กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนพฤษภาคม 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 13:00 - 14:00 จัดเตรียมเอกสารเข้าแฟ้มงานอบรมครู อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
15:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษเพื่อแก้ไขผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 จัดเตรียมเอกสารอบรมครู 5 รอบ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 09:30 - 12:00 ลงนามสัญญาซื้อขาย นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 13:30 - 14:00 ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 09:30 - 11:30 ลงนามสัญญาซื้อขาย นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:30 - 15:30 ลงนามสัญญาจ้างทำของ นางสาวปนิดา มุขมณี
"
15:30 - 16:30 ประชุมเบื้องต้นกับผู้รับจ้างจัดทำระบบติดตามสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 09:00 - 13:00 รับรองแขกจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 16:30 ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2562 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 4/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี
"
12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:30 - 15:30 ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ วาระพิเศษ/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ วาระพิเศษ/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 4/2562 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 09:00 - 16:30 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ป.ตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 14:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 11:00 - 13:00 ประชุมกรรมการฝ่่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 08:30 - 16:30 การตรวจประเมินผู้ได้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ สนง.อาหารและยา นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 11:30 - 12:00 ประชุมกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (จัดทำ SAR) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 09:30 - 16:30 ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 14:00 - 16:00 เตรียมความพร้อม ประชุมทบทวนแผนคณะเภสัชศาสตร์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 12:00 - 14:00 รับรองแขกจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน/IJPS (VDO Conference) นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน เลขนัยสำคัญ และการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 13:30 รับรองคณะผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (FMP) นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน เลขนัยสำคัญ และการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน เลขนัยสำคัญ และการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์หลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 09:30 - 13:00 สอบคัดเลือกหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 09:30 - 11:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 ประชุมคณะกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบฯ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 13:30 - 15:30 ประชุมประธานอนุกรรมการฝ่าย โครงการวิ่งการกุศล 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 10:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:30 - 16:30 ประชุม ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 13:00 - 17:00 1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 1. แนะนำรายวิชา Drug discovery process นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 13:00 - 17:00 1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 2. Structural features, pharmacological activity and drug target binding forces (Chemical bonds/Stereochemistry) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 3. Structure-activity relationship and Quantitative structure-activity relationship นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มย่อย ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 1. บทนำ : แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งค้นคว้า แนะนำจุดประสงค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทนำสู่รายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 4. - Molecular modeling (computer-aided drug design) - Receptor and drug action นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบปลายภาค รายวิชาเทคโนโลยี นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) - Molecular modeling (computer-aided drug design) - Receptor and drug action (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบปลายภาค รายวิชาเทคโนโลยี นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค รายวิชาเทคโนโลยี นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค รายวิชาเทคโนโลยี นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 5. Drug metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 5. Drug metabolism ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 5. Drug metabolism ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 6. Prodrugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชเคมีฯ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 7.Pharmacokinetics Drug absorption and distribution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 15:30 จัดทำ spec ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รายการ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 8. Inorganic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 220-เคมีทางยา (Drug Chemistry) 8. Inorganic drugs ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 11:00 - 13:00 ประชุมทบทวนงานและเตรียมการอบรมครูรุ่นที่ 2 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 12:05 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อย ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 10:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 09:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 11:00 - 12:00 นำเสนอฝึกงาน อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 09:30 - 13:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 09:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 12:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 09:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 09:00 - 09:30 ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ 2/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
09:30 - 10:00 ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ วาระพิเศษ (รับรองผลการเรียนเพิ่มเติม) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 09:00 - 12:00 ประชุม Sakura Program ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 10:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ นางสาวพัทธนันท์ คำผา
"
13:00 - 15:00 ประชุมฝ่ายพิธีการทางศาสนา ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบคัดเลือกหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 09:00 - 09:30 สอบสัมภาษณ์หลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 4/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน 2561 รายวิชา 1503220 เคมีทางยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน และ 1503326 เภสัชเคมี(ครั้งที่ 2) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1503220 เคมีทางยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 14:00 - 16:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 1. Introduction to Microbiology & Taxonomy and Evolution 2. Pathogenicity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 3. Bacterial growth & Cultivation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 14:00 - 16:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 4. Structure & physiology of bacteria นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 14:00 - 16:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 5. Bacterial genetics 6. Mechanisms of antibiotic resistance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 7. Gram positive cocci 8. Gram negative cocci นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 9. Gram positive bacilli นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 10. Gram negative bacilli นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 10. Gram negative bacilli (ต่อ) 11. Anaerobic bacteria นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุลตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 13:00 - 14:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 2. สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของ ราก ลำต้น ใบ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 13:00 - 15:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 3. สัณฐานวิทยาของพืช (2) (ดอก ผลและเมล็ด) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 4. หลักการทางอนุกรมวิธานพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 13:00 - 17:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 5.สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย 6. สมุนไพรกลุ่มเฟิร์นและคล้ายเฟิร์น 7. สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 1) 9.1 Subclass Magnolidae 9.2 Subclass Hammamelidae 9.3 Subclass Caryophyllidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 13:00 - 18:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 10. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) 10.1 Subclass Dillenidae 10.2 Subclass Rosidae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สอบปลายภาค หัวข้อ 2-11 14 ชั่วโมงบรรยาย สอบ 3 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมตามอาจารย์ที่สอน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1502230 เภสัชจุลชีววิทยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุลตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 09:00 - 18:00 โครงการพัฒนาแนวคิดฯ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 2. Precipitation titration 3. Gravimetry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 4. Complexometric titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 5. เภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 6. Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 7. Electrochemical Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:30 สอบย่อย วิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สุดารัตน์ (Summer) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 7. Electrochemical Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 8. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 326 เภสัชเคมีวเคราะห์ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 8. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 10. Redox titration and Electrochemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 10. Redox titration and Electrochemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 2. สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของ ราก ลำต้น ใบ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 8. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 8. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 13:00 - 18:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ 11. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) 11.1 Subclass Asteridae นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 08:00 - 17:00 โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุลตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 09:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 1. Introduction to Biochemistry and Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 2. Cell and Chemical Compositions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 3. Biological Buffers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 4. The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. The Structures and Properties of Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. The Structures and Properties of Lipids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 09:30 - 16:00 ประชุุมกลุ่มย่อย ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. The Structures and Properties of Lipids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 12:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อย ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Enzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Vitamins and Coenzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 09:00 - 14:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 08:00 - 09:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 10. Introduction to Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 12. Protein and Amino Acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 09:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อย ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 09:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 08:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 13. Lipid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. Nucleic acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 09:30 - 11:30 ประชุมกลุ่มย่อย ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -