กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกันยายน 2563ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 12. Clinico-pathological conference II (Musculoskeletal system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 12. Clinico-pathological conference II (Musculoskeletal system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 สอบกลางภาคครั้งที่ 2 เภสัชบำบัด 1 ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 . PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Skeletal muscle physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 . PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Skeletal muscle physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 13. PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 13. PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 10. Concept and Type of Community Quality of Life นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 11. General Quality of Life Instruments นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 4 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 สัมนาป.เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 4 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 12. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 12. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 13. Confirmatory Factor Analysis นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 13. Group Discussion : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 9/2563 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 9/2563 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 10/2563 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 08:30 - 16:30 การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 13. PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: - Endocrine system physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 13. PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: - Endocrine system physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 14. PhysioEx 9.1 Blood analysis and interpretation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 07:30 - 12:00 สอนเภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 08:00 - 12:00 11. สมการถดถอยเชิงเส้น สมการถดถอยแบบพหุ สมการถดถอย ลอจิสติกส์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 08:00 - 12:00 สอนเภสัชวิทยา 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 09:30 - 12:30 สอนพิษวิทยาคลินิก Drugs affecting CVS ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (7 คน) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 09:30 - 12:30 สอนพิษวิทยาคลินิก Drugs affecting CNS ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 4 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 4 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 12. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 12. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 13. Group Discussion : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 13:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 08:00 - 12:00 ความน่าจะเป็น สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 20. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินหายใจที่ซับซ้อน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 4 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 4 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 08:00 - 12:00 12. โมเดลเชิงเส้น โมเดลเชิงเส้นวางนัยทั่วไป สมการการประมาณค่านัยทั่วไป นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 23. ปฏิบัติการที่ 14 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินหายใจที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 12. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 12. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 08:00 - 12:00 13. การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 24. ปฏิบัติการที่ 15 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินหายใจที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 16:00 - 19:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ กลุ่ม 2 . การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ (Analysis of categorical data) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 13. Group Discussion : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ วิธีสกัดมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหย ระดับของกลิ่น การผสมน้ำหอมกลิ่นต่างๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 6.ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ วิธีใช้น้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพ เบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Molecular biology in medicine and gene therapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 08:00 - 10:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 6.ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 7. เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Molecular biology in medicine and gene therapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ **การสอนแบบสาธิต** - การเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic concepts in Pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 7. เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Basic concepts in Pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Blood and Urine Chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ **การสอนแบบสาธิต** -การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยดูแลสุขภาพเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Blood and Urine Chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 8. เคมีไฟฟ้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Blood and Urine Chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Metabolic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ประเภทของธุรกิจสปา และการบริหารจัดการ หลักการฟื้นฟูสุขภาพ และความงามด้วยสปา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Metabolic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 8. บทบาทเภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภญ.กิติยาพร ทองไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวกายเพื่อสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 9. บทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 10. บทบาทของเภสัชกรในด้านปฐมภูมิ ภญ.รุ่งนภา กงวงศ์ รพ.วารินชำราบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Skeletal muscle physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 3 การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 3 การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Skeletal muscle physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 11. บทบาทเภสัชกรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 3 การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ผักกับการป้องกันและรักษาโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 12. บทบาทเภสัชกรในงานการตลาดยาและบริษัทยา โครงสร้างการตลาดยา บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของเภสัชกร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 3 การดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 13. บทบาทเภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 PhysioEx 9.1 Blood analysis and interpretation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 9. สิทธิผู้บริโภค และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย ประเภทของร้านยาและร้านยาคุณภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 10. สมุนไพรที่ใช้เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 11. เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 12:00 - 15:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 12. อาหารเพื่อสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 9. วิธีการควบคุมเวชภัณฑ์คงคลัง รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 09:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 4 Dissolution test วิธีคำนวณและวิเคราะห์ปริมาณยาด้วย UV นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ One-way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 08:00 - 10:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Analgesics (opioids) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Antimalarial agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 08:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 11. Anemia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 10.การจัดซื้อและควบคุมเวชภัณฑ์ ภญ.มนชยา อุดมกิตติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 09:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 5 Sugar coated tablet ปฏิบัติการที่ 6 Film coated tablet ปฏิบัติการที่ 7 แคปซูล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Correlation and Regression Methods นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 08:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 12. Renal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 11.ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ภก.ธนัฎชา สองเมือง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 5 Sugar coated tablet ปฏิบัติการที่ 6 Film coated tablet ปฏิบัติการที่ 7 แคปซูล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 9 SVPs: single dose ปฏิบัติการที่ 10 SVPs: multiple dose ปฏิบัติการที่ 11 LVPs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Correlation and Regression Methods นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 08:00 - 10:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Adrenocorticoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Sex hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 13. Common Psychiatric disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 12.การประเมินการใช้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 09:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 9 SVPs: single dose ปฏิบัติการที่ 10 SVPs: multiple dose ปฏิบัติการที่ 11 LVPs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Logistic Regression นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 08:00 - 10:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Cardiac glycosides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 325-เภสัชเคมี 2 Angiotensin converting enzyme inhibitors, antagonists and calcium blockers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 10:00 - 12:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 13. Common Psychiatric disorders (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 13.ระบบการใช้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 09:00 - 16:00 1504 401-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 ปฏิบัติการที่ 12 เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ จมูก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 5 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 8 Thin layer chromatography 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 12. Liquid Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 8 Thin layer chromatography 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 08:00 - 10:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Agent for treatment of peptic ulcers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Agents for treatment of constipation and Diarrhea นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Agents for treatment of constipation and Diarrhea (อ.เกียรติศักดิ์ ภาดี) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting the central nervous system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines อ.ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 6 การตรวจสอบสารกลุ่มที่สร้างจากวิถีชิกิเมท 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 Pharmaceutical Solutions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 11. Chemical Kinetics and Drug Stability นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 9. Acetate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 9 Thin layer chromatography 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 12. Liquid Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 9 Thin layer chromatography 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 09:00 - 11:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Diuretics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 RAAS Inhibitors นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting the central nervous system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ อภิปรายการศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 10. Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 7. ปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง Basic compounding techniques*** นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 7. ปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง Basic compounding techniques*** นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 09:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท 10. Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท 11. Biological Screening of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 10 HPLC 1 : ความแรงของวัฏภาคเคลื่อนที่กับการแยกด้วย HPLC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 08:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 13. Gas Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 10 HPLC 1 : ความแรงของวัฏภาคเคลื่อนที่กับการแยกด้วย HPLC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 08:30 - 09:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Agents for treatment of hyperlipidemia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:30 - 10:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Beta-adrenergic blocking agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Calcium channel blockers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting the gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ อภิปรายกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ การผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 7 การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน และการสกัด และตรวจสอบน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 8. ปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง Pharmaceutical solutions I: Aqueous solutions*** นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 8. ปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง Pharmaceutical solutions I: Aqueous solutions*** นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ และซาโปนิน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 11 HPLC 2 : การหาปริมาณ Paracetamol ในยาเม็ดโดยเทคนิค HPLC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 14. Mass Spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 11 HPLC 2 : การหาปริมาณ Paracetamol ในยาเม็ดโดยเทคนิค HPLC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 09:00 - 10:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antihypertensive drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Agents for treatment of myocardial insufficiency นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting the cardiovascular system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ กลุ่ม 1A, 1B, 2A และ 2B นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ การทดสอบวัคซีนทางคลินิกและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 310-เภสัชเวท 11. Biological Screening of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 12. Trends in Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 9. ปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง Pharmaceutical solutions I: Non-aqueous solutions*** นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 9. ปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง Pharmaceutical solutions I: Non-aqueous solutions*** นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 09:00 - 12:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 9 การตรวจปริมาณสารสำคัญ และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 3 : การทดสอบความน่าเชื่อถือของวิเคราะห์ (Method validation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 09:00 - 11:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 14. Mass Spectroscopy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 3 : การทดสอบความน่าเชื่อถือของวิเคราะห์ (Method validation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 8. Shikimate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 9. Acetate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 4 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท 10. Mevalonate Derived Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 4 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 12. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 15:00 - 17:00 1503 310-เภสัชเวท 11. Biological Screening of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 12. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 13. Group Discussion : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 6.ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 6.ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 10. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 8. เคมีไฟฟ้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 4 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ 4 (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 7. เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 12. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 12. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ 7. เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 13. Group Discussion : Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 8 ● Medical terminology quiz#8 ● Ophthalmic and otolaryngologic disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #8 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 9 ● Medical terminology quiz#9 ● Anemia ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #9 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 1ปฏิบัติการครั้งที่ 10 ● Medical terminology quiz#10 ● Renal disorders ● รูปแบบปฏิบัติการ : Small group discussion ● การประเมินผล : คะแนนการมีส่วนร่วมและรายงาน ● Cold calling quiz #10 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1506 403-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 11 ● Integrate case in Pharmacotherapy ● รูปแบบปฏิบัติการ : การสอบกรณีศึกษารายยาว (Long case examination) ● การประเมินผล : คะแนนการสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 8. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้และการดูแลเส้นผม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 9. ผลิตภัณฑ์กำจัดขนและโบท๊อกซ์ (ประกาศคะแนนควิส ออนไลน์ครั้งที่1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 10. เครื่องสำอางสำหรับช่องปากและฟัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 102-สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 11. การระคายเคือง การแพ้เครื่องสำอางและการรักษา (มอบหมายรายงานกลุ่มสำหรับเก็บคะแนน ส่งภายใน20ตุลาคม63 ที่ตู้/กล่องรับงานวิชานี้ ชั้นสี่คณะเภสัชศาสตร์ ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental & Musculoskeletal systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 8. ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental & Musculoskeletal systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 9. ยาคุมกำเนิด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 10. สมุนไพรที่ใช้เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 13:00 - 15:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Endocrine system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 08:00 - 11:00 1503 100-ยาในชีวิตประจำวัน 11. เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Blood cells, and blood coagulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH 207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 3.6. Poisonous Plants and Natural Toxins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 3.7. Pesticides นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 3) - โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ - เวชศาสตร์ชะลอวัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 3.8. Nitrates and Nitrites นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 10. วัคซีน - การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 4.2. Drugs affecting CVS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย 11. โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และการป้องกัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก 4.3. Drugs affecting CNS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมมงคลนาม PH105

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -