กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนสิงหาคม 2563ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 15:00 - 17:00 ประชุมโครงการพลิกโฉมระดับมหาวิทยาลัย นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 14:00 - 16:30 ผู้บริหารประชุมหารือ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 09:00 - 11:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 มอบสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นและครุภัณฑ์ทางการศึกษาโครงการการเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนฯ นางสาวอุบลรัตน์ ผิวนวล
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 รายวิชา 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental & musculoskeletal systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 รายวิชา 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 16:00 - 21:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 05:30 - 23:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 09:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 09:00 - 11:00 ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
"
11:00 - 12:00 ประชุมการใช้งานระบบสารสนทเศเพื่อการติดตามและประเมินสุขภาพจิตของนักศึกษา นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 09:00 - 11:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคล
"
13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการโครงการ P.A.S.S ครั้งที่ 1/2563 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 12:30 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:30 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก และ สอบกลางภาค นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 09:00 - 16:00 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค วิชาความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคมะเร็ง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 5/2563 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 09:30 - 12:00 การจัดทำเว็ปไซต์ระบบการอบรมออนไลน์สำหรับผู้รับบริการ นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:00 - 15:00 ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 17:00 นำเสนองาน ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 12:00 - 14:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 09:00 - 13:00 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสุตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (นางสาวปรัตดา ศรีสมบัติ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 09:00 - 11:00 ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:30 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสุตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก (นางสาวนนทิกุล ผาสุขมูล) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 11:00 - 13:00 นำเสนอระบบ Smart Classroom-Smart Lab solution /Smart meeting นางสาวิตรี สอนพงษ์
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 9.2 Anatomy of the muscular system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครัั้งที่ 8/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00 ประชุมหารือความร่วมมือกับโรงพยาบาล BNH นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 9.2 Anatomy of the muscular system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์รับเข้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์รับเข้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 4/2563 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 อัดคลิปวิดีโองานวิจัย ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:30 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:30 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 08:00 - 13:30 รับรองวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการเรื่องโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค วิชาเภสัชบำบัดขั้นสูง 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 08:00 - 12:00 8. การวิจัย drug utilization และการวิจัยด้านปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 09:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 12:00 - 13:00 ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx 300 กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/2563 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00 ประชุมแก้ไขหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:30 สอบชดเชย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 12:00 - 13:00 ประชุมหารือความร่วมมือกับโรงพยาบาล BNH (รับประทานอาหารเที่ยง) นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 08:00 - 12:00 9. 9การวิจัยเชิงคุณภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 9. Concept and Type of Quality of Life นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์รับเข้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 13:00 - 17:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 สอบซ่อมวิชาเภสัชบำบัด 3 อาจารย์ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 08:00 - 17:00 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 5/2563 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 08:00 - 17:00 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 08:00 - 17:00 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 08:00 - 17:00 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 08:00 - 17:00 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 08:00 - 17:00 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 08:00 - 17:00 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุม นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 09:00 - 16:30 ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx 300 กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/2563 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระด้านกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:30 - 15:00 สอบซ่อม สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 09:00 - 13:00 ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2563 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 8/2563 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 09:30 - 12:00 กิจกรรม KM เรื่อง การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 15:00 - 18:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 12:00 - 16:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
16:30 - 18:30 พบนักศึกษากลุ่ม Conference ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 13:00 - 17:00 1503 329 Conference Lab ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
12:45 - 15:15 Discuss Commed อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental & musculoskeletal systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบรายวิชา เภสัชเวท และปฏิบัติการเภสัชเวท โดย ผศ.ดร.ทวรศักดิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:30 วิพากษ์ข้อสอบภูมิคุ้มกันวิทยาฯ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 พบนักศึกษาปริญญาเอก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:30 จัดเตรียมเอกสารสำหรับฐานข้อมูล ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
12:30 - 15:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 11:00 - 16:00 เตรียมเอกสาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 10:00 - 13:00 เตรียมเอกสารการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 16:30 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2563 (สอบชดเชย) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 เตรียมเอกสารการสอน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 11:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 เตรียมการสอนวิชาเภสัชวิทยา อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดี
"
16:15 - 17:00 นัด นศ.จัดทำผลประเมินโครงการสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
10:00 - 13:00 เตรียมการสอน ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
"
13:00 - 16:30 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 10:30 - 16:30 สอนเภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 11:40 - 17:00 นัดนศ.สรุปผลประเมินโครงการ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00 Conference ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
"
13:00 - 15:00 senior project ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 15:15 - 17:30 ติดตามงานสื่อออนไลน์ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 11:00 - 12:00 จัดทำสื่อการสอนออนไลน์สำหรับครูที่สอนเด็กช่วงอายุ 12-18 ปี นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 09:30 - 12:30 สอนเภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 8/2563 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 Group Discussion: Genetic counseling 2B ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 ประชุม senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:30 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 นัดพบอาจารย์เพิ่มเติม ดลุ่ม อ.ไพจิตร โดย นายน่านฟ้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 09:00 - 10:00 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุม senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 ประชุม senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 09:30 - 12:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 8/2563 อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 16:00 - 20:00 สอบชดเชยรายวิชา ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 08:30 - 10:30 การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00 ประชุม roadshow ITAP นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
"
12:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 10:00 - 15:00 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 เตรียมสื่อการสอนออนไลน์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 09:00 - 13:00 เตรียมการสอน ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์
"
13:00 - 16:00 สอบชดเชย ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 17:00 - 20:00 นัดพบสัมมนาหัวข้อ Antiepileptic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 การประมาณค่า (Estimation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 08:00 - 11:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 16:00 - 19:00 Discuss commed บ้านธาตุออก อาจารย์พัชรากร เพียงงาม
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 08:00 - 12:00 7. อคติและตัวแปรกวน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 7. Rasch Model 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 13:00 - 17:00 การนำเสนอรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน กลุ่มที่ 5 ดอนหนองบัว ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 13:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 13:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 13:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 13:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 8. Item Response Theory นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 13:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 13:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 13:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 13:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 กานำเสนอรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน _กลุ่มที่ 1 บ้านก่อนอก ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 คุมตัวก่อนสอบรายวิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 5. สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 05:30 - 23:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
20:00 - 21:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 การสอบย่อยหลังการเรียน หัวข้อ Integumentary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 6. บทบาทเภสัชกรในสายงานอาจารย์มหาวิทยาลัย - บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของอาจารย์เภสัชกร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 7. บทบาทเภสัชกรด้านเภสัชกรรมชุมชน ภญ.รุ้งรักพิน ทองสิน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 กานำเสนอรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน _กลุ่มที่ 2 บ้านธาตุ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 คุมตัวก่อนสอบรายวิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:30 ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2563 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 8. บทบาทเภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภญ.กิติยาพร ทองไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Anatomy of the skeletal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 1 การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร และเครื่องดื่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Anatomy of the skeletal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 05:30 - 23:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 08:00 - 11:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 4. หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 7. ยาคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 กานำเสนอรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน _กลุ่มที่ 4 บ้านธาตุออก ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 08:00 - 18:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 1 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็งและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง (สาธิต:การไหล, Bulk and Tapped density, การหาขนาดอนุภาคด้วย sieve analysis) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 8. แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 05:30 - 23:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 8. Common neurologic disorders (Headaches and Vertigo) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 13:00 - 14:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 7. กรณีศึกษาที่ 1 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 400-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ยาออกฤทธิ์เนิ่นแบบฉีด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Data analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Antimycobacterial agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 การนำเสนอรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน _กลุ่มที่ 3 บ้านน้ำคำ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 09:00 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 09:00 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 09:00 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 09:00 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 08:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 9. Respiratory disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 3.4. Toxic alcohols 3.5. Toxic Gas นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 8. บัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาโรงพยาบาล ผศ.(พิเศษ)ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 08:00 - 18:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 1 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็งและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ One sample t-test, Independent t-test, Dependent t-test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 08:00 - 10:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 NSAIDs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 NSAIDs(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 05:30 - 23:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 10. Ophthalmic and otolaryngologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 10:00 - 11:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ชี้แจงการสอบกลางภาค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 Online Conference ปฏิบัติการที่ 4-6 (เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและอภิปรายเนื้อหาร่วมกับคณาจารย์) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 Quiz ปฏิบัติการที่ 4-6 ผ่านระบบ UBU-LMS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 3 การสกัดสารกลุ่มแอลคาลอยด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 Conference ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการที่ 1 ถึง 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 8. Nuclear Magnetic Resonance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 8. Nuclear Magnetic Resonance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 9. การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 08:00 - 10:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Sedative-hypnotics and anxiolytics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antiepileptic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting the central nervous system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Bacterial vaccines and toxoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 4 การตรวจสอบชนิดแอลคาลอยด์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 18:00 - 20:00 นัดประชุม ปี 5 เรื่องโครงการ PASS โดยนางสาวพนัชกร บุญพุฒ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 08:30 - 16:30 สอบกลางภาค 1/2563 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 7. Rheology and Viscosity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 8. Preformulation Considerations นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 8. Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 7 Water determination นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 10. Introduction to Chromatography 11. Thin Layer Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 7 Water determination นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 09:00 - 11:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antipsychotic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 General and local anesthetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Autacoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines อ.ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 8. Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 05:30 - 23:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 9. Pharmaceutical Excipients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 9. Pharmaceutical Excipients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 นำเสนองานป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
12:00 - 13:00 ตรวจรับสื่อออนไลน์ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 นำเสนองาน ป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 7. Alkaloids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 นำเสนองานป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 11:30 - 16:30 ประชุมกลุ่มวิชา ครั้งที่ 8/63 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 8. Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 05:00 - 23:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 06:00 - 16:30 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 4. หมู่ฟังก์ชั่นทางอินทรีย์เคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 5. สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 05:00 - 23:00 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 06:00 - 16:30 PHARM CAMP UBU 2020 "ทะยานสู่ฝัน วันที่ฉันได้เรียนเภสัช" นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 ● Medical terminology quiz # 5 ● Rheumatologic disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 ● Medical terminology quiz # 6 ● Common neurologic disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 ● Medical terminology quiz#7 ● Respiratory tract disorder ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 14:30 - 15:00 วิพากษ์ข้อสอบ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 6. สาเหตุการเกิดสิวและการรักษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 13:00 - 15:00 สอนออนไลน์ short course TDM ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 13:30 - 16:30 สอนออนไลน์ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 ประชุม DHI รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 สอน รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 สอน รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 7.เครื่องสำอางสำหรับแต่งแต้มผิวและเล็บ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 13:00 - 17:00 สอน ป.โท ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุลตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 การประชุม ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์โครงการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 08:00 - 12:00 สอนเภสัชบำบัด 1 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental & musculoskeletal systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 6. สิทธิผู้บริโภค และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย ประเภทของร้านยาและร้านยาคุณภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 08:30 - 12:00 การประชุม ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ โครงการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 11:30 - 16:30 ออนไลน์พิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 11:30 - 16:30 ออนไลน์พิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 11:30 - 16:30 ออนไลน์พิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental & musculoskeletal systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 7. ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental & musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:50 - 16:30 บันทึกการสอนพิษวิทยาคลินิก ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 08:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์รับเข้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 การประชุมผ่านระบบสัมมนาออนไลน์โครงการความร่วมมืออจากโรงพยาบาลค่ายฯ บริการวิชาการ High Alert Medications in hospital อาจารย์อัญมณี ลาภมากตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 13:00 - 15:00 สอนปฏิบัติการเภสัชบำบัด 1 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 3.3. Hydrocarbons & Household Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 14:30 - 16:30 1503 328 Water Determination ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00 บรรยายรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 8. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 บันทึก VDO สอนออนไลน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:00 บันทึก VDO สอนออนไลน์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 3.4.Toxic alcohols นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 สอบชดเชยวิชา 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
12:30 - 16:30 high alert drugs ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดาตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -