หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


1. 1507 524 พฤติกรรมสุขภาพ (Please click to open) [32]
2. 1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Please click to open) [74]
3. 1506 529 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [24]
4. 1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [26]
5. 1506 523 การตรวจติดตามระดับยา (Please click to open) [24]
6. 1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Please click to open) [19]
7. 1506 536 แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ (Please click to open) [24]
8. 1506 535 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน (Please click to open) [18]
9. 1506 534 เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ (Please click to open) [17]
10. 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [55]
11. 1503 532 การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา (Please click to open) [16]
12. 1507 527 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Please click to open) [23]
13. 1501 100 เภสัชศาสตร์นิเทศ (Please click to open) [184]
14. 1501 400 นิติเภสัชและจรรยาบรรณ (Please click to open) [144]
15. 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [29]
16. 1501 502 สารนิพนธ์ (Please click to open) [153]
17. 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป (Please click to open) [151]
18. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [103]
19. 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [71]
20. 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [158]
21. 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [78]
22. 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [208]
23. 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [164]
24. 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [143]
25. 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [179]
26. 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [135]
27. 1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [147]
28. 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [149]
29. 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [103]
30. 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [159]
31. 1503 310 เภสัชเวท (Please click to open) [156]
32. 1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท (Please click to open) [151]
33. 1503 220 เคมีทางยา (Please click to open) [157]
34. 1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Please click to open) [158]
35. 1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์ (Please click to open) [147]
36. 1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ (Please click to open) [166]
37. 1503 323 เภสัชเคมี 1 (Please click to open) [162]
38. 1503 324 เภสัชเคมี 2 (Please click to open) [157]
39. 1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Please click to open) [159]
40. 1504 320 รูปแบบยาเตรียม 1 (Please click to open) [153]
41. 1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2 (Please click to open) [145]
42. 1505 300 เภสัชวิทยา 1 (Please click to open) [152]
43. 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 (Please click to open) [150]
44. 1505 302 เภสัชวิทยา 2 (Please click to open) [151]
45. 1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 (Please click to open) [156]
46. 1505 400 พิษวิทยาคลินิก (Please click to open) [143]
47. 1506 321 ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม (Please click to open) [73]
48. 1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Please click to open) [161]
49. 1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ (Please click to open) [71]
50. 1507 300 การบริหารเภสัชกิจ (Please click to open) [152]
51. 1507 400 เภสัชสาธารณสุข (Please click to open) [158]
52. 1507 402 เภสัชกรรมชุมชน (Please click to open) [147]
53. 1507 403 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ (Please click to open) [154]
54. 1503 513 สมุนไพรในระบบสาธารณสุข (Please click to open) [148]
55. 1503 514 เภสัชเคมีทางคลินิก (Please click to open) [139]
56. 1504 520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม (Please click to open) [146]
57. 1506 423 เภสัชบำบัด 1 (Please click to open) [159]
58. 1506 424 เภสัชบำบัด 2 (Please click to open) [148]
59. 1506 514 เภสัชบำบัด 3 (Please click to open) [160]
60. 1506 515 เภสัชบำบัด 4 (Please click to open) [163]
61. 1506 516 บริการเภสัชสนเทศ (Please click to open) [163]
62. 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น (Please click to open) [77]
63. 1506 601 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ (Please click to open) [148]
64. 1506 602 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยนอก (Please click to open) [128]
65. 1506 603 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน (Please click to open) [81]
66. 1506 621 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัย (Please click to open) [50]
67. 1507 515 เวชศาสตร์ชุมชน (Please click to open) [120]
68. 1502 506 โภชนาการและโภชนบำบัด (Please click to open) [259]
69. 1502 507 ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม (Please click to open) [130]
70. 1502 508 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางเภสัชกรรม (Please click to open) [139]
71. 1502 509 เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [88]
72. 1503 420 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (Please click to open) [125]
73. 1503 515 การผลิตและควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร (Please click to open) [122]
74. 1503 520 เภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล (Please click to open) [125]
75. 1504 400 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [175]
76. 1504 522 การควบคุมคุณภาพสำหรับเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [59]
77. 1504 611 วิทยาการเครื่องสำอาง (Please click to open) [139]
78. 1504 612 เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ (Please click to open) [150]
79. 1504 613 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [116]
80. 1505 512 ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา (Please click to open) [124]
81. 1506 527 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Please click to open) [52]
82. 1506 528 การบริการยาปราศจากเชื้อ (Please click to open) [118]
83. 1507 521 การตลาดยา (Please click to open) [134]
84. 1507 522 การบริหารและประกันคุณภาพ (Please click to open) [126]
85. 1506 529 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [27]
86. 1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Please click to open) [24]
87. 1507 524 พฤติกรรมสุขภาพ (Please click to open) [101]
88. 1504 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา (Please click to open) [92]
89. 1504 601 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [92]
90. 1504 620 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเครื่องสำอางและเวชสำอาง (Please click to open) [104]
91. 1504 621 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [97]
92. 1504 622 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมด้านยาและอาหารสัตว์ (Please click to open) [94]
93. 1504 623 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล (Please click to open) [96]
94. 1504 624 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการขึ้นทะเบียนยา (Please click to open) [96]
95. 1506 604 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา (Please click to open) [105]
96. 1506 610 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์ (Please click to open) [95]
97. 1506 611 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ (Please click to open) [96]
98. 1506 612 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [94]
99. 1506 613 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านประสาทวิทยา (Please click to open) [97]
100. 1506 614 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [94]
101. 1506 615 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านศัลยศาสตร์ (Please click to open) [93]
102. 1506 616 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยหนัก (Please click to open) [93]
103. 1506 617 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 1 (Please click to open) [96]
104. 1506 618 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 2 (Please click to open) [95]
105. 1506 619 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านปฐมภูมิ (Please click to open) [105]
106. 1506 620 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด (Please click to open) [96]
107. 1506 622 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Please click to open) [30]
108. 1506 624 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนและเภสัชกรครอบครัว (Please click to open) [27]
109. 1506 625 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค (Please click to open) [28]
110. 1506 626 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน (Please click to open) [29]
111. 1506 627 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ (Please click to open) [26]
112. 1506 628 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา (Please click to open) [34]

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี