หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


<<2019 2020 2021>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อา. 1 พ.ย.63                       
จ. 2 พ.ย.63                       
อ. 3 พ.ย.63                       
พ. 4 พ.ย.63                       
พฤ. 5 พ.ย.63                       
ศ. 6 พ.ย.63                       
ส. 7 พ.ย.63                       
อา. 8 พ.ย.63                       
จ. 9 พ.ย.63
1503 326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1
1. บทนำ : แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งค้นคว้า แนะนำจุดประสงค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทนำสู่รายวิชา - เภสัชเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ - ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - เครื่องชั่งและเทคนิคการใช้เครื่องชั่ง - เทคนิคการใช้เครื่องแก้วต่างๆ -
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
    
อ. 10 พ.ย.63             
พ. 11 พ.ย.63         
พฤ. 12 พ.ย.63         
ศ. 13 พ.ย.63         
ส. 14 พ.ย.63                       
อา. 15 พ.ย.63                       
จ. 16 พ.ย.63
1503 326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1
1. บทนำ : แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งค้นคว้า แนะนำจุดประสงค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทนำสู่รายวิชา - เภสัชเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ - ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - เครื่องชั่งและเทคนิคการใช้เครื่องชั่ง - เทคนิคการใช้เครื่องแก้วต่างๆ -
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
        
อ. 17 พ.ย.63                       
พ. 18 พ.ย.63           
พฤ. 19 พ.ย.63                       
ศ. 20 พ.ย.63                       
ส. 21 พ.ย.63                       
อา. 22 พ.ย.63                       
จ. 23 พ.ย.63       
อ. 24 พ.ย.63           
พ. 25 พ.ย.63         
พฤ. 26 พ.ย.63         
ศ. 27 พ.ย.63               
ส. 28 พ.ย.63                       
อา. 29 พ.ย.63                       
จ. 30 พ.ย.63