นางสาววรรณิภา พรเวธน์จินดา) นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 12:00 - 16:00 การสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์ นักศึกษาต่างสถาบัน ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 10:00 - 16:00 สอนออนไลน์ สำหรับ APN ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 11:45 - 13:00 ประชุมทบทวนและทำความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx และการนำไปใช้ในหมวดที่ 5 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 4/2563 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 08:30 - 16:30 สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 13:00 - 16:30 ประชุม กก.ฝ่ายวิชาการ 3/63 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 13:00 - 16:00 พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (Shaking Water Bath) นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 13:00 - 16:00 พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดความแข็งของเม็ดยาแบบพกพา นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 ปัจฉิมนิเทศ (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
"
13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 13:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 4/2563 (แบบออนไลน์) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/63 ประจำเดือน เม.ย. 63 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 13:00 - 23:00 ติว PLE-PC1 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-PC1 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 13:00 - 23:55 ติว PLE-PC1 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 08:00 - 23:55 ติว PLE-PC1 ชั้นปีที่ 6 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 09:00 - 16:00 Funda รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 09:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น แนะนำรายวิชา ทดสอบระบบการเรียนการสอนออนไลน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิถีการให้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น รูปแบบยาเตรียมประเภทต่างๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น รูปแบบยาเตรียมประเภทต่างๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 09:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ หลักการทางอนุกรมวิธาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 09:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ หลักการทางอนุกรมวิธาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ พืชสมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มเฟิร์นและคล้ายเฟิร์น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 09:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 09:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สอบกลางภาคครั้งที่ 1 หัวข้อที่ 1 ถึง 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น สอบกลางภาค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
13:00 - 15:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 09:00 - 16:00 สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 09:00 - 11:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Introduction to human body นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Introduction to Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 09:00 - 10:00 1503 310-เภสัชเวท Ethnobotany นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 สอนออนไลน์ (ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา) นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Amino Acid Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 09:00 - 11:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ ICell and tissue function นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 10:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 09:00 - 11:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Cellular physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Alkaloids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Alkaloids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท สอบกลางภาค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 09:00 - 11:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Body tissues: epithelial, connective, muscle & nervous tissues นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ สอบกลางภาค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 09:00 - 16:00 สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 09:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Introduction to Microbiology & Taxonomy and Evolution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา IPathogenicity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Bacterial growth & Cultivation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 09:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Bacterial growth & Cultivation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Structure & physiology of bacteria นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 08:30 - 12:30 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Mechanisms of antibiotic resistance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 08:30 - 12:30 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive bacilli นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 08:30 - 12:30 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Gram positive bacilli นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Anaerobic bacteria นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Mycoplasma and Mycobacterium นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา สอบกลางภาค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 13:00 - 16:00 สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Fung นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมฯ (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -