กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนพฤษภาคม 2564ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 08:30 - 15:00 สออบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 09:30 - 11:30 ประชุมหารือระบบลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 10:00 - 12:00 ตรวจรับครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 08:30 - 15:00 สออบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 09:00 - 13:00 สอบวิทยานิพนธ์ ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก (นางสาวนนทิกุล ผาสุขมูล) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
14:00 - 16:00 เปลี่ยนเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:30 ประชุมคณะกรรมการงบฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
09:30 - 13:00 ประชุมคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์คณะ (ด้านการผลิตบัณฑิต) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 09:30 - 13:00 ประชุมคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์คณะ (ด้านการวิจัย บริการฯ) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 09:00 - 15:00 ตรวจประะเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร ภม.สาขาเภสัชกรรมคลินิก ปีการศึกษา 2563 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 09:00 - 15:00 ตรวจประะเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร ปร.ด.สาขาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00 สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 08:30 - 15:00 สออบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 09:30 - 11:00 การประชุมเตรียมข้อมูลครุภัณฑ์งบ Reinventing นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 16:15 - 17:00 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 08:30 - 15:00 สออบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 09:00 - 13:00 ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:30 ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5/2564 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 Midterm examination 1 อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 08:30 - 15:00 สออบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Disease: etiology, pathogenesis, morphology, clinical manifestations, diagnosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 10:00 - 12:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 4.2 Cell injury and death นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 10:00 - 12:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 4.3 Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 9. Acetate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 10. Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 10:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 10. Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 10:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 11. Biological Screening of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 10:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 12. Trends in Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 08:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 13. Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Fluid, electrolytes, and acid-base balance (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 08:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 15. Fungi (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 15. Fungi (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 17. Parasite นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 17. Parasite นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 18. Applied microbiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 13:00 - 17:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the reproductive system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 08:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. Nucleic acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 15. Integration of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การสอบกลางภาคครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 8. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 08:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 16. Energy Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 17. Biochemical Aspect of Hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 7. การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 08:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 7. การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 18. Nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 7. การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 11. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การสอบกลางภาคครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 19. Control of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 8. การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 08:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 11. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 8. การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 17:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 9. การวิเคราะห์ความแปรปรวน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 20. Porphyrins, Related Compounds and Blood นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ 10. ความถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์อย่างง่าย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 08:30 - 15:00 สออบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 Case discussion (ฝึกงานออนไลน์ TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 09:00 - 12:00 Case discussion (ฝึกงานออนไลน์ TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุลตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 08:30 - 15:00 สออบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 08:00 - 13:00 จัดประชุุมออนไลน์ โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021 นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 08:30 - 15:00 สออบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 08:30 - 15:00 สออบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 09:30 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณา SAR ระดับหลักสูตร นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมฯ (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -