หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายมานิตย์ แซ่เตียว ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ  ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
     
ผศ.ทวนธน บุญลือ  รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์  ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
     
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
     
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์  อ.ฑิภาดา สามสีทอง

 

http://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=1&mlv2=11&mlv3=4&cvid=52
ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
     
ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม  ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ 
     
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
     
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา