กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกรกฎาคม 2563ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 09:30 - 16:30 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 2564-2568 แผนปฏิบัติการ 2564 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 สอบข้อเขียนช่างเทคนิค นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 13:00 - 15:00 จัดเตรียมเอกสารโครงการฯ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 14:00 - 17:00 ประชุมกรรมการพัฒนา pharmooc ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อย cpe รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 สัมมนาทางเภสัชวิทยาครั้งที่ 2 อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 08:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 09:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 สัมมนาทางเภสัชวิทยาครั้งที่ 3 อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 17:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน นำเสนอรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องที่ศึกษาของแต่ละกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 2. พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมสัมนา ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการหน่วยผลิตยาฯ ครั้งที่ 1/2563 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 10:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 ตรวจสอบกำจัดปลวก นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 บันทึก VDO การสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 13 นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 1 วิชาเภสัชบำบัด 3 ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 4. ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) 5. ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) 6. การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) ***รูปแบบการเรียนการสอนแบบออ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
"
15:00 - 16:00 หารือสารสนเทศ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 4. ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) 5. ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) 6. การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) ***รูปแบบการเรียนการสอนแบบออ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 13:00 - 17:00 ประชุม PharMOOC ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 กิจกรรมสอนเสริม อ.นิภาพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 หารือแนวทางจัดทำ VOC และเตรียมแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะตาราง SIPOC จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการผลิตบัณฑิต) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 15 นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 2 วิชาเภสัชบำบัด 3 ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 4. ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 สัมนา journal club TDM ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
"
13:00 - 16:00 นำเสนอฝึกงาน Family medicine อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 สัมนา journal club TDM ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 4. ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 11:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณี พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2563 นางสาวพัทธนันท์ คำผา
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 5. ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการจัดอบรมออนไลน์ PHARMOOC@UBU นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 12:00 - 13:30 ประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลคณะเภสัชศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครัั้งที่ 7-2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 5. ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมทำสื่อ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา กรณีศึกษา 12 : โภชนบำบัดผู้ป่วยโรคไตและโรคเก๊าท์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Neurophysiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 2. Questionnaire Development for Observed and Latent Variables นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด โภชนบำบัดผู้ป่วยโรคตับและโรคทางเดินอาหาร / โภชนบำบัดผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้และภาวะไข้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา 13 : โภชนบำบัดผู้ป่วยโรคตับและโรคทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 2. คำนิยามเครื่องสำอางตามกฎหมาย โครงสร้างผิว ชนิดของผิวและการเลือกใช้เครื่องสำอางทำความสะอาดผิว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:15 - 17:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 3. การวิจัยแบบ intervention study นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 09:30 - 12:00 สอบสัมภาษณ์ช่างเทคนิค นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา กรณีศึกษา โภชนบำบัดผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้และภาวะไข้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 3. ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว กำจัดฝ้า และผลิตภัณฑ์กันแดด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 506-โภชนาการและโภชนบำบัด กรณีศึกษา กรณีศึกษา โภชนบำบัดผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้และภาวะไข้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 สัมนาป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 4. การวิจัยแบบ advanced case-control สำหรับเภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 4. Dimensions of Questionnaire 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 08:00 - 16:00 ฟังนำเสนอ Case ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 08:00 - 16:00 ฟังนำเสนอ Case ห้อง 2 (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอน อ.มานิตย์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 4. สุคนธบำบัดและสปา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 17:00 นำเสนองานเภสัชนิเทศ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 09:00 - 15:00 ฟังนำเสนอ JC (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 5. การวิจัยแบบ advanced cohort study สำหรับเภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 4. Dimensions of Questionnaire 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:30 conference เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 12:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่6/2563 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูล
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 4/2563 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 12:30 - 16:30 สอบวิชาการออกเเบบเเละพัฒนาสูตรตำรับฯ รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 09:00 - 13:00 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 4/2563 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุม​คณะกรรมการ​บริหาร​งาน​บริการ​วิชาการ​และ​ทำนุ​ฯ​ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 10:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณา นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 12:30 - 16:30 กิจกรรมแนะแนว นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 10:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณี พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  สูญไป หรือไม่จำเป็นในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2563 นางสาวพัทธนันท์ คำผา
"
13:30 - 16:30 ประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาตร์สุขภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 08:30 - 10:00 สอน GE ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
12:00 - 16:00 ประชุมวาระพิเศษเตรียมความพร้อมโครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนฯ นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 09:30 - 12:30 ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 09:00 - 11:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:30 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 ออนไลน์ฝึกงาน ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:30 กิจกรรม KM เรื่อง การใช้ Microsoft excel เบื้องต้น นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:30 กิจกรรม KM เรื่อง การใช้ Microsoft excel ขั้นสูง นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:30 สอนบรรยาย เภสัชวิทยา 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
12:45 - 16:30 วิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 13:00 - 15:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Sensory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 14:00 ประชุม อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
14:00 - 16:00 นัดคุยงาน DIS กับนักศึกษาฝึกงาน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:30 Introduction to autonomic drugs ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:30 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 นำเสนอฝึกงาน DUE ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 3. Scale Development & Types of Scale นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 14:30 - 17:30 Sensory system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 10:45 - 12:00 นำเสนอ DIS อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
"
13:00 - 15:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Motor system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากใบ รากเหง้า แร่ธาตุ สัตว์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 16:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:30 สอนเภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:00 นำเสนอ SOAP NOTE (Fammed) อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 ประชุมสื่อออนไลน์ (ADHD) อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 13:30 - 15:30 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ DIS ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integrative neurophysiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 นัดพบ นศ.สารนิพนธ์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 1 - วิธีเลือกใช้ในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง ผลัด 3 รอบ 2 กลุ่ม 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 สัมนา ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:00 - 16:00 Senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
16:05 - 20:00 สอนสถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 09:30 - 12:30 ฟังนำเสนอฝึกงานด้าน มะเร็ง ผลัด 3 รอบ 2 กลุ่ม 2 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:00 พบกลุ่มย่อยสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 4. หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:30 สอนเภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 พบนักศึกษากลุ่ม Conference ผศ.ทรงพร จึงมั่นคงตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 09:00 - 16:30 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
13:00 - 16:30 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 08:00 - 16:00 ฟังนำเสนอ Case และ JC (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุมการจัดทำสื่อ Animation อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 7/2563 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมติดตามงานโครงการความก้าวกน้าทางเภสัชศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 15:00 - 17:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 รายวิชาฝึกงาน DUE นำเสนอกรณีศึกษา ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 นำเสนอความก้าวหน้ารายงานการวิจัย ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 16:00 - 17:00 นศ.ขอนัดพบ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 15: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:30 สอนเภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:30 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 09:30 - 10:30 ตรวจรับสื่อออนไลน์ กลุ่ม 12-18 ปี ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 นัดพบกลุ่ม conference วิชา ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์2 ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:00 - 14:00 รับมอบสื่อออนไลน์ ระดับช่วงอายุ 6-12 ปี อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 หลักวิจัย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 12 : การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 08:30 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 13 : ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 ความน่าจะเป็น (Probability) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 08:30 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 08:30 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 6. ปฏิบัติการที่ 3 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 08:00 - 10:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย กรณีศึกษาเพิ่มเติมด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมที่พบบ่อยทางคลินิกและความเสี่ยงทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 15 : การนำเสนอสื่อสร้างสุข ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 ความน่าจะเป็น (Probability) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:05 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 08:30 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 08:30 - 12:30 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:10 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 08:30 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 08:30 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 ฝึกงาน DUE ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 ความน่าจะเป็น (Probability) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 15: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 สอบทักษะทางเภสัชกรรมคลินิก (Clinical OSPE) เภสัชบำบัด 3 ดร.วันนิศา ดงใต้
"
16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 ความน่าจะเป็น (Probability) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 08:30 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 6. Rasch Model 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 08:30 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 08:30 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 12:45 - 16:00 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 08:30 - 10:00 Conference รายวิชาเภสัชเคมีวเคราะห์ 2 กลุ่ม ผศ.ดร.จารุวรรณ โดย นายศิวดล ทองสี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ข้อมูลสำคัญของน้ำมันหอมระเหย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Chromosome and chromosomal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Pattern of inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Population genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 2. สเตอริโอเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Flow of genetic information นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 นำเสนอฝึกงาน DUE ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Flow of genetic information นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Flow of genetic information นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 3 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Regulation of gene expression นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Regulation of gene expression นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 3 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้ จากตัวอย่าง (Sampling distributions) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 4. หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic testing and genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความน่าจะเป็น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 3. การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชสนเทศ เพื่อการสร้างสื่อวิชาชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยเวชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 : แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ การใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย การใช้บริการสำนักวิทยบริการ เทคนิคการสืบค้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ ระบบสาธารณสุขของไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยการนวด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 การใช้ g-suite for education/online tools นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 รายวิชาฝึกงาน DUE นำเสนอกรณีศึกษา ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 5. องค์กรวิชาชีพและสภาเภสัชกรรม ผศ.(พิเศษ) ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 15: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ Conference 1 ครั้งที่ 1: รู้ลึก เรื่องราว เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์ในด้านต่างๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน . พืช และสัตว์มีพิษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ความรู้สึกทั่วไป นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 9: Medical emergencies and ACLS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 10: Musculoskeletal disease (SLE) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 11: Acute care 1 (เหนื่อย เพลีย) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 12: Acute care 2 (อ่อนแรง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 3. กลไกการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย รูปแบบยาเตรียม และเทคนิคการใช้ยาแบบต่าง ๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Effect of pH balance on drug efficacy and toxicity ในทางเภสัชเคมีคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีคลินิก Clinical Chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 09:00 - 16:00 เตรียมการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 14: Acute care 3 (fever) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 4. ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีคลินิก Clinical Chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีคลินิก Clinical Chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 15: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 5. ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค 1/2563 ชั้นปีที่ 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 6. ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 09:00 - 13:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาเม็ด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 17:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 การควบคุมคุณภาพยาเตรียมรูปแบบของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Hypothesis formulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Principles of drug dispensing and communication skills นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Hypoglycemic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 2. Principles in Management of Poisoned Patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (IPD) และงานบริบาลเภสัชกรรม ภก.วัชโรดม ศุภลักษณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 Capsules & Miscellaneous solid dosage forms นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาเม็ดเคลือบ (Film coated tablet and sugar-coated tablet) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Infant formula and medical foods นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 First aid and medical devices นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 08:00 - 10:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 anticancer (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Antibiotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 5. Gynecologic and obstetric disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 2.3 Decontamination นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 4. ระบบกระจายยาในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 09:00 - 11:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 น้ำที่ใช้ในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาปราศจากเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาปราศจากเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 13:00 - 18:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Gastrointestinal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 6. Dermatologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 6. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ภก.จักรกฤษ บุษพันธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 การตรวจสอบยาปราศจากเชื้อที่ผลิตเสร็จแล้ว (sterility test, leak test, pyrogen test, clarity/particulate matter test) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 9. สถานที่และผังโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อและยารูปแบบอื่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Survey Research นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 6. Dermatologic disorders (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 นำเสนอ AC ฝึกงาน DUE ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:00 นำเสนอ AC ฝึกงาน DUE ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 7. Rheumatologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 09:00 - 14:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 10. กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการตรวจสอบความถูกต้อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 17:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ และจมูก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Qualitative research methods นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 7. Rheumatologic disorders (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Antiviral & antifungal agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Qualitative research methods นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 5. Infrared spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 6. Polarimeter 7. Refractometer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacodynamics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Adverse drug reaction and drug interaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Introduction and routes of drug administration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Antigen and antibody นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 1 เทคนิคทั่วไปในปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท และการสกัดพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 10:00 - 18:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม A, B และ C อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 4. Amino Acid Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 1 Infrared spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 1 Infrared spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 08:30 - 09:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Introduction to autonomic pharmacology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Parasympathomimetic and parasympatholytic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics - Pharmacodynamics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Cytokines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 1 ปฏิบัติการที่ 2 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และการตรวจสอบสารกลุ่มกรดอะมิโนและไซยาโนเจเนติกส์ไกลโคไซด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4. Solubilization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 5. Pharmaceutical Buffers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 5. Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 2 Polarimetry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 4 UV-Vis spectroscopy Calibration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 4 UV-Vis spectroscopy Calibration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 08:30 - 09:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Neuromuscular blocking agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Sympathomimetic and sympatholytic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม D, E และ F อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immune response นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 310-เภสัชเวท 5. Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม D, E และ F อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 13:00 - 17:30 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม D, E และ F อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 6. Pharmaceutical Packaging นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 6. Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 2 Polarimetry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 5 UV-Vis spectroscopy for qualitative analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 5 UV-Vis spectroscopy for qualitative analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 08:30 - 09:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Introduction to CNS pharmacology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Drugs used in mood disorder นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics - Pharmacodynamics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Immunopathology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 7. Alkaloids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 Online Conference ปฏิบัติการที่ 1-3 (เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและอภิปรายเนื้อหาร่วมกับคณาจารย์) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 Quiz ปฏิบัติการที่ 1-3 ผ่านระบบ UBU-LMS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 6 UV-Vis spectroscopy for quantitative analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 6 UV-Vis spectroscopy for quantitative analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 08:30 - 10:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Drugs used in Parkinson’s disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Drugs used in Alzheimer' s disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting the autonomic nervous system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 7. Alkaloids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 3. Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 7 และ 8 การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 7 และ 8 การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 นัดหมายคุยงาน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 4. Amino Acid Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 การเรียนรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมความพร้อมสัมนาป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 10 และ 11 การตั้งตำรับยาของแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 10 และ 11 การตั้งตำรับยาของแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 13:00 - 18:00 1503 310-เภสัชเวท 5. Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 การเรียนรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 12 การตั้งตำรับยาของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 10:00 - 13:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 6. Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชา ครั้งที่ 7/63 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 7. Alkaloids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 2. สเตอริโอเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group Discussion: Chromosome นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 3 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 09:00 - 17:00 Group meeting ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 09:30 - 12:30 เตรียมสอน ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group discussion: Pattern of Inheritance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมสัมนาป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 3 ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 สัมนา ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 5. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 2 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 6. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 7 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ ไขมันในเลือดสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 8 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 9 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฎิบัติการครั้งที่ 2 ● Medical terminology quiz #2 ● ADR ● รูปแบบปฏิบัติการ: case based discussion (Small group) ● การประเมินผล : Individual soap note/ ADR report case ● Cold calling quiz #2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 10 : การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 11 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 สอบ standardized patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 12 : โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคอ้วน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 ● Medical terminology quiz # 3 ● Gynecologic and obstetric disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 13 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 14 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 ● Medical terminology quiz # 4 ● Dermatological disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 9: Medical emergencies and ACLS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 1. วัยและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย วิตามินแร่ธาตุ สมุนไพรเพื่อความงาม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 7 และ 8 การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 7 และ 8 การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 10: Musculoskeletal disease (SLE) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 11: Acute care 1 (เหนื่อย เพลีย) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 12: Acute care 2 (อ่อนแรง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน การนำเสนอบริบทชุมชน และโครงร่างการวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Effect of pH balance on drug efficacy and toxicity ในทางเภสัชเคมีคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีคลินิก Clinical Chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 10 และ 11 การตั้งตำรับยาของแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 10 และ 11 การตั้งตำรับยาของแข็ง (1 และ 2) เตรียมตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 13: นำเสนอกรณีศึกษาครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 สอบ standardized patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:30 เตรียมบันทึก VDO สอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 TDM case discussion (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีคลินิก Clinical Chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีคลินิก Clinical Chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาน้ำ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 12 การตั้งตำรับยาของแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 สอบ OSPE นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 13:00 - 17:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน นำเสนอรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องที่ศึกษาของแต่ละกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 5. เครื่องสำอางบำรุงผิวและลดริ้วรอย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 2. พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 7 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ ไขมันในเลือดสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 Pattern of inheritance ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 8 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 9 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 09:00 - 11:00 บันทึก VDO การสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
11:00 - 12:00 Pattern of inheritance ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 3. กลไกการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย รูปแบบยาเตรียม และเทคนิคการใช้ยาแบบต่าง ๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 บันทึก VDO การสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Sensory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Population genetic ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:30 - 16:30 TDM Case Discussion (ฝึกงาน TDM) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 บันทึก VDO การสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
15:00 - 17:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Sensory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 10 : การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 11 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 11:00 - 12:00 Flow of genetic information ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 13:00 - 15:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฎิบัติการที่ 12 : โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคอ้วน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Motor system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Flow of genetic information ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 08:30 - 12:00 การประชุม ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ โครงการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 08:00 - 09:00 ฟังนำเสนอ conference ปี 5 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
"
09:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 13 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปฏิบัติการที่ 14 : นำเสนอกรณีศึกษา จาก home health care/practice site ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 11:00 - 12:00 Regultion of gene expression ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 4. ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Behavioral and motivational mechanisms of the brain: The limbic system and the hypothalamus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 16:00 เตรียมสอน ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 08:30 - 12:00 การประชุม ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ โครงการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 5. แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integrative neurophysiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 10:00 - 16:55 เตรียมสอนออนไลน์ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 12 : การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 2. ระบบสืบพันธุ์เพศชาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 13 : ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 09:00 - 16:00 เตรียมสอนออนไลน์ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 13:00 - 16:00 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 : แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ การใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย การใช้บริการสำนักวิทยบริการ เทคนิคการสืบค้น รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 3. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง - การปฏิสนธิ - การกำหนดเพศ - การกำเนิดทารก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 บันทึก VDO สอนออนไลน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
13:00 - 16:00 บันทึก VDO การสอน ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 08:00 - 10:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย กรณีศึกษาเพิ่มเติมด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมที่พบบ่อยทางคลินิกและความเสี่ยงทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 Flow of genetic information ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 15 : การนำเสนอสื่อสร้างสุข ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย : การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 09:00 - 16:00 เตรียมการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 4. พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์ 5. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 08:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 2.6 Toxicokinetic Considerations นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 09:00 - 12:00 สอนกลุ่มย่อย อ.ทรงพร นางสาวิตรี สอนพงษ์
"
12:45 - 17:00 ประชุมวารสาร IJPS รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 6. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับทารกและมารดาหลังคลอด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Introduction to biological products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 7. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมฯ (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมฯ (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -