กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมิถุนายน 2563ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 12:00 - 13:00 ประชุมหารืองานแผน ประกันคุณภาพและสารสนเทศ นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 08:30 - 16:30 ทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 08:30 - 16:30 ทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 08:30 - 16:30 ทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 08:00 - 12:00 เครื่องมือ 7 ชี้น ในการศึกษาบริบทชุมชนแนวทางการวิเคราะห์ โครงสร้างสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน ระบบสุขภาพ การดูแลสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ แนวทางการค้นหาปัญหาของชุมชนแนวทางการรับฟัง ค้นหาปัญหา และการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน การสร้างเครื่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 13:30 - 14:30 สอบสวนวินัยนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 นัดพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 09:30 - 11:00 ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอน ราย ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 09:00 - 16:00 สัมนาสโมสรออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 นัดพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน นางสาวปฐมพร ยังมงคล
"
13:00 - 16:30 สัมมนาสโมสรออนไลน์ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 นัดพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 นัดพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:30 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2562 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 09:00 - 11:00 ประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 16:30 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2562 นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 10:00 - 11:00 หารือการบริหารจัดการวัสดุวิทยาศาสตร์ ของห้องปฏิบัติการ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาและวางแผนการดูแลสุขภาพจิตฯ ครั้งที่ 2/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 ประชุมบุคลากรด้านงานปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
15:30 - 18:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการจัดอบรมออนไลน์ (ครั้งที่ 3) นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 13:00 - 18:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1. บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Introduction to human anatomy and physiology laboratory) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1. บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Introduction to human anatomy and physiology laboratory) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 09:30 - 12:00 ประชุมผู้บังคับบัญชาบุคลากรสายสนับสนุน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1505400 พิษวิทยาคลินิก Principles of Toxicology (II) ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดาตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 7 : โภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด โภชนาการสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 09:00 - 16:00 พบนศ.ปโท รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 นัดพบนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียน นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 09:00 - 11:30 Case discussion (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
13:00 - 16:00 นำเสนอ DIS ฝึกงาน รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 08:00 - 12:00 ฟังนำเสนอ Case ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
13:00 - 16:00 นำเสนอ AC ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 12:00 - 13:00 ผู้ทรงคุณวุฒิรับประทานอาหารกลางวัน นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 9: การวางแผนโภชนาการและสุขภาพเฉพาะราย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 ประชุมเลือกแหล่งฝึก นางธนาพา เชียงแสน
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 DIS กลุ่มคลินิก 2 นำเสนอ AC ผศ.พีรวัฒน์ ผศ.นุตติยา ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
14:00 - 16:00 ประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 08:00 - 18:00 เลือกแหล่งฝึกภาคบังคับ นางธนาพา เชียงแสน
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 08:00 - 18:00 เลือกแหล่งฝึก นางธนาพา เชียงแสน
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 สอนออนไลน์ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 09:00 - 11:00 ประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:00 - 15:00 หารือเรื่องออกแบบกราฟฟิก PHARMOOC@UBU ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 3/2561 เภสัชบำบัด 3 (อาจารย์กำกับการสอบออนไลน์) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 ให้คำปรึกษา นศ.ป.โท รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 09:00 - 13:30 สอนรายวิชาเภสัชบำบัด 3 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 13:30 - 16:30 Case discussion (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 09:00 - 16:30 ปฐมนิเทศ Online บัณฑิตศึกษา 1/2563 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 08:30 - 10:00 สอนเภสัชบำบัด 1 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 08:00 - 12:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด หลักโภชนบำบัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 10 : อาหารแลกเปลี่ยนและดัดแปลงอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรในประเทศไทย แนะนำรายวิชา การสอบและการเก็บคะแนน ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ (face book : Herbs for Health and Beauty UBU) ช่องทางการ Quiz เพื่อเก็บค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 13:30 ประชุมอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 การเรียนรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
13:00 - 16:30 Case Discussion (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 08:00 - 12:00 ฟังนำเสนอ Case ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 08:00 - 12:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา การสุขาภิบาลอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 11 : โภชนบำบัดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 11:30 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชา ครั้งที่ 4/63 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 09:00 - 16:30 ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx 300 กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2563 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 09:30 - 16:00 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่6/2563 นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล
"
13:00 - 14:00 KM งานวิจัย หัวข้อ CD8 T cell immunity during tuberculosis ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 08:30 - 12:00 ปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปี1-4 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 08:30 - 13:00 การอบรมเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 ปฐมนิเทศออนไลน์ นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 09:00 - 13:00 การสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางวาริณี แสงประไพ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 09:00 - 13:00 ประชุมวาระพิเศษเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนฯ นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 09:30 - 12:00 ประชุุมคณะกรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 08:00 - 13:00 การจัดสรรพื้นที่บริเวณห้องพักอาจารย์เดิม นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 13:30 - 16:30 ประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาตร์สุขภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 09:30 - 12:00 รับฟังคำชี้แจงการใช้ระบบ PhaPAB นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 13:00 - 13:30 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ google classroom และ UBU LMS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 15:30 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 1. Body temperature regulation and fever (2 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 15:00 - 17:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2.1 Structure and function of the NS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 Senior project ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
12:15 - 16:30 นัดประชุุมออนไลน์ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 DIS กลุ่มคลินิก 2 นำเสนอ JC ผศ. พีรวัฒน์ ผศ.นุตติยา ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
12:15 - 16:30 ฟังการน้ำเสนอนักศึกษา (JC) ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 13:00 - 15:00 DUE อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 09:30 - 11:00 ประชุมการจัดการเรียนการสอน กลุ่มย่อยเภสัชเวท ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:30 นัดประชุม presest งาน online กับ นศ. ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 นัดประชุม presest งาน online กับ นศ. ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
12:00 - 13:00 วิพากษ์ข้อสอบ โภชนาการและโภชนบำบัด (1502 506) อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 14:00 - 16:00 ประชุมย่อย เภสัชวิทยา อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 ฝึกงาน Fammed อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
"
13:30 - 16:30 ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 3/2563 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 13:20 - 16:20 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 ฝึกงาน Fammed อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 13:00 - 15:00 ประชุมซ้อมการใช้ Team อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 ประชุมวางแผนการเตรียมประเมินร้านยาคุณภาพ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:00 - 15:00 อ.ทรงพร นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
12:00 - 13:00 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 16:00 เตรียมแนะนำการเรียน เภสัชวิทยา 1 และสัมมนา ฯ 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 08:30 - 12:30 สอนบรรยาย เภสัชวิทยา 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 15:30 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
15:30 - 16:30 พบ นศ วทม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
"
13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 12:30 - 17:30 1503329 Atomic Spectroscopy ผศ.ทรงพร จึงมั่นคงตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 09:30 - 11:30 ประชุมวางแผนการจัดทำสื่อออนไลน์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:30 - 16:00 ประชุมประธานฝ่ายเพื่อเตรียมงานโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ ปี 63 ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 Senior project อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 13:00 - 15:00 นำเสนอ JC ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ โครงการบริการวิชาการ กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 19:00 ฟังนำเสนอ Case ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 ฟัง AC ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 13:00 - 17:00 ทดสอบ OBS ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 09:30 - 16:30 เตรียมสื่อออนไลน์ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 13:00 - 17:00 เตรียมสื่อออนไลน์ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 09:15 - 16:00 เตรียมการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:30 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 09:15 - 16:30 ติดต่องานเรื่อง DIS กับนักศึกษาฝึกงานผลัด 3 ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:30 เตรียมการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 09:00 - 16:30 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 ประชุมแผนงานวิจัย วช ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 08:00 - 10:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 12 : การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 13:00 - 18:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วยปฏิบัติการที่ 6: การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อลดปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 08:00 - 13:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 18:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 9 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 09:00 - 16:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:30 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 08:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 1. ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:00 - 16:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 08:00 - 12:00 1. กระบวนการวิจัยและประเภทของการวิจัย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1.Objective and Subjective Measurement นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 08:30 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 10 : อภิปรายกรณีศึกษา เรื่อง ความผิดพลาดที่เกิดอันตรายกับผู้ป่วยและแนวทางป้องกัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 11 : เรื่องการจัดการกับความผิดพลาดและความเสี่ยงทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 ความน่าจะเป็น (Probability) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Biochemical genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Classical genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome and chromosomal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม แนะนำรายวิชาและการประเมินผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 2. ประวัติวิชาชีพเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (structure based) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Clinical use of Absorption and Distribution principle นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 5: Hematologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย การพัฒนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย การพัฒนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Glomerulonephritis and nephrotic syndrome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Geriatric pharmacotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 08:00 - 16:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 08:00 - 16:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Geriatric pharmacotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ กับสุขภาพ ความแตกต่างของมุมมองด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ กับสุขภาพ ความแตกต่างของมุมมองด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Geriatric pharmacotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 7: Septic shock 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 8: Renal replacement therapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 08:00 - 16:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 08:00 - 16:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค รายวิชาโรคเรื้อรัง อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Antibiotics (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 08:30 - 09:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 1.Introduction to pharmacotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 2. Systematic approach to pharmaceutical care นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 3.Adverse drug reactions and Drug allergy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 1. Principles of Toxicology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 1. บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 09:00 - 11:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 Micromeritics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาเม็ด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Introduction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Physical examination skills for pharmacists and Interpretation of clinical laboratory data นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 แนะนำวิชา 1 Adrenergic drug นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 08:00 - 10:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Drug use evaluation (DUE) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 4.Drug interaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 1.4. The Importance of Dose and the Dose–Response Relationship นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 2. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation; HA) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 08:00 - 16:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 08:00 - 16:00 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค รายวิชาโรคเรื้อรัง อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 1. Introduction to Dosage Forms and Biopharmaceutics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 2. State of Matter and Physical Properties of molecules นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 09:00 - 10:00 1503 310-เภสัชเวท Introduction to Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท 2. Ethnobotany นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 3. Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 แนะนำรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 1. Introduction 2. UV นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 3. Fluorescence นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 08:30 - 09:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 General principle of pharmacology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immunology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท แนะนำรายวิชา / ดูภาพยนตร์ / ตรวจรับเครื่องแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 State of Matter and Physical Properties of molecules (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 3. Solutions and Colligative Properties นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 3. Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 4. Atomic Spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ ทบทวนเนื้อหาและเตรียมตัวสอบกลางภาค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ . การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 ภูมิคุ้มกันวิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 13:00 - 14:00 1503 310-เภสัชเวท 1. Introduction to Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 1503 310-เภสัชเวท 2. Ethnobotany นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 3. Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (1 และ 2) เตรียมตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (1 และ 2) เตรียมตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กปฎิบัติการที่ 4 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 08:00 - 10:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 5 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 6 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 ● Medical terminology quiz 1 ● Systematic approach to Pharmaceutical care ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (Obesity) และกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก (metabolic syndrome) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (structure based) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Clinical use of Absorption and Distribution principle นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ ทบทวนเนื้อหาและเตรียมตัวสอบกลางภาค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ . การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 5: Hematologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิต ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย การพัฒนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย การพัฒนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Glomerulonephritis and nephrotic syndrome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฎิบัติการเภสัชบำบัด 3 อาจารย์วันนิศา ดงใต้
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 09:00 - 15:00 ฟังนำเสนอ JC TDM ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Geriatric pharmacotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ กับสุขภาพ ความแตกต่างของมุมมองด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ กับสุขภาพ ความแตกต่างของมุมมองด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 18:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 Pediatric pharmacotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 7: Septic shock 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 8: Renal replacement therapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503310 เภสัชเวท นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (1 และ 2) เตรียมตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การตั้งตำรับยาน้ำ (1 และ 2) เตรียมตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กปฎิบัติการที่ 4 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 08:00 - 10:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 5 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 6 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 บทนำเข้าสู่ 1502 223 ปฏิบัติวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 1. แนะนำรายวิชาและการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 บันทึก VDO เรื่อง Pattern of inheritance ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2.1 Structure and function of the NS (5 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 บทนำเข้าสู่วิชา 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง (Obesity) และกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก (metabolic syndrome) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2.1 Structure and function of the NS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 08:00 - 10:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 09:00 - 16:00 โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิต ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิต ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
13:00 - 18:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วยปฏิบัติการที่ 6: การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อลดปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 13:30 - 16:00 นำเสนอ DIS clerkship รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 08:00 - 13:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 18:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล / ปฏิบัติการที่ 9 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 12:30 - 16:00 DIS ฝึกงาน รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 09:30 - 12:30 ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 10:00 - 12:00 ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง Academic in service อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 12:30 - 15:30 สอบกลางภาควิชาโภชนาการและโภชนบำบัด (1502 506) อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 13:00 - 16:00 สอน state of matter รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 08:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 09:00 - 16:00 การสอน UV-Vis Fluorescence ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 12:45 - 16:00 สอนบรรยาย เภสัชวิทยา 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย จิตวิทยาพัฒนาการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 08:45 - 16:30 สอนวิชา Pharmaceutical Technology 1 ปี 3 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 11 : เรื่องการจัดการกับความผิดพลาดและความเสี่ยงทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 11 : เรื่องการจัดการกับความผิดพลาดและความเสี่ยงทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 13:30 - 16:30 ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 08:45 - 12:00 senior project รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 12:45 - 16:00 DIS รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 12:30 - 15:00 สอบกลางภาควิชาโภชนาการและโภชนบำบัด (1502 506) อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 09:00 - 16:00 ยาในชีวิตประจำวัน ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -