หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินงานสารนิพนธ์

การดำเนินงานรายวิชา สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563

 

คู่มือการดำเนินงานรายวิชาสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563

 

การวัดและประเมินผล

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนจะได้มาจากส่วนต่างๆดังนี้

- ทักษะการทำวิจัย 25%
- พฤติกรรมและเจตคติในการทาวิจัย 10%
- การมีส่วนร่วม (เข้าฟัง proposal/oral presentations) 5%
- รูปเล่มโครงร่างสารนิพนธ์ 10%
- การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 10%
- การนำเสนอผลงานผลงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า 15%
- รูปเล่มรายงานสารนิพนธ์ (CD 2 แผ่น) 20%
- การทำโปสเตอร์ 5%

ตารางนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563

 

กรอกคะแนนการนำประเมินโครงร่างสารนิพนธ์ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

 

กรอกคะแนนการนำเสนอโครงร่าง ปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและกรรมการร่วมประเมิน (วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 )  (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

 

 

แบบประเมินกิจกรรมสารนิพนธ์  ปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์และนักศึกษา (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 31 ต.ค. 2563)

 

กรอกคะแนนการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและกรรมการร่วมประเมิน  (สิ้นสุดการกรอก 31 ต.ค. 2563)

 

กรอกคะแนนประเมินเพื่อนร่วมงาน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษา) (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 28 ต.ค. 2563)

 

กรอกคะแนนทักษะการทำวิจัย ปีการศึกษา 2563 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 7 พ.ย. 2563)

 

กรอกคะแนนประเมินเล่มสารนิพนธ์และโปสเตอร์ ปีการศึกษา 2563 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)  (สิ้นสุดการกรอกวันที่ 7 พ.ย. 2563)

 

 

กรอกแบบประเมินพฤติกรรมและเจตคติ ปีการศึกษา 2563 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) (สิ้นสุดการกรอก วันที่ 7 พ.ย. 2563)

 

ตารางนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2563