กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกรกฎาคม 2562ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 09:00 - 11:30 ลงนามสัญญาจ้างทำของ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 09:30 - 16:00 ลงนามสัญญาซื้อขาย นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 09:30 - 12:00 เตรียมงานฝ่ายเอกสารและประเมินผล ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 งานวิชาการจัดห้องเรียน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 08:00 - 16:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 09:00 - 11:00 พิธีมอบทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 09:00 - 21:00 โครงการพาแลงเขียวมะกอก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
17:00 - 20:30 IPE ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 17:00 - 20:30 IPE ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 12:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะ :เทคนิคการอ่านตำราเรียน (ปี 1) ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 16:00 - 20:00 ซ้อมพิธีไหว้ครู นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 13:00 - 17:00 พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 09:00 - 16:00 RDU ย้ายไปเรียนศรีพานิช เนื่องจากรุ่นพี่ขออนุญาตใช้ห้องเพื่อซ้อม ospe นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 08:30 - 16:30 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 09:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 6/2562 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ วาระ พิจารณารับรอบสมาชิกหน่วยงานในเครือข่าย นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 11:30 - 13:10 ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายวิชา ป.ตรี เทอม 3/2561 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 11:00 - 14:00 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ประจำห้อง โครงการ IPE นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมเตรียมงานโครงการประชุมวิชาการ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ (คณะกรรมการอำนวยการ) นางสาวดารุณี นามห่อ
"
13:30 - 16:00 ประชุมเตรียมงานคืนสู่หย้า ฝ่ายสถานที่ นายทยากร วริทธานนท์
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 11:30 - 16:30 การตรวจเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ EdPEx 200 รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 3 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 08:30 - 16:30 การตรวจเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ EdPEx 200 รุ่นที่ 6 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
16:30 - 21:00 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 10:00 - 14:00 รับรองอาจารย์พิเศษ ภก.วิพิน กาญจนการุณ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 16:30 ประชุมสรุปงานฝ่ายสวัสดิการ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
16:30 - 21:00 สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 13:30 - 16:00 ประชุมคณะอนุกรรมการงานวิ่งการกุศล (หมอยาพาแล่น) ฝ่ายสถานที่ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:30 ประชุมเตรียมงานโครงการความก้าวหน้าฯ ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
11:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 รับรอง Prof.Hayakawa นางสาวดารุณี นามห่อ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 09:30 - 11:00 ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
11:00 - 13:00 รับรอง คณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
15:00 - 16:00 ประชุมโครงการวิจัยตำรับยา ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 12:00 - 13:00 สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 2. การสนทนา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 09:00 - 11:30 ประชุมหารือการพัฒนานักศึกษาตามฐานชั้นปี ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 12:00 - 14:00 ทดสอบประชุมทางไกล นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 09:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 12:00 - 14:00 ทดสอบ tele conference นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
"
14:00 - 17:00 ประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 11:00 - 12:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการชั้นปีที่ 1 (รับรองวิทยากร) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:30 - 17:30 การสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 4. การซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :4. การซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 11:00 - 12:00 ตรวจรับ ระบบติดตามสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพ 1 ระบบ นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 ประชุมตามงานคืนสู่เหย้า ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โครงการจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล "หมอยาพาแล่น" นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:30 ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการโครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 805-สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 : ชี้แจงการค้นคว้าเอกสาร การเลือกหัวข้อ การทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบการนำเสนอและการประเมินผล นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 15:00 - 16:30 การตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 09:30 - 12:00 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 09:00 - 16:30 การตรวจเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ EdPEx 200 รุ่นที่ 6 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 09:00 - 13:00 ชี้แจงข้อมูลจากศูนย์สอบสภาเภสัชฯ อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 09:00 - 16:00 1501 805-สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 : นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบที่ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง 1. ธรรมชาติของมะเร็ง (The nature of cancer) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง 2. สาเหตุของโรคมะเร็ง (Identifying the causes of cancer) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม 3. Bacterial growth & Cultivation 4. Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
12:30 - 13:30 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก วาระพิเศษ/2562 พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 13:00 - 15:00 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง 2. สาเหตุของโรคมะเร็ง (Identifying the causes of cancer) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง 3.ยีนก่อมะเร็งและจีนต้านมะเร็งในเซลล์ (Cellular oncogenes and tumor suppressor genes) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:00 1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 14:30 นัด เภสัชวิทยา PD ทบทวน (2) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 09:00 - 11:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 5. Structure & physiology of bacteria นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 6. Bacterial genetics 7. Mechanisms of antibiotic resistance นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 8. Gram positive & Gram negative cocci นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 4.วัฏจักรของเซลล์ละการควบคุม (Cell cycle and control) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 5.การเกิดมะเร็งหลายขั้นตอน (Multistep tumorigenesis) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:00 1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 18:00 ประชุมเตรียมการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 09:00 - 16:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 6.ปัจจัยการเจริญเติบโตและตัวต้อนรับ และการส่งสัญญาณ ในเซลล์ (Growth factors and their receptors and cytoplasmic signaling) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:00 1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 18:00 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:30 1503329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:30 ประชุมคณะกรรมการหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
"
13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ครั้งที่ 6/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี
"
16:15 - 18:00 ประชุมการแสดงคืนสู่เหย้าฯ ดร.วันนิศา ดงใต้
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 3. การวิจัยแบบ intervention study นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 17:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 4. การวิจัยแบบ advanced case-control สำหรับเภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 2. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ช่วงที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 3. ปฏิบัติการที่ 1 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 09:00 - 11:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ งานคืนสู่เหย้า ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 14:30 นัด เภสัชวิทยา PD อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
16:00 - 19:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม A อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 08:30 - 09:55 1503329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
10:00 - 12:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:15 - 18:30 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม B อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:30 ประชุม senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 5. การวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยเชิงประเมิน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หัวข้อที่ 2: กระบวนการของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 08:00 - 11:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 4. ปฏิบัติการที่ 2 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 5. ปฏิบัติการที่ 3 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 18:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 2 (ต่อ) กระบวนการของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมภายใน โครงการคืนสู่เหย้า 25 ปี นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 10:00 - 17:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม D, E และ F อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 08:30 - 11:30 สอบโครงร่างสารนิพนธ์ รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
"
15:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 6. การวิจัยแบบ advanced cohort study สำหรับเภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หัวข้อบรรยายที่ 3: เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
17:00 - 19:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 2 กระบวนการของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 08:00 - 11:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 6. ปฏิบัติการที่ 4 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 4) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
11:00 - 12:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 2 (ต่อ) กระบวนการของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 7. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สเตอริโอเคมี นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 11:00 - 12:00 1505 400 พิษวิทยา (สอนเสริม) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
17:00 - 19:00 ซักซ้อมการนำเสนอ Sakura Exchange Program ดร.วันนิศา ดงใต้
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 5/62 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 แนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามสุขภาวะเด็กวัยเรียน (กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์) ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 09:00 - 11:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : แนวคิดและหลักการของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : สถานการณ์ นโยบายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 งานวิชาการจัดห้องเรียน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมแบ่งกลุ่ม รายวิชาเภสัชกรรมชุมชน อ.จีริสุดา และ นพ.อนุชิต (รพ.วาริน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 1 : อภิปรายกลุ่มย่อยโดย นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 16:00 - 18:00 นัด เภสัชวิทยา PD อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 2 : อภิปรายกลุ่มย่อยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 08:00 - 20:00 ซ้อมospe ร่นพี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 08:00 - 20:00 ซ้อม ospe รุ่นพี่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 RDU ย้ายไปเรียนร้านยา เนื่องจากรุ่นพี่ขออนุญาตใช้ห้องเพื่อซ้อม ospe นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 RDU ย้ายไปเรียนร้านยา เนื่องจากรุ่นพี่ขออนุญาตใช้ห้องเพื่อซ้อม ospe นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Structure and function of the NS (6 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Chromosome and chromosomal disorders นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Structure and function of the NS (6 hrs)(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : CChromosome and chromosomal disorders (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Pattern of inheritance นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 13:00 - 21:00 แต่งตัวเตรียมพร้อมสำหรับนักแสดงในงานราตรีเขียวมะกอก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น นางสาวสมพร นันตะเสน
"
17:00 - 20:30 IPE ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Structure and function of the NS (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:30 IPE ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Pattern of inheritance (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Sensory system (6 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Pattern of inheritance (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Population genetics นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Flow of genetic information นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 08:00 - 11:00 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้ จากตัวอย่าง (Sampling distributions) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:30 - 12:30 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Flow of genetic information (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Motor system (4hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Flow of genetic information (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Motor system (4hrs)(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Regulation of gene expression นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 08:00 - 16:00 สอนรายวิชา 1503104 น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integrative neurophysiology (7 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Regulation of gene expression (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 งานวิชาการจัดห้องเรียน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses. นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี (ต่อ ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 08:00 - 09:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ประวัติวิชาชีพเภสัชกรรม นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses. นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 17:00 - 20:30 IPE ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 17:00 - 20:30 IPE ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :สเตอริโอเคมี นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชสนเทศ เพื่อการสร้างสื่อวิชาชีพ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 09:00 - 14:00 จัดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา 2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :สอบทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :บทบาทเภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก(ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :องค์กรวิชาชีพและสภาเภสัชกรรม นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : แนะนำรายวิชา 1 ฐานข้อมูลทางเคมียาและการนำไปใช้ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 : 1. Acute decompensated heart failure นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 : 2.Cardiac arrhythmias นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 : 3. Cerebrovascular diseases นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : 1. สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย การพัฒนา :ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชนบท ความเข็มแข็งของชุมชน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 08:30 - 12:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : แนะนำรายวิชา นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : แนะนำรายวิชา นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : กิจกรรม 1: Pharmacists’ Role in Drug Marketing นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
17:00 - 20:30 IPE ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 17:00 - 20:30 IPE ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 08:00 - 09:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :4. Drug-induced cardiac disorders นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
09:00 - 10:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :5. Peripheral arterial disease นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :6. Venous thromboembolism นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :7. Cirrhosis and its complications นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
15:00 - 17:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :8. Cholelithiasis and pancreatitis นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 15:00 - 16:30 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ รอบเพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 10:00 - 11:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :9. Alcoholic hepatitis นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :10. Drug induced GI disorder นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : 2. ปัจจัยสังคมกับสุขภาพ ความยากจนกับสุขภาพ ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : กิจกรรม 2: Market Survey นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : Marketing Strategy for Pharmaceutical and Healthcare Businesss นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : 7.Product Life Cycle, IMC, and CSR 8. Effective Marketing Plan นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : 3. วัฒนธรรม ความเชื่อ กับสุขภาพ ความแตกต่างของมุมมองด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : ปฏิบัติการที่ 1 เครื่องมือ 7 ชี้น ในการศึกษาบริบทชุมชน แนวทางการวิเคราะห์ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน ระบบสุขภาพ การดูแลสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Clinical use of Absorption and Distribution principle นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 09:00 - 11:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :11. Pulmonary arterial hypertension นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
11:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :12. Drug induced pulmonary disorder นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 08:30 - 16:30 กิจกรรมโครงการ PASS : ฝึกทำโจทย์และเฉลย กลุ่มโรค นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 08:00 - 18:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :13. Hematologic disorders นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :14. Shock นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Principles of drug dispensing and communication skills นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : แหล่งสืบค้นข้อมูลสมุนไพร นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : 2. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation; HA) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous quality improvement; CQI) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:00 - 18:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 2. ระบบบริการสุขภาพและงานสาธารณสุข นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 3. จิตวิทยาในการบริการด้านสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : หลักการในการเยี่ยมชุมชน 1 นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :hypothesis formulation นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 08:00 - 09:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Adrenergic drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
09:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : แนะนำรายวิชา Cholinergic drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : The Importance of Dose and the Dose–Response Relationship นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : ความรู้และทักษะของเภสัชกรที่พึงมีในการเยี่ยมชุมชน นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 08:00 - 11:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Adverse drug reactions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Drug allergy and drug-induced dermatological disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:30 IPE ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : การวิเคราะห์และประเมินรายงานข้อมูลสมุนไพร นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด นางสาวสมพร นันตะเสน
"
15:00 - 17:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 3. ระบบประกันสุขภาพ และการปฏิรูประบบสุขภาพและ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
17:00 - 20:30 IPE ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 4. ทักษะการสื่อสาร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ :Physical examination skills for pharmacists นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : แนะนำรายวิชา Cholinergic drugs (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : 2.3. Methods to Reduce or Prevent Absorption นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 4. ทักษะการสื่อสาร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ :Interpretation of clinical laboratory data นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Principle of drug interaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research(ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Drug use evaluation (DUE) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antihistamines นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Clinical Toxicology Conference I นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Women’s health นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 4. หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้นและดัชนีสุขภาพอนามัย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 08:00 - 10:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 3. Clinical Toxicology Conference I 4. Chemicals and Environmental Toxicants 4.1. Nitrates and Nitrites นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 4. ทักษะการสื่อสาร นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Survey Research นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 08:00 - 09:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antihistamines นางสาวสมพร นันตะเสน
"
09:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Pesticides นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : การจัดตั้งร้านยา นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 08:00 - 09:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : การประยุกต์ใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข นางสาวสมพร นันตะเสน
"
09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : สมุนไพรที่มีแนวโน้มการใช้ในงานสาธารณสุข นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 5. ระบาดวิทยากับปัญหาสาธารณสุข นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : ระบบกระจายยาในโรงพยาบาล (Drug distribution system) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:00 - 19:00 เภสัชบำบัด 3 กิจกรรมสอนเสริม อ.มานิตย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 5. การให้การปรึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)* นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :2. State of Matter and Physical Properties of molecules molecules (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :3. Solutions and Colligative Properties นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 16:00 - 17:30 Post test สารนิพนธ์ PD อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 08:00 - 11:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Pharmacodynamics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
11:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Adverse drug reaction and drug interaction นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 09:00 - 10:00 นัด เภสัชวิทยา PD อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Complements นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 1 เทคนิคทั่วไปในปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท และการสกัดพืช นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 10:00 - 14:30 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม C อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 1. ปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง Physical properties of molecules: Solubility and miscibility นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 2. ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง Physical properties of molecules: Partition coefficient นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
17:00 - 20:30 IPE ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 13:00 - 14:30 นัด เภสัชวิทยา PD ทบทวน (1) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
16:00 - 17:00 นัด เภสัชวิทยา กลุ่ม D E F อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
17:00 - 20:30 IPE ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 3 UV-Vis spectroscopy for qualitative analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 08:30 - 09:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the autonomic nervous system นางสาวสมพร นันตะเสน
"
09:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the autonomic nervous system(ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : 2. Pharmacokinetics - Pharmacodynamics (1) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Immune response นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Amino Acid Derived Products นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :4. Solubilization นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 08:30 - 09:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Neuromuscular blocking agents นางสาวสมพร นันตะเสน
"
09:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Sympathomimetic and sympatholytic drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : 2. Pharmacokinetics - Pharmacodynamics (2) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Immunopathology , Immunological techniques นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 3. ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง Solutions and solubilization: Micellar solubilization นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 4. ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง Solutions and solubilization: Complexation นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 4 UV-Vis spectroscopy for quantitative analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 5. Infrared spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 4 UV-Vis spectroscopy for quantitative analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 08:30 - 09:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Introduction to CNS pharmacology นางสาวสมพร นันตะเสน
"
09:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs used in mood disorder นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 10:00 - 11:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Introduction to biological products นางสาวสมพร นันตะเสน
"
11:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Bacterial vaccines and toxoids : BCG vaccine นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 2 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และการตรวจสอบสารกลุ่มกรดอะมิโนและไซยาโนเจเนติกส์ไกลโคไซด์ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :5. Pharmaceutical Buffers นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :6. Pharmaceutical Packaging นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Alkaloids นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 5 Infrared spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 08:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 6. Polarimeter 7. Refractometer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 5 Infrared spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : ปฏิบัติการที่ 1 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : ปฏิบัติการที่ 2 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (2) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ: ปฎิบัติการที่ 3 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (3) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 15:30 - 18:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 2. การตั้งตำรับยาน้ำ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 2. การตั้งตำรับยาน้ำ (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ: การตั้งตำรับยาน้ำ ( ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 08:30 - 12:30 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) : 1. แนะนำรายวิชา และ บทนำเกี่ยวกับเครื่องสำอาง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) : 2. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 09:00 - 16:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) : 3. หลักการออกแบบและตั้งตำรับอิมัลชันทางเครื่องสำอาง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) : 4. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :5. ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :5. ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :6. เทคโนโลยีการใช้สีและกลิ่นเพื่อการตกแต่ง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 2 Medical terminology quiz 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 08:00 - 10:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 1. บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 2. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 3. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 09:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 1 : ทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทาง เภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 14:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 3 Medical terminology quiz 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 4. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 2 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฎิบัติการครั้งที่ 4 Medical terminology quiz #3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ :ปฎิบัติการครั้งที่ 5 Medical terminology quiz #4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 5. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 3 : การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ปฏิบัติการที่ 1 Cardiology Assignment นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 09:00 - 11:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 6. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 4 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมฯ (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -