กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนพฤษภาคม 2563ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 สอนวิชาเภสัชบำบัด 3 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 10:00 - 12:00 สอนเภสัชบำบัด 3 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 14:00 - 15:00 VDO confetence กับ โรงงานบางกอกแลป (อ.สุรีวัลย์) นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 09:30 - 16:00 ลงนามสัญญา 2 สัญญา นางสาวพัทธนันท์ คำผาตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 09:30 - 13:30 ประชุมหารือเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2564-2568) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 09:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (พิจารณา SAR ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 1 : ทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 ประชุมงานฝ่ายวิชาการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 13:30 - 16:00 ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 16:30 - 18:00 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 และ 2 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 สอบรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 5 : โภชนาการแก่หญิง ตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 13:30 - 15:30 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 3 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (3) ส่งผล case study/paper หรือนำเสนอ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:30 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง 2/2563 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 09:00 - 16:00 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 08:45 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุม DHI website รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด ความสำคัญของโภชนการและโภชนบำบัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด ความสำคัญของโภชนการและโภชนบำบัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด ปัญหาโภชนาการของคนไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 17:30 - 20:00 ประชุมฝึกงานภาคบังคับ อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 2 : การคำนวณความต้องการพลังงานของร่างกาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 15:00 - 16:30 Case discussion (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด ปัญหาโภชนาการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 3 : ปัญหาโภชนาการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Drug-induced GI disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 14:00 - 16:30 Case discussion (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 ฟังนำเสนอกรณีศึกษา ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 4 : การประเมินภาวะโภชนาการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 12:00 - 13:00 ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปร.ด. สาขาเภสัชศาสตร๋ ปีการศึกษา 2562 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 09:00 - 15:00 ฟังนำเสนอ JC (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 5 : โภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 5 : โภชนาการสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 6 : โภชนาการสำหรับทารกและเด็กวัยก่อนเรียน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 15:30 - 17:30 Case discussion (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุลตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 13:00 - 15:00 KM การจัดสอบออนไลน์ โดยใช้ UBU-LMS นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะต่อกระบวนการทำงาน (SIPOC) ด้านการวิจัย นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะต่อกระบวนการทำงาน (SIPOC) ด้านการผลิตบัณฑิต นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ นางกรชนก แก่นคำ
"
13:30 - 16:30 ประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะต่อกระบวนการทำงาน (SIPOC) ด้านการบริหารจัดการ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (วาระพิเศษ) ให้ข้อเสนอแนะต่อ SAR และมคอ.7 เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:30 - 16:30 พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:30 - 16:00 OCN Roadshow นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์อาจารย์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 09:30 - 16:30 ประชุมคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมบุคลากรด้านงานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
13:00 - 16:00 ประชุมงานบริการการศึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 09:00 - 15:00 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 สอบรายวิชาเภสัชเวท อ.กุสุมา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:30 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3/2563 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 14:00 - 16:30 ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 09:00 - 13:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:30 - 16:00 ประชุมกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 KM การใช้ MS team ในการสอนออนไลน์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 3/2563 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 13:00 - 17:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 08:30 - 12:00 TDM ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 08:45 - 13:00 DIS กลุ่มคลินิก 2 ผศ.ดร.นุตติยา ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Acid-base disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 12:45 - 16:30 DIS กลุ่มคลินิก 2 ผศ.ดร.นุตติยา ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 14:00 - 16:00 Q/A Principle of cell and tissue function อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 13:00 - 15:00 Final examination : Principle of cell and tissue function อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 2/2563 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 สอนออนไลนื รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:30 DIS กลุ่มคลินิก 2 ผศ.ดร. นุตติยา ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 09:30 - 13:00 ปชส.โครงการฯ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
13:00 - 16:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 14:00 - 17:00 Meet ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 DIS กลุ่มคลินิก 2 JC AC1 ผศ. พีรวัฒน์ ผศ.นุตติยา ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 11:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชเคมีฯ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ชี้แจงรายวิชาและกิจกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ชี้แจงรายวิชาและกิจกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมีครั้งที่ 3 ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 08:30 - 12:00 ฟังนำเสนอกรณีศึกษา ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ โคงการบริการวิชาการฯ กลุ่มชีวเภสัชศาสตร์ ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 10:00 - 11:00 ประชุมพิจารณาผลงานสื่อออนไลน์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 นำเสนอฝึกงาน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:30 - 16:00 ประชุม​คณะกรรมการ​บริหาร​งาน​บริการ​วิชาการ​และ​ทำนุ​ฯ​ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 12:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 5/2563 อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 ประชุมกรรมการโครงการดูแลฐานข้อมูลออนไลน์ และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 14:00 - 16:00 สารนิพนธ์ รศ.ดร.วิภาวี เสาหินตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 13:00 - 17:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ชี้แจงรายวิชาและกิจกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 1 : หลักการ ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 2 : สถานการณ์ นโยบายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 09:30 - 13:30 ประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ ระยะ 5 ปี (2564-2568) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 3 : แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การสืบค้นแหล่งข้อมูลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการประเมินหลักฐานทางการแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 4 : การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 5 :การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:00 - 16:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 09:00 - 10:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฐมนิเทศ : แนะนำรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Acute decompensated heart failure นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 10:00 - 11:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Drug-induced cardiac disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Peripheral arterial disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cerebrovascular diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 08:00 - 10:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Venous นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cirrhosis and its นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cholelithiasis and pancreatitis / Alcoholic hepatitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 08:00 - 09:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Drug-induced GI disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Pulmonary arterial hypertension / Drug-induced pulmonary disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Hematologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 1: Cardiology (acute decompensated heart failure and cardiac arrhythmia) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก แนะนำรายวิชา ฐานข้อมูลทางเคมียาและการนำไปใช้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (molecular graphics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Fluid and electrolyte disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2: Cerebrovascular diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Acid-base disorders/Acute kidney injury นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Renal replacement therapy and / Drug-induced renal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Adrenal insufficiency นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Shock นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Shock นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Medical emergencies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 4: Gastrointestinal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Systemic lupus ery-thematosus and drug-induced lupus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 08:30 - 09:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 General principle of pharmacology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 และ 2 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 3 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (3) ส่งผล case study/paper หรือนำเสนอ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 18:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 08:00 - 10:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 1 : ทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 3 : การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 09:00 - 16:00 สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 09:00 - 16:00 สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 09:00 - 16:00 สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 09:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การชั่ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การตวง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น การกรอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 09:00 - 16:00 สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 09:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 10:00 - 11:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Drug-induced cardiac disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Peripheral arterial disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cerebrovascular diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 11:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 08:00 - 10:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Venous นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cirrhosis and its นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Cholelithiasis and pancreatitis / Alcoholic hepatitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ Subclass Rosidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Hematologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 1: Cardiology (acute decompensated heart failure and cardiac arrhythmia) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (molecular graphics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบวิทยานิพนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น (อ.เบญจภรณ์) นางสาวิตรี สอนพงษ์
"
16:00 - 17:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 1 และ 2 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Fluid and electrolyte disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 2: Cerebrovascular diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 09:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สอบปลายภาค หัวข้อที่ 8 ถึง 11 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Renal replacement therapy and / Drug-induced renal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Adrenal insufficiency นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 3 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (3) ส่งผล case study/paper หรือนำเสนอ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 18:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Shock นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Venous นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Medical emergencies นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 4: Gastrointestinal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Systemic lupus ery-thematosus and drug-induced lupus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Acetate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Alterations in cellular and tissue biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 09:00 - 16:00 สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 09:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 09:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท Biological Screening of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 09:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท Trends in Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 09:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ สอบปลายภาค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 09:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 08:00 - 12:00 เภสัชบำบัด 3 Acid-Base, AKI อาจารย์วันนิศา ดงใต้
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 3 : การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 09:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท สอบปายภาค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรือรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Applied microbiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 09:00 - 16:00 สอนโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 1 : หลักการ ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Virus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 2 : สถานการณ์ นโยบายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4. ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Parasite นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 3 : แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การสืบค้นแหล่งข้อมูลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการประเมินหลักฐานทางการแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 4 : การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 5 :การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิต ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 13:00 - 17:00 ฟังนำเสนอฝึกงาน มะเร็ง อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 13:30 - 16:30 ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 09:00 - 12:00 ฟังนำเสนอวิชา Drug formulation Sciences รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อนตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -