หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


เภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

module 1 :  ระบบการเรียนออนไลน์ ผ่าน UBU-LMS

 

module 2 : เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ 

 

module 3: การจัดเนื้อหาการเรียนโดยการเตรียมเนื้อหาไว้ก่อน

module 4 : การสอนออนไลน์ผ่าน virtual classroom

module 5 : การจัดทำแบบทดสอบย่อย งานมอบหมาย และข้อสอบ

 

module 7 : การจัดทำ gradebook และประเมินผลรายวิชา

 

โครงการอบรม "การออกแบบระบบการวัดและประเมิน" (อ.นพ.ดนัย  วังสตุรค และทีมแพทยศาสตร์ศึกษา)

โดย คณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา ศศภท

 

1. การออกแบบระบบการประเมินผล Designing Assessment System รุ่น 1 - 27 มี.ค. เช้า
2. การออกแบบระบบการประเมินผล Designing Assessment System รุ่น 1 - 28 มี.ค. เช้า
3. การออกแบบระบบการประเมินผล Designing Assessment System รุ่น 1 - 28 มี.ค. บ่าย
4. การออกแบบระบบการประเมินผล Designing Assessment System รุ่น 1 - 29 มี.ค. เช้า
5. การออกแบบระบบการประเมินผล Designing Assessment System รุ่น 1 - 29 มี.ค. บ่าย