หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางสอบ ภาคการศึกษา 2563

ตารางสอบภาคการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2563

ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2563 (ครั้งที่ 2)

ตารางสอบปลายภาค ภาคต้น 2563

 

ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย 2563

ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย 2563