หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางเรียนบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

 

4. หลักสูตรวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555